حاج‌صفی: مقابل مسی استرس داشتم؛ آرزوی بازی در رئال را دارم

تهران- ایرنا- هافبک باتجربه تیم ملی ایران گفت: آرزو دارم روزی در رئـال بازی کنم. هـدف و آرزویـم ایـن هسـت کـه وقتـی حرفـه‌ای فوتبـال را شـروع کـردم در بهتریـن تیـم‌هـای اروپایـی بـازی کنـم.

حـاج صفـی جـز معـدود بازیکنـان چـپ پـای فوتبـال کشـور اسـت کـه هـم در رده باشـگاهی و هـم در رده ملـی موفـق عمـل کـرده اسـت و در بازی‌هــای جــام جهانــی ۲۰۱۴ توانســت بــه صــورت ثابــت در ترکیــب تیــم ملــی بــازی کنــد و بــا بازی‌هــای خوبــش تحســین همــگان را برانگیــزد. ایــن ملــی‌پــوش کاشــانی کــه در ســن ۱۱ســالگی فوتبــال حرف‌ای خـودش را آغـاز کـرد. در سـن ۱۶سـالگی توانسـت بـه تیـم بزرگسـالان ســپاهان راه یابــد و خیلــی زود در فوتبــال کشــور مطــرح شــود. وی اهــل کاشــان و متولــد ۱۳۶۸ اســت.

ذوب مرا نخواست و به سپاهان رفتم

فوتبــال را از هفــت یــا هشــت ســالگی شــروع کــردم و ۱۰ ســاله بــودم کــه بــه اصفهــان آمــدم. در ۱۱ ســالگی در نونهـالان ذوب‌آهـن بـازی کـردم و بعـد از سـه سـال کـه حـدود ۱۴ سـال داشـتم بایـد در نوجوانـان ذوب‌آهـن بـازی می‌کــردم کــه ســرمربی آن تیــم مــرا نخواســت و ســپس بــه ســپاهان رفتــم. زمانــی کــه در نوجوانــان و جوانــان ســپاهان بــازی می‌کــردم لوکــا بوناچیــچ تــازه بــه ســپاهان آمــد و بســیار زیــاد بــه جوانــان اهمیــت مــی‌داد و بایــد بگویــم کــه لــوکا در فوتبــال مــن بســیار تأثیرگــذار بــود بــه ایــن صــورت کــه اگــر او نبــود بــه ایــن موقعیــت نمی‌رســیدم. مربیــان ایرانــی اصــولا زیــاد بــه جوانــان اهمیــت نمی‌دهنــد.

از ۱۶ سالگی در لیگ برتر بازی کردم

از ۱۶ سـالگی در لیگ برتر فوتبال ایران به میدان رفتم. زمانـی کـه از سـوی لـوکا انتخـاب شـد تنهـا هدفـم ایـن بـود کـه خـود را اثبـات کنـم و شایسـتگی‌هایـم را نشـان دهـم. بـر همیـن اسـاس تـلاش‌هـای شـبانه‌روزی‌ام پایـان نداشـت تـا بالاخره بـه هـدف بالاتر خـود کـه حضـور در اروپـا بـود رسـیدم. حضورم در سـپاهان راه حضور در تیم ملی را هموارتر کرد عملکــردم در تیــم ســپاهان باعــث شــد تــا در تیــم ملــی حضــور داشــته باشــم و پیراهــن مقــدس تیــم ملــی فوتبـال کشـورم را بـر تـن کنـم. فوتبـال بالا و پاییـن دارد و بـا گذشـت زمـان صبـر کـردم تـا بـه اهدافـم برســم. البتــه بــا درخشــش در تیــم ملــی و عملکــردی کــه داشــتم در آلمــان و یونــان نیــز فوتبــال بــازی کــردم.

جلوی مسی کمی استرس داشتم

بازی مقابل نیجریه، آرژانتین و بوسـنی و هرزگوین کم اسـترس بود. بـازی مقابـل نیجریـه بسـیار سـخت‌تر از بـازی مقابـل آرژانتیـن بـود و دوندگـی مـن در بـازی بـا نیجریـه بیشـتر از آرژانتیـن بـود. اوایـل بـازی بـا آرژانتیـن کمـی اسـترس داشـتیم، امـا مـن بـه شـخصه اسـترس نداشـتم و بیشـتر بازیکنــان تیــم ملــی نیــز اســترس زیــادی نداشــتند. البتــه جلــوی مســی کمــی اســترس داشــتم و ایــن اســترس هـم بـه ایـن علـت اسـت کـه مسـی بازیکنـی اسـت کـه بـه راحتـی می‌توانـد بازیکـن مسـتقیم خـود را از پیـش رو بـردارد و دریبـل کنـد.

اتفاقاتی افتاد که از قهرمانی در آسیا دور شدیم

آنطور که می‌خواسـتیم در جام ملت‌ها نتیجه نگرفتیم. پــس از درخشــش در جــام جهانــی و اثبــات قدرتمــان، روی تیــم ملــی ایــران بــه خاطــر بازی‌هــای خوبــش یــک حســاب ویــژه‌ای بــاز شــده اســت و کشــورهای عربــی از ایــران هــراس دارنــد. در جــام ملت‌هــا آنطــور کــه مــی‌خواســتیم موفــق نشــدیم و بــه هدفمــان نرســیدیم. یکســری اتفاقــات رخ داد و متاســفانه باعــث شــد از قهرمانــی دور شــویم.

منتظرمان در جام جهانی باشید

تیـم ملـی فوتبال به روزهای اوج خود باز می‌گردد. تیـم ملـی دچـار افـت شـد و امیـدوارم بـا حضـور اسـکوچیچ تیـم ملـی بـه روزهـای اوج خـود بـاز گـردد. شـرایط گروهــی خیلــی ســخت اســت و امیــدوارم اوضاعمــان بهتــر شــود و از گــروه و مرحلــه بعــد بالا برویــم و ماننــد دوره‌هـای بعـدی از گـروه خـود صعـود کـرده و بـه جـام جهانـی راه پیـدا کنیـم. منتظرمـان در جـام جهانـی باشـید.

آرزو دارم در رئال بازی کنم

بازی در اسـپانیا بسیار سخت است. آرزوی هـر بازیکنـی اسـت کـه لژیونـر شـود و چـه کسـی اسـت کـه دوسـت نداشـته باشـد در خـارج از کشـور بـازی کنــد. خــودم بیشــتر اســپانیا را دوســت دارم، امــا بــازی در اســپانیا بســیار ســخت اســت. البتــه باشــگاه‌های آلمــان را هــم دوســت دارم ولــی بــازی در اســپانیا را بــه آلمــان ترجیــح می‌دهــم. آرزو دارم روزی در رئـال بازی کنم. هـدف و آرزویـم ایـن هسـت کـه وقتـی حرفـه‌ای فوتبـال را شـروع کـردم در بهتریـن تیـم‌هـای اروپایـی بـازی کنـم. تیـم رئـال را خیلـی دوسـت دارم و یکـی از آرزوهایـم ایـن اسـت کـه در رئـال بـازی کنـم . رائول گونزالز الگوی فوتبالی‌ام اسـت و ایـن بازیکـن را بسـیار دوسـت دارم و از سـبک بـازی او خوشـم می‌آیـد در زمانــی کــه در نوجوانــان ســپاهان بــودم هــم بــه عنــوان هافبــک چــپ و هــم فــوروارد بــازی مــی‌کــردم. حالا فعـلا کـه بـه مـن مـی گوینـد فابـرگاس!

تمرین کردن در خانه سخت است

باتوجـه بـه شـرایط کرونـا تمریـن کـردن در منـزل بسـیار سـخت و دشـوار اسـت و از لحـاظ آمادگـی در وضعیـت ایـده‌آلـی نیسـتم. امـا تمرینـات را پیگیـری مـی‌کنـم تـا آمادگـی نسـبی را داشـته باشدـ.

با سپاهان از فوتبال خداحافظی می‌کنم

حضـور در سـپاهان باعـث شـد مـن پلـه‌هـای ترقـی را طـی کنـم. زمانـی کـه خواسـتم از فوتبـال خداحافظـی کنـم باتنهـا تیمـی کـه باعـث رشـدم بـود، ایـن کار را خواهـم کـرد. تشـکر ویـژه‌ای از خانـواده‌ام می کنـم کـه واقعـا در ایـن چنـد سـال بـرای مـن بسـیار زحمـت کشـیدند و سـختی زیـادی را تحمـل کردنـد، زیـرا زمانـی کـه بـه سـپاهان رفتـم هفتـه‌ای سـه الـی چهـار بـار بـه اصفهـان می‌آمـدم و تمریـن می‌کـردم کـه در آن زمـان بـه درسـم لطمـه زیـادی وارد شـد. در حـال حاضـر هـم بـه خاطـر دعـای پـدر و مـادرم اسـت کـه بـه ایـن جـا رسـیده‌ام و نمی‌دانـم چگونـه می‌توانـم زحماتشـان را جبـران کنـم.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار ورزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha