بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تأکید بر نقش منابع طبیعی

تهران- ایرنا- ارتباط بین رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موضوع مورد بحث برای بسیاری از محققان، اقتصاددانان و تحلیلگران سیاسی در طی زمان بوده است.

مجله تحقیقات اقتصادی- مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با در نظر گرفتن نقش منابع طبیعی و با استفاده از مدل رگرسیونی حد آستانه پانل برای ۸۳ کشور در دوره ۱۹۹۶ تا ۲۰۱۵ انجام شده است. مدل تحقیق بر اساس روش ارائه شده توسط هانسن (۱۹۹۹) برای رگرسیون آستانه پانل، ارائه و تخمین آن با روش پیشنهادی وانگ (۲۰۱۵) و به‌صورت اثرات ثابت انجام گرفته است.

نتایج تخمین مدل حد آستانه نشان داد که متغیرهای منابع طبیعی، تشکیل سرمایه داخلی، نرخ رشد جمعیت و شاخص حکمرانی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی دارند. حد آستانه برآورد شده برای متغیر منابع طبیعی برابر ۵۸/۲۸ درصد صادرات منابع طبیعی نسبت به صادرات کل کالاها می‌باشد.

متغیر FDI، اثرات متفاوتی در رژیم‌های مختلف بر روی نرخ رشد GDP دارد. در رژیم اول رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد، ولی در رژیم دوم یعنی در شرایطی که منابع طبیعی بیشتر از حد آستانه است نرخ رشد GDP را کاهش می‌دهد.

این یافته مطابق با مسئله «نفرین منابع» مطرح شده توسط آتی (۱۹۹۳) می‌باشد. بررسی اثر متغیرهای تعاملی بر رشد در مدلی دیگر نشان داده است که متغیرهای تعاملی شاخص حکمرانی با منابع طبیعی و تشکیل سرمایه داخلی ناخالص با منابع طبیعی بر رشد اقتصادی مؤثر می‌باشند.

ادامه مطالب به پیوست ضمیمه شده است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 3 =