تراز تجاری خراسان شمالی مثبت ۷.۷ میلیون دلار شد

بجنورد- ایرنا- رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی گفت: میزان ﺻﺎدرات اﺳﺘﺎن در ﺳﺎل جاری ۲۷.۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و واردات آن ۱۹.۶ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و بر این اساس ﺗﺮاز ﺗﺠﺎری اﺳﺘﺎن در این مدت مثبت ۷.۷ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر بوده است.

سعید پورآبادی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: صادرات استان در سال جاری از ﻧﻈﺮ ارزشی ۲۷.۳ ﻣﯿﻠﯿﻮن دﻻر و از ﻧﻈﺮ وزنی ۱۱۴.۲ هزار تن بوده است ﮐﻪ در مقایسه با مدت زمان مشابه سال ﻗﺒﻞ از ﻟﺤﺎظ ارزشی ۳۳.۸ درﺻﺪ و از لحاظ وزنی ۲۳.۴ درﺻﺪ ﮐﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

وی اظهار داشت: عمده کالاهای صادراتی استان شامل ﻣﺤﺼﻮﻻت ﭘﺘﺮوﺷﯿﻤﯽ از جمله اوره، ﻣﻼﻣﯿﻦ و ازت، ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﻮﻻدی، ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ شامل ﻣﺎﮐﺎروﻧﯽ، ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ، آﺑﻨﺒﺎت و رب ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮﻧﮕﯽ، ﺳﯿﻤﺎن، ﮐﯿﺴﻪ ﺧﻮن، اﺷﯿﺎی ﺳﺮاﻣﯿﮑی، ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ، ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺗﺮه ﺑﺎر نیز شامل ﻫﻨﺪواﻧﻪ، ﮐﺮﻓﺲ، ﭼﻐﻨﺪرقند، ﮐﺪو، ﮔﻮﺟﻪ فرنگی، ﻓﻠﻔﻞ، ﺧﯿﺎر، ﺳـﯿﺐ زمینی، ﺧﺮﺑﺰه و ﮐﻠﻢ، ﮐﺎﻫﻮ، ﺧﺮﻣﺎ و ﻣﻠﻮن و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ بوده است.

پورآبادی افزود: اﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، آذرﺑﺎﯾﺠﺎن، ﻋﺮاق، ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن، اﯾﺘﺎﻟﯿا، آلباﻧﯽ، اﻣﺎرات، ﺗﺮﮐﯿﻪ، روﺳیه، ﺑﻠﻐﺎرستان، ﻣﺎﻟزی، ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن، ازﺑﮑﺴﺘﺎن، ﻋﻤﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺻﺎدر شده اﺳﺖ.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان شمالی اظهار داشت: واردات استان نیز به ارزش ۱۹.۶ میلیون دلار و وزن ۲.۳ هزار تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزشی ۶۶.۱ درصد و از لحاظ وزنی ۳۵.۲ درصد رشد داشته است.

پورآبادی افزود: ﮐﺎﻻﻫﺎی وارداﺗﯽ به استان ﺷﺎﻣﻞ ﭘﺎرﭼﻪ، ﻧﯿﮑﻞ، ﻓﺮوﮐﺮوم، ﻓﺮوﺳﯿﻠﯿﮑﻮ ﻣﻨﮕﻨﺰ و اﻟﮑﺘﺮود زﻏﺎلی، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﻗﺎﻟﺐ ﮔﯿﺮی ﺗﺰریقی ﺑﺮای ﮐﺎر ﮐﺮدن روی ﮐﺎﺋﻮﭼﻮ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ، ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت ﺑﺮای ﭘﺮ ﮐﺮدن، ﺑﺴﺘﻦ، درﭘﻮش ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﯾﺎ درزﮔﯿﺮی ﺑﻄﺮی ﻫﺎ و دﺳﺘﮕﺎه های ﮔﺎزدار ﮐﺮدن ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ ﻫﺎ، ﮐﯿﺴﻪ ﮐﻠﻮﺳﺖ، ﺑﺮﻧﺞ، ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﯾﺎ ﭘﺮوﻓﯿﻞ ﻫﺎی ﺑﺪون درز از آﻫﻦ ﯾﺎ ﻓﻮﻻد، ﭼﺮاغ ﺑﺮﻗﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻤﻞ و شمارشگر گاز از کشورهای چین، مالزی، اﻣﺎرات ﻣﺘﺤﺪه ﻋﺮﺑﯽ، ﺗﺮﮐﯿﻪ، آﻟﻤﺎن، روﺳﯿﻪ، ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن، ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن، ﮐﺮه، آﻓﺮﯾﻘای جنوبی، آﻟﻤﺎن و ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن بوده است.

خراسان شمالی حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۱ هزار نفر دارد که از لحاظ صنایع بزرگ صنعتی در بین ۳۱ استان کشور رتبه دهم را داراست.

سهم اشتغال در این استان در سه بخش کشاورزی با ۳۹.۶ درصد، صنعت با ۲۴.۳ درصد و خدمات ۳۶.۱ درصد است.

سهم این استان در حوزه کشاورزی بیش از میانگین کشور است اما در حوزه صنعت و خدمات پایین تر است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 3 =