كشت گلخانه اي بر مبناي بهره وري آب هدفمند شود

سمنان- ايرنا- مديرعامل شركت آب منطقه اي استان سمنان گفت: توسعه كشت گلخانه اي و توليد محصولات در اين بخش بر مبناي بهره وري مطلوب از منابع آبي هدفمند شود.

ايرج حيدريان روز پنجشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: ميزان مصرف آب كشاورزي بر اساس سند توسعه آب در استان سمنان بايد در مدت 10 سال از 941 ميليون متر مكعب به 654 ميليون متر مكعب كاهش يابد.
وي بيان كرد: صرفه جويي سالانه 3.3 ميليون مترمكعب آب به معناي كاهش سطح زير كشت اراضي كشاورزي نيست بلكه اصلاح الگوي كشت و افزايش بازدهي در اين بخش است.
مديرعامل شركت آب منطقه اي استان سمنان با اشاره به اجراي طرح هاي آبياري نوين در اراضي كشاورزي، ادامه داد: اجراي اين طرح ها افزايش بازدهي توليدات كشاورزي را در پي داشت، اما صرفه جويي آب در اين بخش را محقق نساخته است.
وي بر ضرورت پايش سالانه مصرف آب بخش كشاورزي در استان سمنان تاكيد و تصريح كرد: برنامه ريزي درست و اصولي براساس پايش ها منجر به صرفه جويي در مصرف آب اين بخش مي شود.
حيدريان با بيان اينكه در عمل بارش ها از ابتداي سال 98 تاكنون تاثير چنداني بر وضعيت منابع آب هاي زيرزميني سمنان نداشته است، خاطرنشان كرد: بيش از 90 درصد از منابع آبي اين استان از سفره هاي زيرزميني تامين مي شود.
وي تاكيد كرد: ميزان نياز توليد محصولات گلخانه اي در استان سمنان و آب مصرفي در اين بخش بايد سالانه پايش و بر اساس آن سياست گذاري در توسعه كشت گلخانه اي صورت گيرد.
مديرعامل شركت آب منطقه اي استان سمنان يادآور شد: تطبيق ميزان آب مصرفي و سطح زير كشت و نوع محصولات توليدي در بخش كشاورزي از بروز هرگونه بي نظمي و فشار بر منابع آبي جلوگيري مي كند.
به گزارش ايرنا، 198 هزار هكتار از وسعت استان سمنان را اراضي كشاورزي تشكيل مي دهد كه از اين وسعت 54 هزار هكتار باغ، 110 هزار هكتار زراعت و بقيه اراضي در مرحله آيش است و حدود 45 هزار بهره بردار در بخش كشاورزي فعالند.
9891/6103