بايد موضوعات فرهنگي و عمراني در كنار هم مد نظر قرار گيرند

قزوين - ايرنا - معاون امور عمراني استاندار قزوين گفت:بسياري از مباحث اجتماعي، عمراني و فرهنگي تحت تاثير هم هستند و بايد براي حل مشكلات جامعه اين موارد در كنار يكديگر مورد بررسي قرار گيرند.

به گزارش ايرنا علي فرخزاد روز چهارشنبه در جلسه با اعضاي كميسيون فرهنگ و هنر سازمان نظام مهندسي ساختمان با اشاره به وسعت دامنه فرهنگ خاطرنشان كرد: تمامي موضوعات و جلساتي كه برگزار مي شود به نوعي فرهنگ را نيز شامل مي شود و نمي توان موضوعات فرهنگي و عمراني را از هم مجزا كرد.
فرخزاد با اشاره به ظرفيت بالاي سازمان نظام مهندسي ساختمان افزود: ورود اعضاي سازمان به مباحث فرهنگي مي تواند نقشي تاثيرگذار در تمامي زمينه ها كه به نوعي تحت تاثير فرهنگ هستند، همچون مسائل ترافيكي، توليد پسماند، استفاده بهينه از انرژي و ... داشته باشد.
وي با اشاره به اينكه مبلغ هنگفتي از هزينه هاي شهرداري صرف ساماندهي پسماندها مي شود، افزود: كميسيون فرهنگ و هنر مي تواند در قالب باز آفريني شهري با توجيه اقتصادي،  محله اي را به عنوان جامعه هدف فرهنگ سازي در نظر گرفته و روي مسائلي چون،تفكيك  پسماند از مبدا، توليد پسماند كمتر، مسائل ترافيكي و زيباسازي شهري آن محله اقدام نمايد.
معاون عمراني استاندار افزود: استان قزوين فقط شهر قزوين نيست و در برنامه ريزي ها بايد ساير شهرها و روستاهاي استان را نيز در نظر گرفت.
6101