تروریسم اقتصادی عامل تنش روابط تهران-واشنگتن

تهران- ایرنا-  بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز دانمارک اعلام کرد که از طرح پیشنهادی بریتانیا برای عملیاتی به رهبری اروپا برای تامین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز حمایت کرده و کمک نظامی دریانوردی را بررسی خواهد کرد. همچنین این اقدام از سوی سه کشور دانمارک، فرانسه و ایتالیا مورد حمایت قرار گرفته است. از سوی دیگر یپه کوفود، وزیر امور خارجه دانمارک در بیانیه ای اعلام کرد: »دیدگاه دولت دانمارک نسبت به کمک به چنین اقدامی مثبت است. این اقدام یک رد پای پررنگ اروپایی بر جای خواهد گذاشت.

همچنین ترین براسمن، وزیر دفاع دانمارک در این باره گفت: »ناوگان رویال دانمارک قوی و توانمند بوده و قادر خواهد بود به گونه ای فعال و موثر در چنین اقدامی مشارکت کند.« هر چند هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان در خصوص طرح بریتانیا برای اطمینان حاصل کردن از امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز گفت: »این طرح نیاز به شفافسازی بیشتری دارد.«به همین منظور »آرمان ملی« گفت وگویی را با سیدمحمد صدر، معاون پیشین وزارت امور خارجه و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ترتیب داده که در ادامه به طور اختصار آن را می خوانید.

برخی از کارشناسان بر این نظرند که بریتانیا با بهانه قرار دادن امنیت تنگه هرمز به دنبال حضــور در منطقه خلیج فارس و بازگشت به سالهای پیش از 1970 هستند. آیا از دیدگاه شما این گونه است؟

به نظر می رسد نمی توان مساله کلی بازگشت بریتانیا به منطقه یعنی آنچه که در گذشــته در رابطه با خلیج فارس و شــرق کانال سوئز داشته را زیاد جدی تلقی کرد. حضور کنونی بریتانیا با گذشته قابل مقایسه نیســت. همچنین با توجه به آنکه بریتانیا رســما اعلام داشــته به تنهایی قادر به کنترل امنیت کشتی های خود در خلیج فارس نیست به همین دلیل مساله حضور نیروی دریایی اروپایی را مطرح داشته است. به گونه ای که بریتانیا از ســایر کشــورهای اروپایی به این منظور درخواســت داشــته تا در منطقه حاضر شوند. اما هنوز این مســاله در حال بررسی است و هنوز به طور کل نتیجه آن مشــخص نیست. بنابراین بریتانیا غیرمســتقیم اذعان داشته که چنین توانایــی را ندارد تا بــه تنهایی وارد عمل شود از این رو به دنبال آن است تا نیروی دریایی اروپایی را تشکیل داده تا به اصطلاح دریای های مختلف و تنگه های استراتژیک را کنترل نمایند. لذا انگلیســی ها به دنبال آنند تا به گونه ای ایران را به صورت غیرمســتقیم تهدید کنند اما مساله حضور را نمی توان به صورت مشــخص از چنین مواضعی استنباط کرد.

با توجه به آنکه طی روزهای گذشته عادل عبدالمهدی سفری به تهران داشت. برخی از کارشناسان بر این نظرند که عراق یکی از کشورهایی است که به همراه قطر و عمان کاهش تنــش در منطقه را دنبال میکنند. از دیدگاه شما قطر، عراق و عمان چه اهدافی را از ایــن مجموعه اقدامات دیپلماتیک دنبال میکنند؟

به نظر میرســد عــراق همانند بســیاری از کشــورهای دیگر به دنبال آن است که تشنج و افزایش تنش در منطقه را کنترل کند. لذا هر گونه اقدامی که به کاهش تنش کمک کند از ســوی تهران مثبت تلقی می گردد. کشورهایی همچون عراق، قطر و عمان تنش میان تهران-واشنگتن و یا تهران-ریاض را دنبال میکنند. باید منتظر ماند و دید چه اتفاقاتی به وقوع خواهد پیوست تا بتوان تحلیل و تصویر جامعتری ارائه داد.

با توجه به آنکه طی روزهای گذشته فرمانده سنتکام مدعی شد واشنگتن دو پهپاد ایرانی را منهدم کرده است. مشخصا آمریکایی هــا در مقطع زمــان کنونی از ادعاهای این گونه چــه اهدافی را دنبال می کنند؟

بعد از انهدام پهپاد متجاوز آمریکایی توسط نیروهای دفاعی ایران در خــود آمریکا و برخی از کشــورهای منطقه این انتظار وجود داشت تا واشنگتن عکس العمل مشابهی را انجام دهد. اما در نهایت ترامپ مدعی شــد به دلایلی دست به چنین اقدامی نزده است. در حال حاضر مهمترین مســاله ای که برای ایاالت متحــده مطرح بوده مساله اعتماد کشورهای منطقه به آمریکا است. به گونه ای که برخی از این کشــورها برای مقابله با ایران تمام امیدشان را به آمریکا بسته اند. علت آن نیز این بوده که خود این کشورها می دانند که توان مقابله نظامی با ایران را ندارند. لذا این چنین برخوردهایی کــه آمریکا با ایران داشــت باعث شد تا حدودی شــک و تردید برای این کشورها به وجود آید که برخی رژیم های منطقه از جمله رژیم صهیونیســتی به کمک آمریکا می توانند اقدام نظامی را علیه ایران کلید بزنند... 

با توجه به آنکه طی روزهای گذشته عباس عراقچــی معاون وزیــر خارجه کشورمان به منظور رســاندن پیام دکتر روحانی به امانوئل مکرون سفری به پاریس داشتند، همچنین پیش از آن نیز فرستاده ویژه مکــرون در تهران حضور داشــت، مشــخصا تحرکات دیپلماتیک پاریس را در مقطع زمانی کنونــی چگونه ارزیابی میکنید؟

به نظر می رسد تشــنج های منطقه از یکسو میان تهران-واشنگتن به دلیل تحریم های سختی که علیه مردم ایران اعمال شــده سطح تنش را باال برده اســت. به گونه ای که وزیر امورخارجه کشورمان صراحتا مطرح داشــتند که اقداماتی که واشــنگتن انجام میدهد تحریم نیست بلکه تروریسم اقتصادی است. به گونه ای که بر مبنای تعریف تروریسم به معنای استفاده غیرقانونی از خشونت و ارعاب علیه غیرنظامیان اعمال و برای اهداف سیاســی به کار برده می شود. آمریکا این تحریم ها را علیه مردم ایران اعمال داشــته برای اینکه می داند این تحریم ها مشــکلاتی را برای مردم ایران ایجاد می کند. همچنین تا حدودی این تحریم ها زندگی را برای مردم ایران ســخت می کند. آمریکا با این هدف این اقدامات را انجام می دهد تا مردم علیه نظام شورش کرده و یا اینکه دولت مجبور شود به دلیل جلوگیری از این مساله، از اهدافی که دارد دست برداشته و خواسته های ترامپ را بپذیرد. بنابراین این موضع وزیر خارجه کشــورمان کاملا درست اســت چون تروریسم اقتصادی است. این تروریسم اقتصادی در واقع همان تشنجی است که میان ایران و آمریکا وجود دارد. البته مســاله دوم مشکلاتی است که میان ایران و اروپا عمدتا در خصوص مسائل اینستکس و برجام به وجود آمده اســت...

با توجه به آنکه طــی روزهای اخیر، برخی رسانه ها اعلام کرده اند فرانسه طرحی را تحت عنوان »انجمــاد در برابر انجماد« پیگیری می کند که براســاس آن، ایران کاهش تعهدات برجامی خود را متوقف کند و در مقابل، آمریکا هم برخی معافیتهای نفتی ایران را به صورت موقت دوباره احیا کند تا مذاکرات بــا ایران به جریان بیفتد. این طرح به صورت مشخص چه اهدافی را دنبال می کند؟

این بدان معناست که از یکسو تحریم ها کاهش یابد و از ســوی دیگر نیز عدم پایبندی ایران به تعهدات برجامیاش ادامه پیدا نکند. هر چند این طرح مورد پذیرش ایران قرار نگرفته و قرار شده که این مباحث در این زمینه ادامه یابد. لذا پیامی هم دکتــر روحانی برای مکرون توســط معاون وزیر خارجه کشــورمان ارسال کردند در همین چارچوب قابل تحلیل و ارزیابی میباشد.

با توجــه به آنکه بریتانیــا به دنبال برگزیت بوده و از ســوی دیگــر به دنبال نزدیکی بیشتر مناسبات با واشنگتن، آیا میان تروئیکای اروپایی )بریتانیا، آلمان و فرانسه (می توان اشتراک رویه حرکتی را نسبت به تهران مشــاهده نمود و یا اینکه فرانسوی ها جلوتر از آلمان ها و انگلیسی ها در پی حل مســائل منطقه و تنش زدایی هستند؟

