۴ تیر ۱۳۹۸،‏ ۱۲:۱۱
کد خبرنگار: 773
کد خبر: 83368693
۰ نفر
هوش فرهنگی و رابطه آن با ویژگی های شخصی و شغلی خبرنگاران

تهران- ایرنا- هدف این پژوهش آن است، تا رابطة بین هوش فرهنگی را، با ویژگی‌های شخصی و شغلی خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های ایرانی، که نسخة انگلیسی دارند، بررسی کند.

فصلنامه رسانه- جامعة آماری آن شامل کلیة خبرنگاران روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های شهر تهران است که نسخة انگلیسی زبان دارند. تعداد این افراد ۱۳۰ نفر است و ۱۱۳ نفر از آنها به پرسشنامه‌ها جواب دادند.

شیوة این تحقیق پیمایش و پرسشنامه، ابزار گردآوری داده‌ها بود. برای سنجش هوش فرهنگی از تست مرکز هوش فرهنگی (۲۰۰۵) در آمریکا و برای آزمون پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرنباخ استفاده شد؛ که برای هوش فرهنگی ۸۸۰/۰ به دست آمد. تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با بهره جستن از روش کمی و نرم‌افزار آماری SPSS نسخه ۲۳ انجام شد.

یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که هوش فرهنگی ۹/۰ درصد پاسخگویان در سطح کم، ۱/۲۲ درصد در سطح متوسط، ۲/۶۰ درصد در سطح زیاد و ۸/۱۶ درصد در سطح بسیار زیاد، هستند.

آزمون فرضیه‌های تحقیق نیز گویای آن است که از میان ویژگی‌های شخصی و شغلی افراد مورد مطالعه، تنها بین میزان تحصیلات با هوش فرهنگی، همبستگی وجود دارد.

ادامه مطلب به پیوست ضمیمه شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =