۲ واحد صنعتی ایلام با حضور نوبخت افتتاح شد

ایلام - ایرنا - ۲ طرح صنعتی شامل کوشاب غرب و شرکت فولادگستر آتنا واقع در شهرک صنعتی شباب شهرستان چرداول ایلام روز پنجشنبه با حضور محمدباقر نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه افتتاح شد.

به گزارش ایرنا، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام در حاشیه این آیین گفت: شرکت فولاد گستر آتنا با تولید محصول مقاطع فوالدی اچ اس اس دارای ظرفیت اسمی ۳۰۰ هزار تن و اشتغالزایی ۸۵ نفر است.

رضا محمدرحیمی اضافه کرد: برای اجرای این طرح، ۲۵ میلیون دلار اعتبار ارزی و ۵۵۰ میلیارد ریال اعتبار ریالی سرمایه گذاری شده است.

وی درباره مشخصات و اهمیت این پروژه یادآور شد: در این طرح، مقاطـع فـولادی توخالـی سـازه ای(اچ اس اس) به شـیوه نورد سـرد و با جوش الکتریکـی بـه منظـور تأمیـن نیـاز بـازار بـه مقاطـع اچ اس اس با کیفیـت عالی در سـایزهای متنـوع و قطرهـای متفـاوت ساخته می شود.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام گفت: گسـتره محصـولات آتنـا در اشـکال مربع، مسـتطیل و دایـره پاسـخگوی نیازهای مختلـف در بخـش صنایـع و پـروژه هـای عمرانـی و سـاختمانی، صنعتی و مکانیکی نظیر ایسـتگاه های مترو، سـالن های فرودگاهی، پـل سـازی و لولـه هـای انتقـال آب است، همچنیـن ایـن مقاطع در سـاخت شاسـی خودروها، سـکو های دریایی، صنایع پتروشـیمی، شـهربازی ها و سـازه هـای پارکینـگ هوشـمند کاربـرد دارند.

محمدرحیمی افزود: کارخانـه آتنـا بـا ظرفیـت تولید سـالیانه ۳۰۰ هـزار تن در مسـاحتی حـدود ۶.۵ هکتـار و بـا زیربنایـ ۲.۱ هکتار بنا شـده اسـت که به لحـاظ میزان ظرفیت تولیـد مقاطع اچ اس اس در کشـور منحصربفرد اسـت .

وی یادآور شد: تکنولـوژی خـط تولیـد کارخانـه فولادگسـترآتنا پیشـرفته و شـامل بروزتریـن قطعـات و تجهیـزات تولید مقاطـع اچ اس اس و لوله های ای آر دبلیو است که سـاخت سـازندگان معتبـر جهانی از جملـه KUSAKABE ژاپـن، SIEMENS آلمان، EFD نـروژ و سـایر شـرکتهای معتبر اسـت.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت ایلام گفت: واحد شرکت کوشاب غرب نیز تولید کننده انواع محصولات ماءالشعیر، نوشابه و آب میوه با ظرفیت اسمی ۱۵۰ هزار تن و اشتغالزایی ۹۰ نفر است.

محمد رحیمی یادآور شد: برای بهره برداری از این طرح ۱۰ میلیون دلار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار در ناحیه صنعتی شباب شهرستان چرداول ایلام سرمایه گذاری شده است.

وی اضافه کرد: شـرکت کوشـاب غـرب ایلام در زمینـی بـه مسـاحت ۲۵ هزار مترمربـع با هـدف تولیـد نوشـیدنی های سـالم و رقابت پذیر در اسـتان ایلام تاسـیس شـد و فعالیـت خـود را در راسـتای تولیـد ماءالشـعیر، آبمیوه و نوشـابه های انـرژی زا در بسـته بندی بطـری، شیشـه و قوطـی آغـاز و بـا خرید و نصـب بهتریـن تکنولوژی هـای روز دنیـا با بسـته بندی کامل در کشـور تبدیل شـده اسـت.

وی یادآور شد: بزرگتریـن هـدف ایـن شـرکت، جهانـی کـردن برنـد تولیدی بـوده و ایـن محصول با داشـتن تمامـی اسـتانداردها و گواهینامه هـای بین المللی ایـن قابلیـت را دارد کـه محصولـی بی نظیـر و قابـل رقابـت در سـطح بین المللـی ارائـه دهـد و به کشـورهای دیگر صادرات داشته باشـد.

شهرستان چرداول به مرکزیت شهر سرابله در ۳۰کیلومتری ایلام قرار دارد.

معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه عصر پنجشنبه سوم مهرماه با استقبال استاندار ایلام و جمعی از مسوولان در سفری ۲ روزه وارد استان ایلام شد.

مرتضی بختیاری رییس کمیته امداد خمینی(ره) و علیرضا تابش رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این سفر معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه را همراهی می کنند.

نشست با نماینده ولی فقیه در استان، بازدید از تصفیه خانه فاضلاب شهر ایلام، حضور در نشست مشترک شورای برنامه ریزی و توسعه و اقتصاد مقاومتی استان و کلنگ زنی ۲ هزار واحد مسکن محرومان در برنامه سفر ۲ روزه معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه به استان ایلام قرار دارد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 2 =