شرحی مستند بر راهبری یكساله منابع و برنامه توسعه ایلام

ایلام - ایرنا -ایرنا-برای دریافت تصویری عینی و جامع از روند اجرا و پیشبرد برنامه توسعه به یقین یكی از بهترین منابع رسمی دستگاه فرا بخشی و كلان نگر و درعین حال تخصصی سازمان مدیریت و برنامه ریزی است كه متكی به منابع واقعی و سندهای فرا دستی همچون برنامه ششم حاصل و دستاورد تلاش های اجرایی برای نیل به اهداف توسعه را توضیح دهند.

به گزارش ایرنا، با توجه به نقش اساسی و تاثیرگذار سازمان مدیریت و برنامه ریزی در حوزه های مختلفی چون جلسات اقتصاد مقاومتی، تعیین و رسیدگی به وضعیت واحدها وطرح های مختلف تولیدی، خدماتی و صنعتی، آمایش سرزمین، دریافت و تفكیك بودجه سالانه استانی و ملی، آمار سرانه جمعیت، نظارت بر عملكرد دستگاه ها و ... سوال و جواب مكتوبی با هدف ارائه جامع چند وچون روند توسعه ایلام در دومین سال برنامه ششم توسعه - سال 97- با رحمت الله قیصوری رییس سازمان مدیریت استان انجام شد كه شرح ان ونیز نتیجه پیگیری برای سوال های احتمالی دریافته از پاسخ ها در قالب چند عنوان خبر مصاحبه و گزارش ارائه می شود.

** مطالعات آمایش استان در چه وضعیتی قرار دارد؟
در سال 97 مطالعات آمایش استان در كارگروه تخصصی آمایش، شورای برنامه ریزی و توسعه استان و شورای عالی آمایش به تصویب رسید و هم اكنون در حال ویرایش نهایی است.
وضعیت طرح های تملك دارائی های سرمایه ای مهم و تاثیرگذار استان در سال 1397 چگونه است؟

باتوجه به اینكه اكثر پروژه های ملی مربوط به استان در پیوست قانون بودجه از طرح های زیربنایی در مسیر زوار عتبات عالیات می باشند لذا پیگیری زیادی درخصوص تخصیص این طرح ها صورت گرفته و تخصیص مناسبی برای پروژه اخذ شده است.

** وضعیت اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی های سرمایه ای استانی در لایحه بودجه سال 1398 كل كشور چگونه است؟
اعتبارات هزینه ای استان در لایحه بودجه سال 1398 در مقایسه با سال 1397حدود 23.5 درصد افزایش دارد.
اعتبارات هزینه ای استان در لایحه بودجه سال 1398 كل كشور بالغ بر 2 هزار و 743 میلیارد ریال است كه در مجموع باتوجه به كاهش اعتبارات تملك دارائی¬های سرمایه ای در لایحه 1398 كل كشور، اعتبارات تملك دارائی های سرمایه ای استان در مقایسه با سال گذشته 9.2 درصد افزایش نشان می دهد.

** وضعیت پروژه های سفر ریاست محترم جمهور به استان چگونه است چه تعداد پروژه به اتمام رسیده و چه تعداد پروژه در دست اجرا می باشد؟
از مجموع 24 پروژه سفر ریاست جمهور به استان تعداد 15 پروژه به بهره برداری رسیده و تعداد 9 پروژه در دست اجرا است كه با تامین اعتبار مناسب در سال 1398 به بهره¬برداری خواهند رسید.

** وضعیت اعتبارات طرح های ملی و ملی استانی شده مربوط به استان در لایحه بودجه 1398 كل كشور چگونه است؟
با وجود اینكه اعتبارات تملك دارایی های سرمایه ای در لایحه بودجه كل كشور به طور چشمگیری كاهش یافته است ولی باتوجه به پیگیری به عمل آمده و باعنایت به اینكه اكثر پروژه¬های ملی مربوط به این استان از پروژه های زیربنایی در مسیر عتبات عالیات بوده و یا از پروژه های سفر ریاست جمهوری است اعتبارات مناسبی در سال 1398 در لایحه بودجه كل كشور دارند.
بطوری كه اعتبارات طرح های ملی استانی در لایحه بودجه 1398 نسبت به سال گذشته 31.6 درصد افزایش نشان می دهد و اعتبارات طرح های ملی مربوط به استان در لایحه بودجه سال 1398 كل كشور نسبت به سال 1397 حدود 22 درصد افزایش یافته است.

** در سال 1397 چند جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی تشكیل شده است و مهمترین اهداف ستاد در چه زمینه ای بوده است؟
در سال تعداد 39 جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی و 47 جلسه كارشناسی اقتصاد مقاومتی برگزار شده است، در این جلسات 87 واحد تولیدی و معدنی، سه طرح گردشگری، سه طرح كشاورزی و یك طرح بازرگانی باعنوان نمایشگاه بین المللی ایلام مطرح و تمهیدات لازم برای راه اندازی آنها فراهم شد.
همچنین در این جلسات مهمترین اهداف شامل، رفع مشكلات واحدهای تولیدی، صنعتی، كشاورزی و گردشگری بوده از دستگاه¬های اجرایی تعداد 131 برنامه اصلی و 407پروژه در زیرمجموعه برنامه های اصلی اخذ شده است.

** وضعیت واگذاری پروژه ها به بخش غیر دولتی در استان ایلام به چه صورت است؟
در سال 1397تعداد 18 پروژه به بخش غیردولتی براساس ماده 27 قانون الحاق (2) و ماده 88 قانون تنظیم واگذار و همچنین 50 پروژه قابل واگذاری نیز شناسایی شده است كه توسط دستگاه های اجرایی جهت واگذاری به فراخوان عمومی گذاشته شده اند.
** چند جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه در سال 1397 برگزار شده است و مهمترین موضوعات مطرح شده در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان چه می باشد؟
در سال 1397 تعداد 21 جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه در استان برگزار شده كه در این جلسات اعتبارات هزینه ای و تملك دارائی های سرمایه ای استانی و اعتبارات ردیف های متفرقه از جمله اعتبار موضوع زیرساخت عتبات عالیات، اعتبار موضوع قانون استفاده متوازن از امكانات كشور، اعتبارات ارتقاء شاخص های اقتصادی، اعتبارات موضوع 0.27 درصد مالیات بر ارزش افزوده توزیع شده است.
از دیگر موضوعاتی كه در جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه مطرح گردید تشریح قانون برنامه پنج ساله ششم كشور و قانون احكام دائمی برنامه های توسعه كشور، بررسی و تصویب طرح جامع شهرهای استان، تبیین طرح آمایش استان و ویژگی های لایحه بودجه سال 1398 می باشد.
ضمناٌ در سال 1397 بمنظور شناسایی مشكلات شهرستان ها و بخش ها، تعداد 12 جلسه از جلسات شورای برنامه ریزی و توسعه استان در مراكز شهرستان ها و یا بخش ها برگزار شد.

** همانطور كه مستحضرید یكی از وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان ، راهبری دستگاه های اجرایی در زمینه برنامه های تحول در نظام اداری و نظارت بر تحقق آنهاست ، مكانیزم معاونت مربوطه در سازمان در این راستا چیست ؟
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی از طریق مكانیزم هایی همچون برگزاری كارگاه های آسیب شناسی - توجیهی به تفكیك برنامه ها ومحورهای ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی، ساماندهی جلسات كارگروه های توسعه مدیریت دستگاه های اجرایی وكمیته های تخصصی ذیل آن با تدوین چارچوب واستانداردهای مورد انتظارازدستگاه های اجرایی وحضورفعال نمایندگان معاونت دراین جلسات، سعی در راهبری برنامه های تحول در نظام اداری دارد و با تدوین شاخص های اختصاصی دستگاه های اجرایی، تنظیم شاخص های اقتصادمقاومتی وارسال به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشور و نهایتا با ارزیابی عملكرد دستگاه های اجرایی استاندارد وبعد شاخص های عمومی واختصاصی واقتصادمقاومتی درسامانه مدیریت عملكرد و بازرسی نامحسوس ازمیزان تحقق شاخصهای صیانت ازحقوق مردم، نسبت به نظارت بر تحقق اهداف برنامه های تحول در نظام اداری گام برداشته كه در نهایت این مكانیزم های نظارتی منجر به انتخاب دستگاه های برتر و تجلیل از آنها در جشنواره شهید رجایی در هفته دولت می شود. كه این مهم در سال 1397 با راهبری و ارزیابی مستقیم 55 دستگاه اجرایی تحقق یافت كه نتیجه امر در قالب گزارشات تحلیلی عملكرد دستگاه های اجرایی استان منتشر شد .

** در وظایف معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، راهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌های توسعه منابع انسانی در دستگاه‌های اجرایی استان در حوزه‌های آمار و برنامه ‌ریزی نیروی انسانی و جذب نیروی انسانی، دیده می شود؛ در این زمینه عملكرد این معاونت در تحقق اهداف چگونه بوده است؟
در این راستا نیز معاونت در دولایه ورود كرده به گونه ای كه در حوزه تشكیلات با نظارت، بررسی وتأیید اطلاعات ساختاردستگاه های اجرایی درسامانه ملی مدیریت ساختار از سال 1397 سعی در تشكیل و نظارت بر ساختار تشكیلاتی دارد و با راهبری وضعیت نیروی انسانی شاغل در دستگاه های اجرایی استان در سامانه كارمند ایران و نظارت بر جذب و استخدام، راهبری ونظارت برتكمیل اطلاعات فرم 6 (اطلاعات پرسنلی) موافقت نامه های دستگاه های تابع نظام بودجه استانی و نهایتا تهیه گزارش نیروی انسانی دستگاه های استانی در سالنامه ای كه برای سال 1397در حال تدوین نهایی می باشد، سعی بر نظارت و ساماندهی امور منابع انسانی دستگاه های اجرایی دارد.

** در خصوص عملكرد نظام فنی و اجرایی در استان ایلام نظرتان را بیان فرمایید.
نظام فنی و اجرایی در دو حوزه شورای فنی و كارگروه های زیر مجموعه و امور مشاوران و پیمانكاران فعالیت می نماید كه ابتدا در رابطه با شورای فنی عرض كنم تا بحال توانسته ایم 9 جلسه با 117 مصوبه در استان برگزار كنیم كه موضوعاتی مانند بررسی تصمیمات كارگروه های زیر مجموعه، ساماندهی وضعیت واحدهای تولید مصالح ساختمانی، تعیین تكلیف كسورات بیمه تأمین اجتماعی و مالیات پروژه های عمرانی، پیگیری اخذ كارت مهارت فنی و حرفه ای كارگران ماهر و مواردی از این قبیل در خصوص ارتقاء كیفیت پروژه های عمرانی را شامل شده است. پایان بخش اول
7172/6034