«منطق بخوانیم»

قشم - ایرنا - فلسفه کانت تحول عظیمی در تاریخ فلسفه ایجاد کرد. با کتاب «منطق بخوانیم» درخواهید یافت، مقولات کانتی چگونه مطرح می‌شود و چه تفاوتی با مقولات ارسطویی دارد.

سَها بَعنونی در کتابش ضمن آشنا کردن مخاطب با منطق قدیم، نظرات ۲ فیلسوف مذکور را درباره مقولات بحث کرده است. او نشان می‌دهد در فلسفه کانت مقولات چگونه شکل می‌گیرند و چه تفاوت‌هایی با مقولات در منطق قدیم دارد.

این کتاب دارای ۲ بخش کلی است که در بخش اول منطق ارسطویی به صورت گذرا، با زبانی سلیس و مثال های ملموس مسائل منطق ارسطویی از جمله تعریف منطق، تعریف فکر، علم و ادراک، تصور و تصدیق و غیر آن را توضیح می‌دهد.

مخاطب در بخش دوم کتاب ضمن آشنایی با مقولات نزد ارسطو و کانت، تفاوت آنها را از منظر نویسنده مطالعه می کند.

مولف در تحلیل موضوع، از ۲ منظر زبانشناختی(منطقی) و هستی شناختی(فلسفی) مقولات ارسطویی و کانتی را بررسی می کند و به توصیف جایگاه مقولات هر کدام از فیلسوفان را در نظام معرفت شناسی آنان می پردازد؛ بر این اساس به مقایسه مقولات دست میزند و در نتیجه آن اعلام می‌کند که مقولات ارسطویی و کانتی ارتباط منطقی و فلسفی با یکدیگر ندارند؛ و این تشابه تنها یک تشابه اسمی  و لفظی است.

کتاب «منطق بخوانیم» دارای ۷۲ صفحه است و در سال ۱۳۹۷ توسط انتشارات امیرصدرای قشم در یکهزار نسخه به چاپ رسید. بهای این کتاب ۱۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.

برشی از کتاب

...منطق «قانون صحیح فکر کردن» است». یعنی قواعد و قوانین منطقی به منزله یک مقیاس و معیار سنجش است که هرگاه بخواهیم درباره برخی از موضوعات استدلال کنیم باید استدلال خود را با آن معیارها ارزیابی کنیم که به طور غلط نتیجه گیری نکنیم...[با تلخیص]

...مقولات کانتی حکم فاهمه هستند در حالی که مقولات ارسطوئی به طور مستقیم به سبب تماس ذهن با عالم خارج انتزاع شده اند...

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 2 =