هشدار هواشناسی درباره کاهش دما در خراسان جنوبی

بیرجند - ایرنا - اداره کل هواشناسی خراسان جنوبی با صدور هشدار سطح زرد (آگاهی) از نفوذ توده هوای سرد به استان و کاهش دما در روزهای آینده خبر داد.

براساس این اطلاعیه جوی که روز سه‌شنبه منتشر شد، زمان نفوذ ﺗﻮده ﻫﻮای ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮد به منطقه ﭘﯿﺶ از ﻇﻬﺮ ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ (هفتم آبان) است که سبب ﮐﺎﻫﺶ سه ﺗﺎ پنج درﺟﻪ دما و ﯾﺨﺒﻨﺪان می‌شود.

ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺛﺮ سامانه شهرستان‌های ﺳﺮﺑﻴﺸﻪ،  ﻗﺎینات،  درﻣﻴﺎن، زﻳﺮﮐﻮه،  ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﯽ استان خواهد بود و این روند تا روز جمعه (نهم آبان) ادامه دارد.

همچنین ﺧﺴﺎرت ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی از ﻗﺒﯿﻞ زرﺷﮏ و ﺻﯿﻔﯽ‌ﺟﺎت از مخاطرات کاهش دما و یخبندان است.

ﺗﺴﺮﯾﻊ و ﺟﻤﻊ‌آوری ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی و اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻣﮑﺎن‌ﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﯿﺪه، ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻮﺧﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز،  ﮐﻨﺘﺮل سیستم‌های ﮔﺮﻣﺎﯾﺸﯽ ﺑﺮای ﺳﺎلن‌های ﭘﺮورﺷﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻣﺮﻏﺪاری، داﻣﺪاری و ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ، ﺗﺨﻠﯿﻪ آب ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ‌ﻫﺎی آﺑﯿﺎری ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر و ﺳﻢ ﭘﺎش‌ﻫﺎ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از یخ‌زدگی،  اﯾﺠﺎد ﭘﻮﺷﺶ برای ﻧﻬﺎل‌ﻫﺎی ﺟﻮان و درﺧﺘﺎن آﺳﯿﺐ‌ﭘﺬﯾﺮ از توصیه‌های هواشناسی برای این مدت است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 11 =

سرخط اخبار استان‌ها