تمدید مهلت شرکت در جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب

تهران- ایرنا- مهلت شرکت در ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب کشور تا ۱۰ دی ۱۳۹۸ تمدید شد.

ستاد هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب اعلام کرد به علت درخواست روستاها و مناطق عشایری کشور، مهلت ارسال مستندات و آثار کتابخوانی روستاها و مناطق عشایری مختلف کشور برای شرکت در ششمین دوره این جشنواره، تا روز سه شنبه آتی ۱۰ دی ۱۳۹۸ تمدید شد.

جشنواره روستاهای دوستدار کتاب نخستین بار در سال ۱۳۹۳ باهدف ترویـج کتاب‌خوانی برگزار شـد. هـدف ایـن جشـنواره حمایـت از اقدام‌های انجام‌شده در روستاها و پشتیبانی از پیشنهادهای ابتکاری در حـوزه کتـاب و کتاب‌خوانی و معرفـی فعالیت‌های فرهنگـی و ترویجـی مرتبـط بـا کتاب‌خوانی اسـت کـه بـا مشـارکت مـردم و دستگاه‌های فعال در روسـتا انجام‌شده یـا اجرای آن برای سـال آینـده پیش‌بینی‌شده اسـت. تلاش بـرای تأمیـن بودجه‌های لازم بـرای گسـترش فعالیت‌های مربـوط بـه کتـاب و کتاب‌خوانی در روسـتاها و توجـه دادن مـردم و نهادهـای روسـتایی بـه اهمیـت کتـاب و فرهنگی‌تر شـدن فضـای روسـتاها و نیـز پـر کـردن اوقـات فراغـت کـودکان و نوجوانـان روسـتایی بـا کتـاب از دیگـر اهداف جشـنواره روسـتاها و عشایر دوسـتدار کتاب اسـت.

ششمین جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب در سال ۱۳۹۸ توسط دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی فرهنگی و ستاد شهرها و روستاهای دوستدار کتاب معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مشارکت دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی اعم از معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران، سازمان فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو، سازمان شهرداری­ها و دهیاری­های کشور، اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان و نهادهای دیگر همکار برگزار می‌شود.

روستاهای متقاضی شرکت در این جشنواره بر اسـاس فراخوان این دوره می‌توانند اقدامـات انجام‌شده، برنامه‌ها، مـدارک و مسـتندات خـود را کـه مبنـی بر فعالیت‌های مرتبـط بـا کتـاب و کتاب‌خوانی آن روستاسـت، بـا امضـای دهیـار و رئیـس شـورای اسلامی روسـتا، همراه بـا برگه‌های تکمیل‌شده به دبیرخانه اسـتانی جشـنواره کـه در ادارات کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی استان‌ها مسـتقر است یا دبیرخانه مرکزی به نشانی تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان فجر (جم سابق)، شماره ۷، ساختمان فجر، طبقه ۵ کد پستی ۱۵۸۹۷۴۳۱۱۱ یا به نشانی پست الکترونیک  iranbookpromotion@gmail.com ارسال کنند. تمام برگه‌های خام و دستورالعمل‌های اجرایی در سایت www.bookpromotion.ir  قابل دریافت است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =