بررسی شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت درآستانه انتخابات۲۰اسفند

در راســتای اجــرای فرمــان مقــام معظــم رهبــری و موافقـت با درخواسـت رئیس جمهور مبنـی بـرآزادسـازی سـهام عدالـت، سـازمان خصوصـی سـازی بـا همـکاری و مشـارکت سـازمان بـورس و اوراق بهـادار و سـایر نهادهـا در بـازار سـرمایه، اقـدام بـه فراهم کردن تمهیـدات و اقدامـات عملـی لازم برای این امر کرد.

این امر بـا توجـه بـه مـوارد سـه گانـه مـورد تاکیـد مقام معظم رهبری شـرایط بهرمنـدی هرچه سـریع تر مـردم از منافـع و مدیریـت سـهام عدالت فراهـم می کند.

در همیـن ارتبـاط، هریـک از مشـمولین سـهام عدالـت در مهلـت قانونـی تعیییـن شـده بـا مراجعـه بـه ســامانه ســهام عدالــت بــه نشــانی  samanese.ir  درصورت علاقه مندی مـی توانسـتند نسـبت بـه تغییـر روش مدیریـت سـهام عدالـت تخصیصـی و یـا انتخـاب روش مدیریـت مسـتقیم سـهام اقـدام کنند.

در صــورت عــدم مراجعــه مشــمولین در مهلـت قانونـی بـه سـامانه اینترنتـی سـهام عدالـت برای تغییـر نحـوه مدیریـت، سـهام متعلـق بـه سـهامداران به صـورت غیـر مسـتقیم و توسـط شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی سـاماندهی و مدیریـت خواهـد شـد. لـذا کلیـه دارنـدگان سـهام عدالت کـه در مهلـت تعیین شـده بـه سـامانه اینترنتی سـهام عدالـت مراجعـه و روش مدیریـت و مالکیـت خـود را تغییـر نـداده انـد سـهامداران شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی تلقـی خواهنـد شـد.

در ایـن حـال مـردم صرفـا سـهامدار شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی خواهنـد بـود و تعدادی از سـهام شــرکت هــای ســرمایه گــذاری اســتانی بــه دارنــدگان سـهام عدالـت کـه روش غیرمسـتقیم را انتخـاب کرده انـد تخصیـص پیـدا خواهـد کـرد. در ادامــه شــرکت هــای ســرمایه گــذاری اســتانی بــه نمایندگــی از ایــن ســهامداران (افــرادی کــه روش غیرمســتقیم را بــرای مدیریــت انتخــاب کــرده انــد)، ســهامدار شــرکت هــای ســرمایه پذیــر طــرح ســهام عدالـت خواهنـد بـود و در مجامـع شـرکت های سـرمایه پذیـر سـهام عدالـت (۳۶ شـرکت بورسـی) اعمـال رای خواهند کرد.

شرکت های سرمایه گذاری استانی از دیروز تا امروز

شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی سـهام عدالـت در سـنوات گذشـته بـه صـورت سـهامی عـام در قالـب قانـون تجـارت و بـا اساسـنامه مصـوب تحـت نظـارت ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــه منظــور مدیریــت سـهام عدالـت تخصیـص یافتـه بـه آن دسـته از افـرادی کـه روش غیرمسـتقیم را انتخـاب نمـوده انـد ایفای نقش خواهـد داشـت.

شـرکت هـای موصـوف در ۳۰ اسـتان و بـه علاوه اسـتان البـرز (در شـرف تاسـیس) از سـال ۱۳۸۵ بـه بعـد تاسـیس و شـروع بـه فعالیـت کرده اند.

ســازمان خصوصــی ســازی در تاریــخ اول تیرماه سال ۱۳۹۹ باقیمانـده سـهام شـرکت هـای بورسـی سـرمایه پذیـر را بـر اسـاس تعـداد مشـمولینی کـه در هـر اسـتان بـه روش غیرمسـتقیم باقـی مانـده اسـت را بـه هـر یک از شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی از محـل سـهام تجمیـع شــده، شــرکت هــای ســرمایه پذیــر تخصیــص و بــا در نظـر گرفتـن ارزش دارایـی هـر یـک از آن شـرکت هـا بـه قیمـت پایانـی روز اول تیرماه سال ۱۳۹۹  سـرمایه آنهـا را تعیین و بـر مبنـای هـر سـهم هـزار ریالـی تعـداد سـهام هر یک از سـهامداران شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی را به تفکیـک هـر اسـتان تعییـن و به شـرکت سـپرده گـذاری مرکـزی اعلام کرده اسـت.

تاکنــون حــدود ۲۹ شــرکت ســرمایه گــذاری اســتانی در بـورس اوراق بهـادار تهـران درج شـده و زمینـه معامـلات ۱۵ شــرکت ســرمایه گــذاری اســتانی در بــورس تهــران فراهـم شـده و در حـال حاضـر آن دسـته از شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی سـهام عدالـت کـه نـزد بـورس و اوراق بهــادار تهــران پذیــرش شــده انــد بــا نمادهــای بورسـی مشـخص سـهام این شـرکت هـا از ۱۲ مهر ماه سال ۱۳۹۹   معاملاتی شده اسـت.

شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی همزمـان بـا آزادسـازی سـهام عدالـت نسـبت به افزایـش سـرمایه از محل میـزان دارایـی اعلامـی سـازمان خصوصی سـازی (سـهام متعلـق به افـرادی که روش غیرمسـتقیم را انتخـاب نموده انـد) اقـدام نمـوده و نسـبت بـه اخـذ پذیـرش از بـورس و اوراق بهـادار تهـران اقـدام کـرده انـد.

شرکت های سرمایه گذاری استانی و سهامداران

ســهامداران شــرکت هــای ســرمایه گــذاری اســتانی مــی تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه ســهام عدالت بــه نشــانی sahamedalat.ir از تعــداد ســهام تخصیـص یافتـه نزد شـرکت سـرمایه گـذاری اسـتانی مطلــع شــوند. ســهامداران شــرکت هــای ســرمایه گــذاری اســتانی بـرای فـروش سـهام خـود نظـر مـی بایسـتی نسـبت بـه ثبـت نـام در سـامانه اینترنتـی سـجام اقـدام و کـد بورسـی دریافـت کنند.

سـهامداران شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی بعد از دریافـت کـد بورسـی مـی تواننـد از شـرکت هـای کارگـزاری بـورس و اوراق بهـادار پنـل خریـد و فـروش (معاملاتــی) اخــذ و خــود راســا نســبت بــه فــروش سـهام خـود یـا افزایـش آن اقـدام نماینـد. بهـره منـدی از خدمـات قابـل ارائـه از جملـه ایجـاد امـکان معاملـه پذیری سـهام تخصیص یافتـه منـوط بـه مراجعـه به سـامانه سـجام، ثبت نـام و احـراز هویـت در مراکـز تعییـن شـده مـی باشـد.

برخورداری سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی از حقوق سهامداری

آن دسـته از افـرادی کـه روش غیرمسـتقیم را انتخـاب کرده انـد در حـال حاضـر سـهامدار شـرکت هـای سـرمایه گـذاری اسـتانی هسـتند و مـی تواننـد از حقـوق سـهامداری خـود بـه شـکل ذیـل بهـره مند شـوند:

* حضـور در مجامـع عمومـی عـادی سـالیانه و فـوق العـاده شـرکت سـرمایه گـذاری اسـتانی و اعمــال رای راســا یــا وکالتــا و تصمیــم گیـری در مـورد عملکـرد مدیـران شـرکت هـا در تاییــد یــا رد صــورت هــای مالــی و ... بــا اسـتفاده از تمهیـدات صـورت گرفتـه از جملـه انتخابــات و مجامــع الکترونیکــی

* درخواسـت عضویـت در هیـات مدیره شـرکت سـرمایه گـذاری اسـتانی سـهام عدالت

*بهره منــدی از مزایــای ســهامداری از جملــه دریافــت ســود عملکــرد ســالیانه شــرکت ســرمایه گــذاری اســتانی ســهام عدالــت

*مشـارکت در افزایـش سـرمایه احتمالی شـرکت سـرمایه گـذاری اسـتانی سـهام عدالت

*امــکان فــروش ســهام تخصیــص یافتــه از شــرکت ســرمایه گــذاری اســتانی یــا خریــد ســهام جدیــد

پیش شرط بهره مندی از این مزایا

پیش شرط بهره مندی از این مزایا ثبـت نـام در سـامانه سـجام و اخـذ کـد بورسـی است.  پیـش شـرط حضـور در بـازار سـرمایه و هرگونـه امـکان خریـد و یـا فـروش سـهام شـرکت سـرمایه گذاری منـوط بـه ثبـت نـام در سـامانه سـجام مـی باشـد.

مشارکت سهامداران شرکت های سرمایه گذاری استانی در مجامع این شرکت ها و اثرات آن

* بهبود عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاری به واسطه حضور و اطالع سهامداران از نحوه عملکرد آنها

*اعمال نظرات و پیشنهادات سهامداران در نحوه مدیریت دارایی شرکت های سرمایه گذاری استانی

*شفافیت عملکرد و فعالیت مدیران

*امکان سلب فعالیت مدیران ناکارآمد به واسطه نظارت و حضور سهامداران

نحوه عضویت سهامداران در هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری

آن دســته از ســهامدارانی کــه مایــل بــه عضویــت در هیــات مدیــره ایــن شــرکت هــا هســتند می بایســت بــا ثبــت نــام در ســامانه ســتان ســازمان بــورس بــه عنــوان یــک مدیــر نهــاد مالــی نســبت بــه اخــذ صلاحیــت حرفــه ای از ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اقــدام نمایــد.

سرخط اخبار صفحات ویژه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha