وام مناسب و بلند مدت به صاحبان خودروهای فرسوده تعلق می گیرد