منابع خبری : اروپایی هااعتراض و دلسردی به صندوق های رای ریختند # بروکسل ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 25/03/83 خارجی.پارلمان اروپا.اعتراض. منابع خبری در بروکسل گزارش دادند : تصمیم بیشتر مردم اروپا برای شرکت نکردن در انتخابات پارلمان اروپا، نشان از یاس و دلسردی گسترده آنان از وضعیت جاری امور در اروپا داشت و آنان با حضور کمرنک خود رای اعتراض و دلسردی به صندوق ها ریختند. پنجاه و پنج درصد از 350 میلیون رای دهنده در 25 کشور اروپایی ترجیح دادند که به جای رفتن به پای صندوق های رای و شرکت در این انتخابات ، اوقات خود را در مراکز تفریحی ، سواحل یا حتی در منازل خود سپری کنند . پارلمان 732 نفری اروپا تنها نهادی است که اعضای آن بصورت مستقیم از سوی شهروندان اروپا برگزیده می شود . در حالی که احزاب حاکم در بسیاری از کشورهای اروپایی در این انتخابات متحمل شکست شدند، احزابی که نظر چندان خوبی به آنها وجود نداشت، به نتایج خوبی دست یافتند. طبق آخرین نتایج به دست آمده از شمارش آرا، حزب محافظه کار مردم و دمکرات اروپا با کسب 272 کرسی، همچنان از اکثریت در پارلمان اروپا برخوردار است . سوسیالیست ها با 201 صندلی در جایگاه دوم و لیبرال ها با 66 کرسی و سبزها با 42 کرسی در جایگاه های بعدی قرار گرفتند. در این انتخابات تنها 5/45 درصد از واجدین شرایط شرکت کردند که این حضور کمرنک تا این زمان در تاریخ انتخابات اروپا سابقه نداشت . در سال 1999 ، 8/49 درصد از واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند. با وجود اجباری بودن انتخابات در برخی از کشورها مانند بلژیک و یونان ، حضور مردم این کشورها بسیار کمرنک تر از سایر کشورهای اروپایی بود. تنها 40 درصد از 10 کشور تازه پیوسته به اتحادیه اروپا در این انتخابات شرکت کردند . اروپام/1088/ 1773

سرخط اخبار جهان