تمايل به شهرنشيني در فارس روند افزايشي داشته است

شيراز-ايرنا- معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي فارس گفت: بررسي آمارها نشان مي دهد كه تمايل به شهرنشيني در فارس به دلايل مختلفي همچون جست و جوي كار بهتر و شرايط زندگي ايده آل تر روند افزايشي داشته است.

عبدالحميد سنگي، چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: در حالي كه ميزان شهرنشيني در سال 1355در استان فارس معادل 42 و 9 دهم درصد بود و در سال 1390به 67 و 6دهم درصد رسيد، اين رقم بر اساس سرشماري نفوس و مسكن سال 95معادل 70 و يك دهم درصد بود.
وي ادامه داد: نسبت جنسي جمعيت استان در سال 1395معادل 103 مرد به ازاي 100 زن و در سال 90 معادل 102 مرد به ازاي 100 زن بود كه اين نسبت در مناطق روستايي معادل 105 مرد به ازي 100 زن بوده است.
او اظهار داشت: همچنين بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 95، ميانه سني جمعيت استان 30 سال، بالاترين ميانه سني 34 سال و پايين ترين 21 سال است و در مناطق شهري استان 31 سال و در مناطق روستايي استان 29 سال است.
سنگي، ميانگين سني جمعيت استان فارس را 32 سال برشمرد و گفت: ميانگين سني كل كشور 21 سال، بالاترين ميانگين سني 36 سال و پايين ترين 24 سال است كه اين نسبت در مناطق شهري استان 32 سال و در مناطق روستايي 30 سال است.
وي، بيان كرد: شهرستان لارستان با 14هزار و 142كيلومتر مربع بزرگترين و شهرستان رستم با يك هزار و 30 كيلومتر مربع مساحت، كوچكترين شهرستان استان فارس است.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي فارس افزود: تراكم نسبي جمعيت از 37 و پنج دهم نفر در كيلومتر مربع در سال 1390به 39 و 6دهم نفر در كيلومتر مربع در سال 1395 افزايش يافت، به اين معنا كه در سال 95 در هر كيلومتر مربع از استان 39 و 6دهم نفر سكونت داشتند كه اين عدد در سال 1355معادل 15و 2دهم نفر در كيلومتر مربع بوده است.
سنگي اضافه كرد: بر اساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 95، جمعيت استان فارس چهار ميليون و 851 هزار و 274 نفر است كه از اين تعداد 50 و 73 صدم درصد مرد و 49 و 27 صدم درصد زن هستند.
وي گفت: شهرستان شيراز نيز با جمعيت 2 ميليون و 869 هزار و يك نفر پُر جمعيت ترين و شهرستان پاسارگاد با جمعيت 30 هزار و 118نفر كم جمعيت ترين شهرستان استان فارس به شمار مي آيند.
او اظهار داشت: همچنين بر اساس سرشماري نفوس و مسكن سال 95، پس از شيراز، شهرهاي مرودشت، جهرم و فسا پُر جمعيت ترين شهرهاي اين استان هستند.
وي اضافه كرد: بر اساس محاسبات مركز آمار ايران، پيش بيني مي شود جمعيت استان فارس در سال 1405 با رشدي معادل 83 دهم درصد به پنج ميليون و 267 هزار نفر برسد.
سنگي ادامه داد: در منطقه بندي جمعيت استان نيز بر حسب گروه هاي عمده سني در سرشماري سال 1395، به ترتيب ميانسالان با رده سني 25 تا 64 ساله با 2 ميليون و 741 هزار و 460 نفر معادل 56 و 51 صدم درصد و جوانان با رده سني 15 تا 24 ساله با 700 هزار و 175نفر معادل 14و 43 صدم درصد بيشترين جمعيت را در استان دارا بوده اند.
6122 /6118