استاندار : بار اصلي اطلاع رساني بر دوش روابط عمومي است

ساري - ايرنا - استاندار مازندران گفت : بار اصلي اطلاع رساني دستگاههاي اجرايي بر دوش روابط عمومي هاست و در شرايط فعلي اين مسئوليت دو چندان شده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا ، احمد حسين زادگان چهارشنبه شب در همايش مديران روابط عمومي دستگاههاي اجرايي استان در ساري افزود : بايد مديران روابط عمومي در شرايط حساس فعلي نسبت به اطلاع رساني بهتر كاركرد دولت به مردم فعاليت بيشتري داشته باشند.
وي گفت : كاركرد مثبت روابط عمومي ها در حوزه اطلاع رساني منوط به شناخت اين جايگاه در دستگاههاي اجرايي است و تا زماني كه اين جايگاه به درستي تبيين نشود، كاركرد روابط عمومي نيز نمي تواند نمود خوبي داشته باشد.
نماينده عالي دولت در مازندران با اشاره به محدوديت مالي دولت در سال هاي اخير ، اظهار داشت : روابط عمومي ها نيز با اين محدويت مالي دست به گريبانند، ولي نبايد وظايفشان دستخوش اين محدوديت هاي مالي شود.
در پايان اين نشست از تعدادي از روابط عمومي دستگاههاي اجرايي و فرمانداري هاي استان مازندران قدرداني شد.
6982/1654