ضرورتي براي تجميع بيمه‌هاي درماني وجود ندارد

تهران- ايرنا- مشاور سازمان جهاني بهداشت گفت: با توجه به اينكه فرهنگ‌هاي متفاوتي در ايران وجود دارد، ضرورتي براي تجميع بيمه‌هاي درماني وجود ندارد. ولي آن چيزي كه در بيمه‌هاي پايه بايد مورد توجه قرار گيرد، ايجاد توازن و هماهنگي است تا اقدامات به بهترين شكل انجام شود.

به گزارش سازمان بيمه سلامت، لئون بيل ميكر روز چهارشنبه درباره بيمه هاي درماني در ايران افزود: ظرفيت بسيار زيادي در حوزه بيمه هاي درماني در ايران وجود دارد. دو سازمان بيمه گر بزرگ از جمله سازمان بيمه سلامت ايران و سازمان تامين اجتماعي بخش قابل توجهي از مردم را تحت پوشش قرار داده‌اند كه نسبت به موانع و چالش‌هاي موجود خود اطلاع كافي دارند. اين موضوع نشان مي دهد كه با بررسي هر چه دقيق تر، مي توان به راهكارهاي خوبي دست يافت.
وي درباره تاثير تحريم‌ها بر حوزه بهداشت و درمان بيان كرد: هيچكس نمي تواند بگويد تحريم‌ها چقدر تاثيرگذار خواهند بود. ايران سال ها با اين موضوع مواجه بوده است. طبيعتا تحريم‌ها محدوديت‌هايي حتي در حوزه بيمه ايجاد مي كند كه بايد نسبت به اين موانع آمادگي وجود داشته باشد.
اين استادياراقتصاد و مديريت سلامت گفت: مساله‌اي كه اكنون مسئولان حوزه سلامت و بيمه ها بايد به آن توجه داشته باشند، بررسي شرايط است تا اقداماتي انجام دهند كه كمترين تاثيرپذيري از تحريم‌ها را در پي داشته باشد.
اجتمام*9482*1193