بیش از ۳۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۷ برای پروژه های عمرانی پرداخت کردیم