حمایت‌گری و مشوق بودن، راهی برای ترک سیگار دانشجویان

تهران- ایرنا- مرکز مشاوره دانشگاه تهران همزمان با روز جهانی بدون دخانیات در توصیه‌ای به مردم تاکید کرد با حمایت‌گری، ‌مشوق بودن و صبوری می‌توان به افرای سیگاری به خصوص دانشجویان برای ترک دخانیات کمک کرد.

ششم تا ۱۲ خرداد ماه به عنوان هفته ملی بدون دخانیات نامگذاری شده است. با توجه به تأثیرات مخرب تنباکو و مواد دخانی بر سلامت جامعه و همچنین استعمال دخانیات به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در انتقال و تشدید ویروس، مرکز مشاوره دانشگاه تهران با همکاری دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دو کتابچه آموزشی منتشر کرد.

هدف از انتشار این ۲ کتابچه با عنوان حمایت اثر بخش آگاه‌سازی مردم به‌ویژه جوانان و دانشجویان است تا درباره نحوه کاهش و ترک مواد دخانی و همچنین چگونگی حمایت و کمک به ترک دخانیات، دانشجویان اطلاعات لازم را کسب کنند.

در بخشی از این کتابچه ها آمده است: سـیگار کشـیدن فقط یک عادت تفریحی نیسـت بلکه به تدریـج وابسـتگی ایجـاد می‌کنـد. از پنجمیـن ضربـان قلـب نیکوتیـن موجـود در یـک پک سـیگار بـه مغز می‌رسـد و تاثیـر خـود را می‌گـذارد. تاثیر استنشـاق نیکوتین سـریع تر از سـایر موارد آن اسـت. بسـیاری از مصرف کننده‌هـا بـر ایـن بـاور هسـتند کـه بدون سـیگار نمی‌توانند اسـترس خـود را کنتـرل کنند اما حمایـت شـما می‌تواند کمک‌کننده باشـد. هر چه بیشـتر دربـاره تـرک سـیگاربدانید بهتـر می‌توانید کمـک کنید.

حمایت‌گر باشید

حمایت‌گری به معنای بودن در کنار فرد وهمراهی با او بدون داشتن برنامه وطرح از پیش تعیین شده است. ترک کردن هرکس می‌تواند متفاوت باشد پس تصور نکنید که می‌دانید آنها باید چه کاری را انجام دهند. از آنها بپرسیدکه به چه چیزی نیاز دارند ودر دسترس باشید. گوش کنید وکمک کنید وسوسه مصرف سیگار را مدیریت کنند.

مشوق باشید

کمـک کنیـد تـا روی جنبه‌هـای مثبـت تـرک تمرکـز کنند بـرای مثـال پولـی کـه در ازای مصـرف نکـردن سـیگار می‌تواننـد پـس انـداز کننـد ویا سلامتی خـودرا افزایش دهند. مثبـت باشـید واعتمادبـه نفـس آنهـا را افزایـش دهیـد تـا انگیزه آنهـا بـرای ادامـه دادن افزایـش یابد.

صبور باشید

حمایـت از کسـی کـه در دوره قطـع مصرف به سـرمی‌برد دشـوار اسـت، محرومیـت از نیکوتیـن سـخت اسـت و بـرای  فـردی کـه سـیگار را کنـار می‌گـذارد، هفتـه کـج خلـق، هیجان پذیـر و زودرنـج اسـت، ممکـن اسـت لغـزش کند، صبور باشـید و ناامید نشـوید نگذارید اعتمـاد بـه نفسـش را از دسـت دهـد.

موفقیت‌ها را جشن بگیرد

جشـن گرفتـن موفقیتهـا در کنـار سـایر مشـوقها در فراینـد ترک سـیگار بـه افراد انگیـزه میدهد. ترک سـیگار یـک چالش بـزرگ اسـت. تلاش کنیـد لحظات خوشـی را کنار دوسـت خـود سـپری کنید. هدیـه دادن شـاخه گلـی به وی، شرکت در فعالیتهای ورزشی، مذهبی یا رفتن به سینما. سینما رفتن از جمله برنامه‌هایی است که می‌توانید در جشن‌های خود ارائه دهید.

کمک کنید تا ترک سیگار آسان تر شود

از چنـد روز تا یـک هفته تـرک جسـمی نیکوتین  می‌توانـد طـول بکشـد و ناخوشـایند اسـت. بـدن دراین دوران در حـال سـازگار شـدن بـا نبـود نیکوتیـن اسـت بنابرایـن وسوسـه‌ها در این مدت قوی هسـتند بسـیاری از افـراد درهفتـه اول قانـون تـرک را می‌شـکنند. بـه آنها کمـک کنیـد تـااز عالائـم ایـن دوران آگاهـی پیـدا کننـد وتـرک راحتتـری داشـته باشـند.

کمک کنید تا بر وسوسه‌ها غلبه کنند

مصرف سیگار تنها وابستگی جسمی درپی ندارد بلکه احساسات و عواطف فرد را نیز درگیر می‌کند. فعالیت‌های روزمره ممکن است فرد را برای مصرف سیگار وسوسه کنند. علائم جسمی موقتی است ولی علائم وسوسه تا ماه‌ها طول می‌کشد. بسیار مهم است تا برنامه‌ها برای مقابله با وسوسه تنظیم شود.

پرت کردن حواس، شناسایی موقعیت‌های پرخطر، مقابله با استرس و آگاه شدن از افسردگی از جمله روش‌های توصیه شده برای مقابله با وسوسه است.

اما در بخشی از کتاب همین حالا شروع کن درباره این که چطور شد که سیگار کشیدن را شروع کردید، تجربیات دختران و پسران دانشجو و تاثیرات نیکوتین بر بدن را بررسی کرده است.

در بخش تجربیات دانشجویان دختر آمده است: ’ یه پک سیگار و بعدش داستان شروع شد. ’ احسـاس رضایـت می‌کـردم چـون چیـزی بـود کـه باهـاش اوقـات بیکاریـم رو پـر مـی‌کـردم. ’

تجربیات دانشجویان پسر: ’ سیگار باعث می‌شد پیش دوستام اعتبار کسب کنم و آنها بخواهند که با من دوست باشن. وقتی سیگار می‌کشم احساس سرخوشی و پختگی می‌کنم. ’ وقتـی کـه سـیگار می‌کشـم در ارتباطـات اجتماعی مضطـرب نمی‌شـم و ایـن باعـث میشـه کـه باحـال بـه نظر برسـم.

در ادامه این ۲ کتابچه درباره ضرر مصرف سیگار برای خود و دیگران و راه‌های ترک آن توضیح داده شده است.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 4 =