صندوق تسهیلات کمیته امداد ضمانت ۱۰ هزار زن سرپرست خانوار را تامین می کند

اراک - ایرنا - معاون اجرایی حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور گفت: صندوق تسهیلات محرومان حاد برای نخستین بار در سال جاری ضمانت ۱۰ هزار زن سرپرست خانواررا در قبال دریافت تسهیلات تامین می کند.

به گزارش ایرنا، «علی اکبر خادمی» روز دوشنبه در کارگروه تخصصی اشتغال استان مرکزی در اراک، افزود: زنان سرپرست خانوار که در ارایه ضمانت بانکی ناتوان هستند می توانند از امکان ایجاد شده در صندوق تسهیلات این نهاد حمایتی استفاده کنند.
وی اظهارداشت:سهم استان مرکزی برای پذیرش ضمانت تسهیلات زنان سرپرست خانوار در صندوق کشوری ۲۰۰ نفر است.
 معاون اجرایی حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در ادامه گفت: این نهاد حمایتی سالانه حدود ۶ هزار میلیارد ریال از محل صندوق صدقات و مشارکت مردمی درآمد دارد که در برنامه های راهبردی مهارت ورزی و اشتغال و راهبردهای حمایتی از اقشار تحت پوشش هزینه می شود.

خادمی افزود: گردش مالی سالانه کمیته امداد امام خمینی (ره) ذحدود ۱۵۰ میلیارد ریال ریال است که بخش قابل توجهی از آن برای پرداخت مستمری به مددجویان صرف می شود.
وی اظهارداشت: یک سوم اشتغال کشور توسط کمیته امداد امام خمینی(ره) به وجود می آید درحالی که کمتر از پنج درصد از اعتبارات اشتغال در اختیار این نهاد حمایتی است.

 معاون اجرایی حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور گفت:  ۱۴۸ هزار فرصت شغلی در پارسال با پرداخت ۲۳ هزار میلیارد ریال  توسط این نهاد در کشور ایجاد شد.

خادمی افزود:  ۶۵۰ هزار خانوار از سال ۹۰ تاکنون از پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی(ره) خارج شده اندو به نوعی مدیریت اقتصادی خانوار خود را به دست گرفته اند.

وی اظهار داشت: این خروج منجر به صرفه جویی در هزینه های عمومی به مبلغ ۲۱ هزار میلیارد ریال در این نهاد حمایتی  شده است.

 معاون اجرایی حوزه اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور گفت:به علت شرایط اقتصادی خاص در سال گذشته ۶۰۰ هزار خانوار به مجموعه تحت پوشش این نهاد خدمت رسان اضافه شده است و اکنون ۶ و نیم میلیون نفر تحت پوشش خدمات کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی گفت: منابع اعتباری اشتغال استان در سال جاری  ۸۰۰ میلیارد ریال است که رشد ۲ برابری دارد.

«قنبر موسی نژاد» افزود: میزان منابع مالی در حوزه تسهیلات اعطایی برای اشتغالزایی در کمیته امداد امام خمینی (ره) استان امسال  از ۲۰۰ به ۵۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: یک هزار و ۴۲۵ پرونده تقاضای تسهیلات اشتغال با ۴۸۰ میلیارد ریال توسط بانک های استان مرکزی توزیع شده است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی گفت: ۲۴۱ پرونده تسهیلات اشتغال با ۱۰۰ میلیارد ریال در بانک های استان وجود دارد که به شعبه های شهرستانی ارجاع نشده است.

موسی نژاد افزود: ۳۳۷ پرونده مددجویان متقاضی در شعب بانکی استان برای پرداخت ۱۵۰ میلیارد ریال تسهیلات در دست بررسی است.

وی اظهار داشت: ۴۵ درصد از آموزش های فنی و حرفه ای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی پارسال به اشتغال منجر شد که در مدت مشابه قبل آن ۱۹ درصد بوده است.

۸۱ هزار و ۸۱۶ نفر در قالب ۴۴ هزار و ۸۲۴ خانوار از خدمات حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی بهره مند هستند.

۶۹۹۱/۶۰۱۳/