در مسائل کلی خواسته های آلمان و فرانسه نسبت به خواسته های آمریکا و بریتانیا متفاوتند و این مســاله ســابقه ای تاریخی در اروپا دارد. به طور کل انگلیســی ها خودشــان را به آمریکا نزدیکتر می دانند تا سایر کشورهای اروپایی و این مساله سابقه تاریخی نسبتا طولانی نیز دارد. به همین دلیل هم اروپایی ها اعتماد چندانی به انگلیسی ها ندارند. چون می دانند که بریتانیا به آمریکا نزدیکتر است تا اروپا. در ارتباط با برجام تا این لحظه اقدام عملی از جانب بریتانیا دیده نشده که لندن در پی کنار گذاشتن برجام بوده باشد. تنها نکته ای که میان این دو تفاوت ایجاد کرده همان راهزنی دریایی اســت که بریتانیا در جبل الطارق انجام داد. آن هم به بهانه آنکه کشــتی ایرانی حامل نفت برای سوریه بوده و چون دمشق مورد تحریم اتحادیه اروپا بوده، بریتانیا دســت به چنین اقدامی زده اســت. این موضع بریتانیا سخنی بی پایه و اساس است. چون اولا بریتانیا در حال خروج از اتحادیه اروپا است. معنای برگزیت همین است که از مدتها پیش تاکنون انگلیس به دنبال خروج از اتحادیه اروپا اســت. به گونه ای که با انتخاب جانســون به عنوان نخســت وزیر جدید در بریتانیا همین مساله خروج بریتانیا از اتحادیه را با جدیت دنبال می کند. نکته دوم آنکه مفروضا اگر اتحادیه اروپا سوریه را تحریم کرده باشد پس این قانونی در ارتباط با اروپا نسبت به دمشق است. لذا اروپا می تواند معاملاتی با سوریه نداشته باشد و نفت خریداری نکند. اما اروپا این حق را ندارد که این قانون اتحادیه اروپا را بر دیگر کشورها نیز تحمیل کند. حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که قانون اتحادیه اروپا چه ارتباطی به روابط ایران و ســوریه دارد؟ این مســاله در واقع همان اقدام خلاف قانونی است که ترامپ انجام می دهــد، به گونه ای که آنها در پی تحمیل قوانین و اعمال حاکمیت خودشان به سایر کشورها هستند. این مساله نیز کاملا مخالف بوده اما بریتانیا آن را انجام داده است. لذا هیچگونه توجیه قانونی برای این گونه اقدامات وجود ندارد. نکته سوم آن که زمانی که اتحادیه اروپا سوریه را تحریم کرد این کشــور در حال فروپاشی بود اما در حال حاضر وضعیت سوریه با گذشته متفاوت است. به رغم همه این مســائل ایران رسما اعلام کرد مقصد این نفتکش سوریه نبوده است... 

با توجه به آنکه بوریس جانسون در راس هرم قدرت در بریتانیا به عنوان نخست وزیر قرار گرفت. با انتخاب جانسون به عنوان نخست وزیر در بریتانیا شاهد چه رویکرد احتمالی از جانب ایشان نسبت به واشنگتن، تهران و اتحادیه اروپا خواهیم بود؟

واکنش بریتانیای جانسون نسبت به اتحادیه اروپا روشن اســت به گونه ای که رسما هم اعلام نموده که همچنان خواســتار برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا است. در خصوص آمریکا نیز بجز آنکه بریتانیا به صورت تاریخی وابسته به آمریکا اســت. مقالات و گزارشــاتی که در مورد ایشان نوشته شده اســت این گونه مطرح می دارند که شخصیت جانسون به شخصیت ترامپ نزدیک اســت. همچنین دونالد ترامپ نیز در طول این مدت به شدت از جانســون دفاع کرده است. در ارتباط با ایران با توجه به سابقه بوریس جانسون مخصوصا زمانی که شــهردار بــود در آن زمان اظهارات و عملکردهایی داشــت که نســبتا در خصوص ایران نسبت به ســایرین مثبت تلقی می شد. به گونه ای که زمانی که شهردار بود روابط نسبتا خوبی با سفیر کشورمان در لندن داشت. در مجموع جانســون برخی از اظهارات مثبت مخصوصا در خصوص برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان داشته است. اما این که با توجه به تغییر موقعیت و جایگاه که ممکن است مواضعش نیز تغییر کرده باشد آیا همان نظرات آن زمان را دارد یا نه، نمی توان با صراحت به این پرسش پاسخ داد. استراتژی مشخص امنیتی و دفاعی ایران نســبت به تنگه هرمز چگونه است. همچنین کشورهای منطقه، اروپایی ها و واشنگتن چه رویکردی را نسبت به تنگه هرمز خواهند داشت؟ قوانیــن در رابطه بــا تنگه هرمز بر اســاس مواد 41 و 42 کنوانســیون حقوق دریاها حاکم است. طبیعتا ایران بر مبنای کنوانسیون حقوق دریاها حقوقی دارد... 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 1 =