گردشگری کودک و جامعه امروز

زاهدان- ایرنا- گردشگری کودک پدیده‌ای نوپا و دارای اهمیت که می‌تواند نقش در آموزش مهارت زندگی و جمعی کودکان داشته و در نهایت به توسعه صنعت گردشگری کمک کند.

به گزارش ایرنا تاکنون حدود ۳۳۰ نوع گردشگری شناسایی شده که هر کدام نیازهای گروه متفاوتی از افراد را مورد توجه قرار می‌دهد، کودکان به عنوان اعضای حمایت‌پذیر جامعه دارای نیازها و انتظارات خاصی هستند و توجه به شکوفاسازی استعدادها و آموزش صحیح آن‌ها از الزامات توسعه است،گردشگری کودک به در نظر گرفتن خواسته‌های این گروه از جامعه و ایجاد تجربه مطلوب برای آن‌ها در سفر می‌پردازد.

کودکان و نیازهای گردشگریشان

روانشناس کودک به خبرنگار ایرنا گفت:کــودکان جــزو آن گروه‌هــای اجتماعی هســتند کــه تا کنون در گردشــگری توجــه چندانــی بــه تأمیــن نیازهــای حــال و آینــده و خواســته‌های ویــژه آنــان نشده است.
المیرا عسگر نژاد ادامه داد: کــودکان کــه از اعضای حمایت‌پذیــر جامعــه به‌شــمار می‌رونــد اغلــب بــه همــراه خانواده‌هــا در بسیاری از سـفرها حضـور دارنـد، امـا موضـوع اصلـی خواســته‌های آنــان نیست.
وی بیان کرد: همچنان‌کــه فرزنــدان رشــد و بــه بلــوغ می‌رسـند سـفرهای خانوادگی و گروهـی بـه بخشـی از رونـد زندگـی آنـان تبدیـل و بازیگـران صنعـت گردشــگری بــا آگاهــی از ایــن موضــوع ســخت در تلاش‌اند تـا سـهم بیشـتری از بـازار گردشـگرانی را کـه در قالــب گروه‌هــای خانوادگــی ســفر می‌کنند به‌دســت آورند.

ضرورت گردشگری کودک

کارشناس گردشگری می‌گوید: در گردشــگری کودک محــور، کــودکان علاوه بــر بازی کــردن و بازدیــد از مناظــری کــه برایشــان لذت‌بخــش اســت بــه آمــوزش و یادگیــری مهارت‌هایــی می‌پردازنــد که در زندگی جمعی و آینده آنان موثر است.
زهره ابراهیم‌پور ادامه داد: گردشـگری دوسـتدار کـودک عبـارت اسـت از گردشـگری سالمی کــه کــودک بدون خطر و بی‌نیــاز از مراقبــت والدیــن بــه گــردش و تفریــح بپــردازد در ایــن نــوع گردشــگری، کــودک بــا طبیعــت بهتــر و بیشــتر انــس می‌گیــرد و احترام‌ گذاشــتن بــه آن را می‌آمــوزد و در ایـن فراینـد توانایی‌هـا و تمایلات وی در سـطوح و سـنین گوناگــون در نظر گرفته می‌شود.
وی بیان کرد: گردشگری کودک تعریف جامع و مشخصی ندارد، اما می‌توان گفت سفر بخشی از زندگی هر انسان است، کودک در سفر فرصت کشف، کنجکاوی و جستجو را پیدا می‌کند او می‌بیند، لمس می‌کند، می‌شنود، می‌بوید و لذت می‌برد.
این کارشناس گردشگری ادامه داد: این نوع سفرها کمک می‌کند که مهارت‌های مختلفی در کودکان رشد و پرورش پیدا کند تکیه‌ی کودکان بر خودشان و انجام فعالیت‌های مختلف در طبیعت موجب می‌شود که اعتماد به ‌نفس کودکان تقویت شود.در سفر می‌آموزند مراقب خودشان و وسایلشان باشند و کم‌کم مسوولیت‌پذیری را می‌آموزند.

سفر کودک را از کجا باید شروع کرد؟

کارشناس گردشگری ادامه داد: نخستین قدم برای شروع سفر کودک آن است که خانواده آمادگی داشته باشد، کودک زمانی می‌تواند لذت ببرد و آموزشی را دریافت کند که حس امنیت داشته باشد.اگر قرار باشد با یک غریبه سفر کند و او را نمی‌شناسد حتما زمان نیاز دارد تا اعتمادش جلب شود ولی در کنار خانواده‌ چون اعتماد اولیه هست فضا امن‌تری برای شروع سفر کردن و شروع یادگیری دارد از آن‌جا که خانواده الگوی بچه بوده اگر خودشان شروع به سفر کنند بچه‌ها هم می‌بینند و تجربه می‌کنند.

وی ادامه داد: برای شروع هر خانواده می‌تواند در فصل‌های مختلف سفری را برنامه‌ریزی کند سفر را می‌توان ساده در نظر گرفت وقتی خانواده سفرهای بیشتری را تجربه می‌کند، خیلی از مسائل کم‌کم حل می‌شود سفرهای گروهی به هر شکلی که باشد فرصت و امکانی برای یادگیری خانواده‌ها از یکدیگر بوده خانواده‌ها از هم یاد می‌گیرند و انگیزه‌های تازه‌ای به دست می‌آورند.

همه جای ایران می‌تواند مکانی مناسب برای گردشگری کودک باشد از شمال کشور تا جنوبی‌ترین نقطه ایران اسلامی پر از موقعیت‌های بالقوه گردشگری است که با قدم‌های کودکان و مانوس شدن آن ها با این موقعیت‌ها به توسعه صنعت گردشگری کمک خواهد کرد.

سرخط اخبار استان‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha