اگر معلمی شغل نیست عشق و هنر است

تهران-ایرنا- سخنگوی پیشین کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در یاد داشتی در گرامی داشت روز معلم نوشت:‌ کنون زمان آن فرارسیده است که ازواژه بحق و مقدس (معلم) به نحواحسن رونمایی گردد زیرا اگرمعلمی شغل نیست،عشق است و هنراست، ایثاراست و فداکاری.

یادداشت روز شنبه حمایت میرزاده نماینده سابق مردم شهرستان گرمی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی و سخنگوی پیشین کمیسیون و آموزش و تحقیقات این نهاد چنین است:

روز معلم بهانه ای است برای گرامیداشت یادو نام معلمین شریف وطن وخداقوت خدمت خوبان همیشه عزیزی  که باهمه فراز ونشیب هاو دیکته های شاد و ناشاد،حضوری و غیرحضوری سرودخدمت وتعلیم وتربیت راصرفا خداپسندانه و عاشقانه می سرایند.باکسب اجازه از محضربزرگواران اینجانب باپرهیز از روال مرسوم نگارش های آسمانی، عاطفی وادبی که گاهی  بیشتر بوی رفع تکلیف می دهد، از این مناسبت استفاده نموده ،به زعم خود برخی از واقعیت های مربوط به معلمین شریف را جهت اقدام عملی  مطرح می نمایم تا چه قبول افتد و چه درنظر آید.

1. رونمایی حقیقی ازواژه مقدس معلم :
کنون زمان آن فرارسیده است که ازواژه بحق و مقدس  (معلم)به نحواحسن رونمایی گرددزیرااگرمعلمی شغل نیست،عشق است وهنراست،ایثاراست وفداکاری..... (فلذ فقط معلم ،معلم است)این واژه فخیم بایستی مختص  شاغلین وزارت آموزش وپرورش باشدمختص کسانی باشدکه باوجود پایین بودن حقوق ومزایا، بارسنگین تعلیم وتربیت بچه های معصوم  رابه عهده گرفته وباتمام وجودکمربه خدمت درمدارس بسته اندچه بساافرادی که ازاین واژه مقدس سواستفاده نموده انددریغ ازاینکه حتی یک گام عملی درراستای این هدف والاداشته باشندفی المثل درخواست انتقال دائم  به وزارت آموزش وپرورش کرده باشند،البته مبرهن است که انتقال موقت برای اشتغال درپست های کلیدی وزارت آموزش وپرورش مدنظرنمی باشد.

2.ارج نهادن برمعلم ازدیدگاه والدین و دانش آموزان: 
افرادی که برای تدریس واردکلاس درس می شوند چه درمدرسه دولتی چه غیردولتی معلم هستند وبایستی  باهویت بخشیدن به افرادواجدالشرایط وشناسنامه دارنمودن افرادموردنیازجایگاهشان محفوظ وبا تعیین تکلیف نهایی، پرونده این قصه پرغصه بسته وامیدونشاط درعزیزان برای تربیت آینده سازان میهن ایجادگردد.

3.تمایز میان برخی پست های اداری و درون مدرسه ای:
 درپنجمین دهه ازانقلاب تکلیف بخشنامه موقت صادرشده اول انقلاب موسوم به230مشخص گرددهمانطوریکه دروزارت علوم،بهداشت قوانین خاص برای هیات علمی وکارمند وجوددارد که کماکان این قوانین دررابطه باآموزش وپرورش هم به دلیل ماهیت متفاوت معلم وکارمندمی تواندمصداق داشته باشد.تداخل پست های اداری ورسالت سنگین معلمی بویژه زمانی که مزایایی برای کارمنداداری است بافشار برخی  سیاسیون، عده ای درپست های اداری قرارگیرندوبالعکس هرگاه به ندرت  قدمی برای معلمان برداشته می شودبه فکرانتقال به مدرسه خصوصادردوسال آخرخدمت  می افتند بدون اینکه برخی حتی یک روزسابقه  دراین رسالت خصوصامدیریت ومعاونت مدارس داشته باشند.

4.قطع سازماندهی و نقل و انتقال سالانه معلمان:
آنچه مسلم وبدیهی است بی ثباتی محل خدمت یک تشویش درونی واضطرابی مضاعف است که هرساله بادستورالعمل نقل وانتقالات منطقه ای وسازماندهی مدرسه ای برمعلمان عزیز ماتحمیل می گردد.مگروزارت علوم وسایردستگاهها هرسال بابخشنامه ای محل خدمت افرادرامتزلزل وواحدهای خودرابی ثبات ونیروهای خودرادچاراسترس وماهها بلاتکلیف می کنند افتخارهرمدرسه به معلمان آن مدرسه می باشدفلذا محل ثابت خدمت واتاق خاص باامکانات تخصصی مربوطه برای هرمعلم  (ابتدایی درکلاس خود متوسطه باموضوع بندی کلاس که قبلا تجربه شده) حداقل قدم برای حفظ شان معلمی خواهدبود .بدیهی است موارداستثنایی برای مثلا یک روستای کوچک یا درس  خاص راه حل استثنایی تعریف شده دارد.

5.پی گیری تشکیل سازمان صنفی نظام معلمی:
برای پی گیری سازماندهی شده مطالبات متعدد وبه حق معلمان تشکیل  (سازمان نظام صنفی معلمان) که طرح پیشنهادی آن ازمجلس دهم ناتمام مانده،ضروری است، بدیهی است پی گیرهای موردی بدون توجه به جوانب امر اصل کارراتحت الشعاع قرارداده وموجب شبهه و شائبه خواهدشد. 

6.ضرورت  انتخاب مدیران مدارس توسط معلمان:
انتخاب مدت دارمدیران مدارس بانظرمعلمین که دردهه هفتاددستورالعمل آن ابلاغ شده وامروز درانتخاب روسای اکثردانشکده هادردانشگاهها مورداستفاده می باشدضروری می نماید .واضح است درصورت تحقق این مهم نه تنهامدیران مدارس بلکه بامشارکت  وآرامدیران، روسای مناطق نیزغیرمستقیم منتخب معلمان خواهندبود.بدیهی است به تدریج باارتقا افرادباتجربه و شایسته این جمع، می توان امیدوارشدآموزش وپرورش ازدست برخی میهمانان کارآموزناخوانده نجات یابد.

سخن آخر:
اگرواقعا می خواهیم مشکلات معلمان حل شودقبل ازمراجعات مکاتبات پیامکهای ارسالی به مسوولین دولتی ومجلس وآدرس غلط سازماندهی شده دادن ،در خودوزارت آموزش وپرورش  به جای تشکیل ستادهای مختلف وصدور دستورالعمل های پیچیده وایجاد موانع مختلف وهردم ازاین باغی بری ارسال نمودن، می توان بدون رسانه ای کردن ،کارشناسانه بامثبت نگری،قسمت پرلیوان رادیده  و اقدام عملی هماننددستگاههای دیگربااستفاده ازاسنادومجوزهای بالادستی  متعدد موجود، بسیاری ازمطالبات به حق معلمان را به ثمررساند.
دردل دوست به هرحیله رهی بایدکرد،
به امیدفردای بهتربرای معلمان آینده سازوطن. سیدحمایت میرزاده
 

اخبار مرتبط

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha