نمایشگاه بین‌المللی مجازی صنایع‌دستی برگزار می‌شود

تهران- ایرنا- شورای جهانی صنایع‌دستی منطقه آسیااقیانوسیه اعلام کرد: ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی (آنلاﯾﻦ) ﺻﻨﺎﯾﻊ‌دﺳﺘﯽ با همکاری ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﻣﺒﺎی و ﺟﯿﭙﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن از ۲۶ ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۱ (۷ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹) ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه ﺑﺮﮔﺰار ﺷﻮد.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از میراث آریا، ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻣﻮﻣﺒﺎی و ﺟﯿﭙﻮر ﮐﺸﻮر ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن به عنوان متولی اصلی ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ‌ﺩﺳﺘﯽ با عنوان Online Handicraft Expo، از ۷ ﺑﻬﻤﻦ ۱۳۹۹ (۲۶ ژاﻧﻮﯾﻪ ۲۰۲۱) ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﻣﺎه ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه در قالب یک ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺁنلاﯾﻦ ﻭ ﻓﻀﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ برای خرید مستقیم و بی‌واسطه ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺻﻨﺎﯾﻊ‌ﺩﺳﺘﯽ ﺍﺯ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ برگزار می‌کنند.

این نمایشگاه در چند گروه های ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﭼﺮﻣﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﺳﻔﺎﻟﯽ ﻭ ﺷﯿﺸﻪ‌ﺍﯼ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﭘﺎﺭﭼﻪ‌ﺍﯼ، ﺯﯾﻮﺭﺁﻻﺕ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﭼﻮﺑﯽ، ﺻﻨﺎﯾﻊ‌ﺩﺳﺘﯽ ﻓﻠﺰﯼ، ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﺎﻏﺬﯼ، ﻟﻮﺍﺯﻡ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺩﺳﺖ‌ﺳﺎﺯ برگزار می‌شود.

نمایشگاه در طول مدت برگزاری به هنرمندانی که در این رویداد شرکت می‌کنند خدمات ﺍﯾﺠﺎﺩ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺣﻀﻮﺭ ﺁنلاﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﭘﻮﯾﺎ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺟﺪﯾﺪ، ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻭ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﯾﺪ، ﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ، ﺁﮔﺎﻫﯽ‌ﺍﻓﺰﺍﯾﯽ، ﺩﺭﮎ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺍﺭﺗﻘﺎی ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ، ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮﯼ ﺑﺎﺯﺩﻩ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ‌گذﺍﺭﯼ، ارائه می کند.

در اعلامیه شواری جهانی صنایع‌دستی آمده است: ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺯﺩﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۱۵۰ ﻧﻤﺎﯾﺶ‌ﺩﻫﻨﺪﻩ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ‌ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ‌ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﻫﻨﺪ، ﺑﺎﺯﺍﺭﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺑﻔﺮﻭﺷﻨﺪ.ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ، ﺩﺭ ﺟﻠﺴﺎﺕ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﻭ ﻭﺭﮎ‌ﺷﺎﭖ‌ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ.

در بخش ﺟﻠﺴﺎﺕ ﻭ ﻣﻼﻗﺎﺕ‌ﻫﺎﯼ ﺁنلاﯾﻦ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﻩ ﻭ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ هم ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﺳﻬﺎﻣﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺍﺯ ﺟﻨﻮﺏ ﺷﺮﻕ ﺁﺳﯿﺎ، ﮊﺍﭘﻦ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﻻﺗﯿﻦ، ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ، ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ، ﺍﻧﮕﻠﯿﺲ، ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﻭ ﮐﺮﻩ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺗﮏ‌ﻧﻔﺮﻩ ﺑﯿﻦ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﻭ ﻓﺮﻭﺷﻨﺪﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﺍﺯ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﺍ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ گفت‌وگو ﻭ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻭ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺭﺍﻩ‌ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺗﻘﺎی ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﻟﯿﺎﻥ ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﮊﺍﻧﺲ‌ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﻭﺑﯿﻨﺎﺭﻫﺎﯼ ﺁنلاﯾﻦ برگزار می شود. پیش‌بینی می‌شود ﺣﺪﻭﺩ ۶ هزار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﻩ ﺍﺯ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ۹۰ ﮐﺸﻮﺭ در بخش نماﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺁنلاﯾﻦ، شرکت کنند.

شواری جهانی صنایع دستی در این اعلامیه با بیان اینکه ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺠﺎزی (آنلاﯾﻦ) ﺻﻨﺎﯾﻊ‌دﺳﺘﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ، ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺭﺩﻥ، ﻋﺮﺿﻪ، ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ و ﺗﻮﻟﯿﺪﺍﺕ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮﺍﻥ ﺣﻮﺯﻩ ﺻﻨﺎﯾﻊ‌ﺩﺳﺘﯽ است از علاقه مندان صنایع دستی دعوت کرده برای دیدن محصولات به وبسایت نمایشگاه مراجعه کنند.

ﻫﻤﻪ‌ﮔﯿﺮﯼ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺻﻨﺎﯾﻊ‌ﺩﺳﺘﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻼﻭﻩ ﺩﺭﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﻓﺮﻭﺷﮕاه‌هاﯼ ﻣﺠﺎﺯﯼ ﻭ ﺁنلاﯾﻦ ﮐﺎﻻﻫﺎﯼ ﺻﻨﺎﯾﻊ‌ﺩﺳﺘﯽ ﻣﯽ‌ﻓﺮﻭﺷﻨﺪ، ﺳﻮﺩ ﮐﻤﯽ ﻋﺎﯾﺪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

سرخط اخبار فرهنگ