طرح بوم برای اولین بار در اختیار مدارس قرار می‌گیرد

تهران-ایرنا- سرپرست دفتر تالیف کتب فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی گفت: امسال برای اولین بار ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه ﻣﺪرﺳﻪ (بوم) با آزادسازی ۵۰ تا ۶۰ ساعته در اختیار مدارس قرار می‌گیرد.

ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﯾﮋه ﻣﺪرﺳﻪ (بوم) برای تمرکز زدایی و ﺗﻔــﻮﻳﺾ اﺧﺘﻴــﺎر ﺑــﻪ ﻣــﺪارس و ﺗﻮﺟــﻪ ﺑــﻪ ﻧﻴﺎزﻫــﺎی منطقه‌ای و ﻣﺤﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از تفاوت‌های ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﯽ است که ﻃﺮاﺣـــﯽ، اﺟـــﺮا و ارزﺷـــﻴﺎﺑﯽ ۶۰ ﺳـــﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣـــﻪ ﻣﺪرﺳﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل را ﺑﻪ ﻣﺪرﺳـﻪ واﮔـﺬار می‌کند ﺗـﺎ ﮔﺎﻣﻲ به‌سوی مدرسه محوری ﺑﺎﺷﺪ.

این برنامه در دوره دوم ابتدایی و دوره اول متوسطه برای سال تحصیلی جاری اجرا می‌شود. در ﮔﺎم اول ﺗﻔـﻮﯾﺾ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺴـوﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ درﺳـﯽ ﺑـﻪ ﻣـﺪارس ﺗﻠﻘﯽ می‌شود ﻛـﻪ در آن ﻣﺴـوﻮﻟﯿﺖ ﻃﺮاﺣـﯽ و ﺗـﺪوﯾﻦ ۲ ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ۶ پایه ﺑﻪ ﻣﺪارس واگذار شده اﺳﺖ.

همچنین ﻣﯿﺰان و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺎﻋﺎت اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﻛﯿﻔﯿﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﺪارس در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

افشار بهمنی در برنامه تلویزیونی پرسشگر با موضوع «مهارت، مدرسه، کرونا» اظهار داشت: ما باید مفهوم مهارت را تبیین کنیم. یک تقسیم بندی شامل  شایستگی های پایه و نرم  و مهارت های فنی و حرفه ای و تخصصی سخت که به نوعی مهارت های شغلی هستند می‌شود.

وی افزود: اگر بخواهیم نگاه ویژه‌ای به مهارت داشته باشیم باید به مهارت‌های نرم که مهارت‌های زندگی، نوآوری، خلاقیت، کارآفرینی، نو ارزش آفرینی را دربرمی‌گیرد اشاره کنیم. همچنین بخشی از مهارت‌های مربوط به اخلاق حرفه ای، مدیریت منابع  و پروژه و ایمنی ها را شامل می شود.

سرپرست دفتر تالیف کتب فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تاکید کرد مهارت‌های شغلی هم مشخص است و در دوره متوسطه دوم دو شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش در همین راستا ترسیم شده است.

بهمنی همچنین گفت: آنچه اکنون در آموزش و پرورش داریم خوشبختانه از حیث برنامه درسی و محتوا، کاملا مترقی است. برنامه های استخراج شده نیز متناسب با نیازهای کشور طراحی شده اما باید بررسی کرد که آیا عملیاتی شده اند یا خیر؟

وی ادامه داد: نکته قابل لمس و مشاهده  این است که فاصله میان برنامه های تدوین شده با برنامه های اجرا شده زیاد است. یکی از دلایل مهم زیرساخت های موجود است که باید به آن توجه کنیم.

وی با بیان این که باید به نقش و جایگاه خانواده ها در مهارت آموزی نیز توجه کنیم، اظهارداشت: ۲۳ میلیون خانواده داریم، به نوعی می توان گفت ۲۳ میلیون سازمان مهارتی وجود دارد و همه ما اولین مهارت ها را از دل خانواده ها یاد گرفته ایم. در مدرسه که خانه دوم ما بوده و هست نیز این مهارت های نرم را دنبال کرده ایم.

سرپرست دفتر تالیف کتب فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ادامه داد: در الگوی جدیدی از برنامه درسی که در سازمان پژوهش در حال ترسیم است و الگوی فطرت گرایی توحید نامیده می شود به خانواد ها نقش ویژه ای داده شده و به عنوان یک عنصر شریک و پشیتیان به آن نگریسته می شود اظهار کرد: آموزش مهارت باید یک گفتمان ملی باشد که یکی از بسترهای مهم آن آموزش و پرورش است، اما بسترهای دیگری هم باید شکل بگیرند. استنباطم این است که تا کنون این گفتمان شکل نگرفته است.

بهمنی افزود: تحلیل آمارهای بین المللی برگرفته از بانک جهانی و مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۹  نشان می دهد از حیث رشد آکادمیک دانش در دنیا در بین ۱۴۱ کشور، چهل و دوم بوده ایم اما از حیث توسعه آموزش های مهارتی در رتبه ۱۳۳ قرار داریم.

وی با یادآوری این که در دو هفته گذشته کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس و شورای عالی مهارت جلسات ممتدی برای بررسی این مشکلات و حل چالش‌های آن برگزار کرده اند، گفت: در کمیسیون آموزش آمار دادند که ۱.۹ درصد کل بودجه کشور در حوزه مهارت آموزی اختصاص داده شده است.

سرپرست دفتر تالیف کتب فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خاطرنشان کرد: در گذشته در دنیا نوع نگاهی که به این آموزش‌ها وجود داشت نگاه درجه دومی بود اما با توجه به تغییر پارادایم‌های مختلف آموزش واشتغال پذیری، در دنیا پرشتاب به این سمت حرکت کرده‌اند. به عنوان مثال در فنلاند در سال ۲۰۰۰ سهم مهارت آموزی ۲۸ درصد کل آموزش‌ها بوده است که در سال ۲۰۱۹ به ۶۴ درصد رسیده است. اما برای خود ما چه اتفاقی افتاده است؟ در برنامه ششم توسعه برنامه ریزی کردیم که شمار دانش‌آموزان در رشته‌های فنی به ۵۰ درصد برسد که اکنون ۳۵ درصد است. قرار بود این شاخص در آموزش عالی به ۳۰ درصد برسد که اکنون ۱۲ درصد است.

بهمنی به استقرار دروسی چون کارآفرینی، کارو فناوری و مانند آن اشاره کرد و گفت: برنامه ویژه مدرسه نیز اکنون در حال اجراست.  در سندتحول به آزادسازی سطوح برنامه اشاره می کند مبنی بر این که به مدارس برای برنامه ریزی درسی، تولید محتوا و آموزش چنین مهارت هایی اختیار دهیم.  

وی درمورد برنامه درسی تلفیقی هم تصریح کرد: اینکه به عنوان مثال مهارت زندگی در دروسی چون ریاضی و ادبیات جاری شود در این حیطه دنبال می شود.

سرپرست دفتر تالیف کتب فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با یادآوری این که در حال حاضر ۲ وضعیت زرد و قرمز را برای بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید با توجه به کرونا پیش بینی کردیم، گفت: در وضعیت قرمز مدارس تعطیل و در وضعیت زرد مدارس نیمه حضوری هستند. باید از معاونت های آموزش و پرورش و سازمان پژوهش تشکر کنم که در این شرایط بحرانی شبکه شاد را کلید زدند. برای تولید محتوا از طریق شبکه رشد با قدرت ورود کرده ایم و تولید رسانه های دیداری و شنیداری از مجاری مختلف در حال انجام است.

بهمنی افزود: جشنواره ها و فراخوان هایی برای تولید محتوا درنظر گرفته و اعلام کردیم. الگوی برنامه درسی آموزشی ترکیبی هم پیش بینی شده است. در حوزه مهارت آموزی، مهارت های یدی که نیاز به حضور در کارگاه دارند، اما بخش های عمومی یعنی آموزش شایستگی های غیرفنی و پایه ای، نیمه حضوری است. این بخش فنی در هرزمانی که شرایط قرمز برطرف شود با حفظ پروتکل ها امکان سنجش وجود دارد. مهارت های فنی درفضای مجازی به طور ویژه قابل آموزش نیست بلکه بستر تکمیلی چون شبیه سازها را تعریف میکنیم و هروقت اوضاع به حالت معمول برگشت آزمون های مهارت برگزار می شود.

وی با بیان این که در شرایط زرد بچه ها را در گروه  های چندنفره دسته بندی می کنیم که به هنرستان ها بیایند گفت: اما برای شرایط قرمز خیر.

سرپرست دفتر تالیف کتب فنی و حرفه‌ای و کاردانش سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی تاکید کرد: باید گفتمان ملی در همه ما شکل بگیرد. هزینه کردن برای مهارت اموزی، سرمایه گذاری است.

بهمنی ادامه داد: در بحث مهارت آموزی سخت باید بر اساس آمایش سرزمینی برنامه ریزی کنیم و آینده کار را ببنیم. مشاغل از حالت سخت و تولیدی به سمت مشاغل جدید می رود و باید برای آنها برنامه مدون داشته باشیم. مشاغل سبز دارند شکل میگیرند و آموزش و پرورش به تنهایی نمیتواند اقدام کند. نیازسنجی های بومی منطقه ای، امایش سرزمینی، اطلس مشاغل باید مورد توجه قرار گرفته و مراکز سنجش ملی باید در کنار آموزش و پرورش باشند.

اخبار مرتبط

سرخط اخبار دانشگاه و آموزش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha