کتاب راهنمای عمل برنامه ویژه مدرسه(بوم) رایگان منتشر شد

تهران- ایرنا- راهنمای عمل برنامه ویژه مدرسه (بوم) در قالب کتابچه‌ای در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تهیه شد که دسترسی به فایل کامل این کتاب رایگان است.

به گزارش روز دوشنبه سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی، این کتابچه راهنما در ۲۴۳ صفحه و با عنوان کامل "مدرسه ما تقدیم می کند؛ راهنمای عمل برنامه ویژه مدرسه (بوم)" منتشر شد.

 این کتاب در چهار فصل با عناوین ضرورت و چشم انداز برنامه ریزی درسی سطح مدرسه، مباحث نظری و مفاهیم مرتبط با برنامه ریزی درسی سطح مدرسه،  فرایند طراحی و تدوین برنامه درسی سطح مدرسه و نمونه برنامه های ویژه مدرسه تهیه شده است.

گروه مولفان تلاش کرده اند تا به وسیله کتاب راهکارهای عملی را به مدیران و معلمان مدارس جهت برنامه‌ریزی صحیح و اجرای برنامه ویژه مدرسه (بوم) ارائه کنند.شرکت چاپ و نشر کتابهای درسی ایران ناشر این کتاب و سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی پدید آورنده آن است. 

برنامه ویژه مدرسه(بوم) از جمله اقدامات تحولی است که چندی است در سرفصل برنامه های سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی قرارگرفته و در تازه ترین اقدام عملی این طرح، ثبت نام از ۶۰ هزار معلم و مدیر در سراسر کشور صورت گرفت تا مورد آموزش قرار گیرند.

برخی از اخبار مرتبط با برنامه ویژه مدرسه بدین شرح است: آموزش مجازی ۶۰ هزار مدیر مدرسه برای اجرای بهتر طرح «بوم»؛  طرح بوم؛ آغازی برای اختیارات کامل مدارس در برنامه‌ریزی درسی؛   آموزش مدیران مدارس کشور برای اجرای مطلوب طرح بوم؛  به مدیران مدارس اعتماد کردیم؛   تشریح مهم‌ترین اهداف طرح «بوم» .

به گزارش ایرنا، برنامه وﯾﮋه ﻣﺪرﺳﻪ (بوم) برای تمرکز زدایی و ﺗﻔــﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴــﺎر ﺑــﻪ ﻣــﺪارس و ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻴﺎزﻫــﺎی منطقه‌ای و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از تفاوت‌های ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ است که ﻃﺮاﺣـــﯽ، اﺟـــﺮا و ارزﺷـــﻴﺎﺑﯽ ۶۰ ﺳـــﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ واﮔـﺬار می‌کند ﺗـﺎ ﮔﺎﻣﻲ به‌سوی مدرسه محوری ﺑﺎﺷﺪ.

این برنامه در دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه برای سال تحصیلی جاری اجرا می‌شود. در ﮔﺎم اول ﺗﻔـﻮﯾﺾ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴـوﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺪارس ﺗﻠﻘﯽ می‌شود ﻛـﻪ در آن ﻣﺴـوﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺗـﺪوﯾﻦ ۲ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ۶ پایه ﺑﻪ ﻣﺪارس واگذار شده اﺳﺖ.

ﻣﯿﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪارس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
5 + 11 =