سالانه به ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار مهارتهای زندگی ارائه می‌شود

تهران - ایرنا - معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور همزمان با هفته دولت(دوم تا هشتم شهریور ماه)، دستاوردها و اقدامات مهم این معاونت را در دولت یازدهم و دوازدهم تشریح کرد و گفت: هر سال مهارت‌های زندگی به ۶۰ هزار زن سرپرست خانوار و اعضای خانواده آنها آموزش داده می‌شود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از سازمان بهزیستی کشور، حبیب الله مسعودی فرید افزود: تاکنون هفت هزار شغل پایدار برای زنان سـرپرست خانوار تحت پوشش سازمان از طریق ایجاد ۴۰۰ گروه همیار زنان سرپرست خانوار ایجاد شده است.

وی اضافه کرد: همچنین سالانه آموزشــهـای مهـارتی و فنی و حرفه ای به ۱۰ هزار زن سـرپرست خانوار از طریق اجرای برنامه آماده سازی شغلی ارائه می شود. سـرمایه کار مورد نیاز به منظور راه اندازی کسب وکارهای موفق بعد از ارائه آموزشـهای مورد نیاز برای زنان سرپرست خانوارسالانه به سه هزار نفر اعطا می شود.

معاون اجتماعی بهزیستی گفت:آموزش مهارتهای زندگی به زنان ســرپرست خانوار و اعضای خانواده آنها بدون اختصاص منابع جداگانه و با اسـتفاده ازظرفیت سایر بخش ها و قسمت‌های متولی ارائه آموزش مهارتهای زندگی سالانه به بیش از۶۰ هزار نفر ارائه می شود.

مسعودی فرید در ادامه، پرداخت کمک هزینه شــهریه دانشـجویی به بیش از ۱۰ هزار دانشـجوی عضو خانواده های تحت پوشـش و نیز پرداخت کمک هزینه تشویقی به بیش از هزار و ۵۰۰ دانشجوی مشغول به تحصیل در دانشگاههای دولتی روزانه، ارتقای دانش و مهارتهای مددکاران و کارشــناسان اجرایی شاغل در بخش های دولتی و غیر دولتی از طریق ارائه آموزشـهای لازم سالانه به سه  هزار  نفر، پرداخت کمک هزینه درمان و غربالگری سلامت زنان سرپرست خانوارتحت پوشش سالانه به  دو هزار نفر، اجرای طرح مداخلات مـددکـاری اجتمـاعی در مراقبت از خـانـواده بـا رویکرد مـدیریت مـورد با آمـوزش ۲۴۴ کارشـناس ومددکار مرتبط واجرای طرح مددکاری جامعه ای با رویکرد کاهش فقر قابلیتی درمناطق محروم با اجرای طرح در ۱۲۷ محله را از دیگر اقدامات معاونت اجتماعی بهزیستی عنوان کرد.

برقراری بیمه اجتماعی بیش از ۱۰۰ هزار زن سرپرست خانوار

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: پرداخت الکترونیکی و متمرکز یارانه (خریـد خـدمت) مراکز غیر دولتی همکار با دفتر توانمنـدسازی خانواده وزنان برای هزار و ۲۰۰ مرکز همکار، اجرای طرح تعیین سـطوح توانمندی سرپرسـتان خانوار در سـطح کشور برای ۲۵۰ هزار پرونده خانواده های تحت پوشش، اســتفـاده از ظرفیت تخصصــی کلینیـک هـای مـددکاری اجتماعی درارائه خـدمات مناسب، به هنگام و دردسترس به جامعه هدف برای ۱۵۵ هزار پرونده تحت پوشش واگذار شده به بخش غیر دولتی و اجرای برنـامه تـامین مـالی خرد با رویکرد بانکـداری پیونـدی به منظور ایجاد اشـتغال در مناطق محروم و روستایی با راه اندازی۳  هزار و ۹۴۳ گروه خودیار از دیگر اقدامات این معاونت در دولت تدبیر و امید به شمار می رود.

مسعودی فرید افزود: کمک هزینه معیشت به ۲۵۵ هزار خانوار زن سـرپرست و خانوار نیازمند به منظور تامین حداقل هزینه های خانوار پرداخت شده و حمایتهای اقتصادی و معیشتی به ۹هزار و ۳۵۰ خانوار دارای فرزندان چند قلو و کمک هزینه ودیعه مسکن به دو هزار خانوار نیازمند تحت پوشش سازمان بهزیستی به صورت سالیانه اعطا شده است.

وی خاطرنشان کرد:  بیمه اجتماعی بیش از ۵۱ هزار و ۵۰۰ زن سـرپرست خانوار ساکن مناطق روستایی و عشایری و ۵۰ هزار و ۵۰۰ زن سرپرست خانوار ساکن مناطق شهری در دولت تدبیر و امید برقرار شد.

ایجاد پرونده الکتریکی برای خانوارهای تحت پوشش بهزیستی

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور،  حمـایت از ادامه تحصـیل و جلوگیری ازافت تحصـیلی بیش از ۸۰ هزار دانش آموز عضو خـانواده هـای تحت پوشش، حمایت از زنان سـرپرست خانوار از طریق انجام فرایندهای لازم به منظور معافیت از خدمت سـربازی یکی از فرزندان ذکور خانواده های تحت پوشش به تعداد هزار نفر در سال و ارائه کمک هزینه تهیه لوازم ضروری به سه هزار  خانوارتحت پوشش بصورت سالیانه را  از جمله  اقداماتی  دانست  که از سوی  دفتر توانمند سازی خانواده  و زنان سازمان بهزیستی صورت گرفته است.

مسعودی فرید در  ادامه  با بیان اینکه  این سازمان در دو سال اخیر شاهد کاهش چشمگیر اعتبار مورد نیاز طرح ها و برنامه های حمایتی و توانمندسازی بوده است، افزود: با این  حال  این  معاونت با  بهره مندی از توان تخصصی نیروی انسانی متعهد و توانمند توانست تا حدود زیادی به اهداف و برنامه های از پیش تعیین شده برسد.

وی تاکید کرد: به طور قطع  در صورت تامین به موقع و مناسب اعتبار مورد نیاز برنامه های حمایتی و توانمندسازی و نیز اجرای کامل قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست، شاهد رشد و شکوفایی بیشتر طرح ها و برنامه های موجود خواهیم بود.

مسعودی فرید درباره شفاف سازی اقدامات و عملکردها نیز گفت : خوشبختانه در سال های  گذشته  اقدامات خوبی  از سوی  این  معاونت  انجام شده است که در این رابطه می توان به ایجاد پرونده الکترونیکی برای خانواده های تحت پوشش و الکترونیکی و متمرکز شدن پرداخت یارانه به مراکز غیردولتی همکار از سال ۹۸ اشاره کرد.

واگذاری سرپرستی ۳ هزار و ۶۶۳ کودک به خانواده های متقاضی دارای صلاحیت

معاون امور اجتماعی  سازمان بهزیستی کشور  در  ادامه به  فعالیت های  دفتر  امور  کودکان  و نوجوانان این سازمان  اشاره  و از واگذاری سرپرستی ۳ هزار و ۶۶۳ کودک به خانواده های متقاضی دارای صلاحیت در چند سال  گذشته  خبر داد.

وی، پرداخت کمک هزینه امداد ماهیانه به ۳۲ هزار و ۶۲۶ کودک در خانواده اصلی و یا جایگزین، مراقبت از ۱۹ هزارو ۵۸ کودک در ۷۰۰ خانه کودک و نوجوان وپرداخت کمک هزینه نگهداری به مراکز (یارانه) وپرداخت کمک هزینه ترخیص به هزارو ۲۲۴ فرزند را  از  جمله  اقدامات معاونت اجتماعی ذکر  کرد.

پوشش تمام مناطق کشور در سامانه ۱۲۳ 

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در ادامه به اقدامات دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی این سازمان اشاره کرد و گفت: در این حوزه می‌توان به اقداماتی مانند ارائه خدمت به ۱۱ میلیون و ۸۹۰ هزار نفر درقالب برنامه اورژانس اجتماعی و ارائه خدمت تخصصی به ۲۹ هزار و۲۶۷ نفر در جهت کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی درحوزه زنان و دختران که این تعداد ۱۷ هزارو ۷۵۵ نفر بیشتر از دوره های قبلی یعنی در مجموع دولت های نهم و دهم است، اشاره کرد.

مسعودی فرید افزود: همچنین خدمات حمایتی آموزشی و نگهداری  به ۶۱ هزار و ۳۸۸ نفراز کودکان کار و خیابان در سراسر کشور از سوی دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی ارائه شده است.

وی ادامه داد: مراکز اورژانس اجتماعی از ۱۶۸ مرکز در ابتدای دولتی یازدهم به ۳۵۸ مرکز تا پایان سال گذشته افزایش یافت؛ ۱۳۸ منطقه کشور نیز تا پایان سال کشور تحت پوشش پاسخگویی سامانه خط تلفن ۱۲۳ یا همان اورژانس اجتماعی قرار گرفتند.

ایجاد ۱۳۰ مرکز حمایتهای روانی برای زنان خشونت‌دیده

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور اظهار داشت: خدمات اجتماعی، فرهنگی و حمایتی در ۱۱۰ نقطه حاشیه کشور در ابتدای دولت یازدهم به ۲۵۷ نقطه حاشیه ای ارائه شد.

مسعودی فرید افزود: ۱۳۰ مرکز خدمات حمایتی های روانی – اجتماعی و آموزشی در موضوع زنان تحت خشونت خانگی و دختران و زنان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی در کشور با همکاری موسسات خیریه و نهادهای غیر دولتی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه  راه اندازی سامانه آماری اورژانس اجتماعی و آسیب های اجتماعی جهت ثبت آمار واطلاعات مراجعین مرکزدر دستور کار قرار دارد،  افزود: پیگیری برای  خریداری ۱۶۰ خودروی ویژه جهت توسعه ناوگان خدمات سیار اوراژانس اجتماعی در مرکز جدید، پیگیری ارتقا و به روز رسانی تجهیزات خط تلفن اورژانس اجتماعی در ۲۶ استان، توسعه و راه اندازی مراکز جدید اورژانس اجتماعی بر اساس برنامه ششم توسعه و فراخوان جهت جذب نیرو و انجام َآزمون و گزینش و راه اندازی ۱۵۶ مرکز از دیگر اقدامات دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی بوده است.

اجرای برنامه توانمندسازی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت: دسترسی آحاد مردم به خدمات، توسعه  و راه اندازی پایگاه خدمات اجتماعی جدید در سکونتگاه های غیررسمی و مناطق حاشیه نشین و آسیب خیز با ایجاد ۲۱ پایگاه محله‌ای در دولت تدبیر و امید افزایش یافته است.

مسعودی فرید افزود:  توسعه و راه اندازی سامانه  تصمیم و هماهنگی و عقد تفاهم نامه با معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه جهت افزایش دسترسی آحاد مردم به خدمات در ۹۲ مرکز اجرا کننده غربالگری و راه اندازی سامانه در ۲۶ استان، توانمندسازی افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی و ارائه خدمات تخصصی مشاوره ای و مالی جهت بهره مندی گروه هدف به خدمات و کاهش آسیب های اجتماعی و توسعه و راه اندازی حمایتی _ آموزشی کودک و خانواده غیردولتی و راه اندازی ۶۳ مرکز در جهت ارائه خدمات تخصصی به گروه هدف جهت افزایش دسترسی آحاد مردم به خدمات از دیگر  فعالیتهای دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی در  چند سال  گذشته  است.

براساس این گزارش، دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی علاوه بر فعالیت های فوق، اقداماتی مانند ساخت فیلم مستند تلویزیونی از دختران در معرض آسیب های اجتماعی توانمندشده،  ساخت پنج فیلم مستند تلویزیونی درباره دختران در معرض آسیب های اجتماعی از پنج استان با هدف معرفی مراکز، توسعه و راه‌اندازی مراکز روزانه غیر دولتی حمایت های روانی – اجتماعی دختران و خانواده (ندای مهر) جهت افزایش دسترسی آحاد مردم به خدمات در۲۱   استان و توسعه و راه اندازی مراکز غیر دولتی روزانه جدید توانمندسازی زنان و دختران آسیب دیده اجتماعی (راه نوین) جهت افزایش دسترسی آحاد مردم به خدمات در ۱۵ استان را انجام داده است.

توسعه مراکز خانه امن جهت دسترسی گروه هدف به خدمات تخصصی به ۲۷ مرکز واجرای پروژه اقدامات اجتماع محور در راستای پیشگیری از خشونت خانگی و برگزاری هشت جلسه آموزشی و ۸ جلسه پایش مرحله به مرحله انجام کار با حضور مسولان فنی و مددکاران اجتماعی و کارشناس مسئولان استانهای اقدام کننده و اجرای اقدامات اجتماع محور در۱۵ استان جهت توانمندسازی مردم محله های دارای خشونت های خانگی با فراوانی بالا و کنترل خشونت و افزایش آگاهی مردم نسبت به این مسئله در ۱۵ استان و ۳۲ محله از دیگر فعالیت‌های دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی در دولت تدبیر و امید بوده است.

سرخط اخبار جامعه

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha