تشکیل کمیسیون‌های فضای مجازی و جمعیت و خانواده روی میز نمایندگان

تهران- ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته تقاضای تشکیل کمیسیون‌های فضای مجازی و جمعیت و خانواده را بررسی می‌کنند.

مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته سرکشی به حوزه‌های انتخابیه، این هفته روزهای یکشنبه و چهارشنبه جلسه علنی دارد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته طرح‌ دو فوریتی ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات مستقیم و الحاق بند به تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و لایحه اختیارات وزارت ورزش را  بررسی می‌کنند، همچنین نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها از سوی مجلس شورای اسلامی مشخص می‌شوند.

انتخـاب دو نفــر از نماینــدگان بــه عنــوان نــاظر در هیـات نظـارت بــر مسـافرت‌های خارجی کارکنان دولت و انتخاب یک نفر به عنوان نـاظر در هیات امناء موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی این هفته در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت، همچنین نمایندگان دو نفر را به عنوان عضو در شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران انتخاب می‌کنند.

 انتخاب دو نفر از نمایندگان به عنوان عضو در کمیسیون احـزاب و انتخاب یک نفر از نمایندگان با معرفی کمیسیون صنایع و معادن به عنوان ناظر در شـورای عالی معادن از دیگر برنامه‌های این هفته مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

نمایندگان همچنین قرار است یک نفر را با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط به عنوان ناظر در شورای عـالی صنایع دریایی کشور و دو نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط به عنوان ناظر در شـورای عـالی استاندارد انتخاب کنند.

انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط به عنوان نـاظر در شورای عالی فناوری اطلاعات وانتخاب دو نماینده  به عنـوان ناظر در شورای حقوق و دستمزد و انتخاب یک نماینده با معرفی کمیسیون تخصصی ذی ربط به عنوان نـاظر در شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری در جلسه این هفته مجلس بررسی می‌شود.

این هفته نمایندگان ،دو نفر را با معرفی کمیسیون فرهنگی به عنوان ناظر در ستاد امر بـه معـروف و نهی از منکر و یک نماینده به عنوان نـاظر در شورای عالی فضایی و دو نماینده  به عنوان نـاظر در شورای عـالی بورس و اوراق بهادار انتخاب می‌کنند.

 انتخاب سه نماینده از اعضاء کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجـه و محاسبات به عنوان ناظر در شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی و انتخاب یک نماینده از اعضاء کمیسیون اجتماعی به عنوان ناظر در شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی نیز دستور این هفته مجلس شورای اسلامی است.

در جلسه این هفته مجلس دو نماینده با معرفی کمیسیون اقتصادی و صنایع و معادن به عنوان عضو در هیـأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کـار و  دو نماینده دیگر از اعضای کمیسـیون‌های اجتمـاعی و آمـوزش، تحقیقـات و فنـاوری را بـه عنوان ناظر در هیأت عالی گزینش قانون گزینش معلمان و کارکنان آمـوزش و پرورش انتخاب خواهند شد.

یک نماینده بـه عنـوان نـاظر در شورای فقهی و دو نماینده به عنوان ناظر در هیأت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌هـای دولتـی بـه بخش غیردولتی همچنین دو نماینده به عنوان نـاظر شـورای اقتصـاددر این هفته از سوی نمایندگان مشخص می‌شوند.

 دو نماینده از اعضای کمیسیون اجتماعی بـه عنـوان نـاظر در سـتاد سـاماندهی و حمایت از مشاغل خانگی و سه نفر از نمایندگان به عنوان عضو در شورای عالی اجرای سیاسـت‌های کلـی اصل۴۴ قانون اساسی این هفته در مجلس انتخاب می‌شوند.

 دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اجتماعی به عنـوان عضـو در شـورای عـالی ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شـهادت و دو نماینده دیگر با معرفی کمیسیون‌های برنامه، بودجه و محاسبات و بهداشت و درمان بـه عنوان ناظر در شورای عالی بیمه سلامت کشور این هفته از سوی نمایندگان انتخاب می‌شوند.

 انتخاب دو نماینده به عنوان نـاظر در شورای عـالی بیمه و دو نماینده به عنوان ناظر در شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه ای و مهارتی و سه نفر به عنوان ناظر در شورای عالی سـلامت و امنیـت غـذایی در دستور کار این هفته مجلس قرار دارد.

بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسـیون ویـژه جمعیت و خانواده در اجرای ماده ۴۰ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مـورد تشـکیل‌ کمیسـیون فضـای مجازی در اجرای ماده ۴۰ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی این هفته در دستور کار مجلس قرار دارد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 6 =