برخي گونه هاي ارزشمند شيلاتي در معرض خطر نابودي است

تهران - ايرنا - رئيس موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور گفت: سهم برخي گونه هاي اقتصادي و با ارزش شيلاتي به زير يك درصد رسيده كه اگر اقدامات موثر در اين مورد صورت نگيرد در آينده اي نزديك با به هم خوردن تعادل اكوسيستم دريايي، عواقب جبران ناپذيري گريبان گير طبيعت خواهد شد.

محمد پوركاظمي روز چهارشنبه در نشست تخصصي تنوع زيستي و ذخاير ژنتيكي آبزيان با اشاره به اينكه اهميت حفاظت از گونه هاي در معرض خطر آبزيان به همان ميزاني است كه كارشناسان محيط زيست در مورد حيواني مانند يوزپلنگ اعلام خطر مي كنند، افزود: محققان علوم شيلاتي كشور براي حفظ ذخاير ژنتيكي و تنوع زيستي آبزيان، اقدامات موثري انجام داده اند كه تشكيل بانك ژن زنده، بانك اسپرم، بانك بافت و DNA در استان هاي مختلف، از نمونه هاي آن است.
به گزارش وزارت جهاد كشاورزي، وي ايجاد كارگروه تقسيم بندي شده بر حسب مناطق جغرافيايي، كار مشترك بين نهادهاي دولتي و خصوصي و احياي برخي از گونه هاي در معرض انقراض را از مهمترين اقداماتي دانست و اظهارداشت: بايد در زمينه حفاظت از ذخاير ژنتيكي آبزيان انجام شود.

** وجود برنامه راهبردي براي حفظ ذخاير ژنتيكي الزامي است
محمد جعفر آقايي سرپرست مركز ملي مديريت منابع ژنتيكي كشاورزي و منابع طبيعي نيز در اين نشست گفت: از وظايف اصلي بانك هاي ژن، شناسايي و جمع آوري، حفاظت و احيا، ارزيابي، ثبت و مستند سازي، مبادله و بهره برداري از گونه هاي مختلف جانداران است.
وي معتقد است: اگرچه دسترسي ايران به مهمترين مراكز تنوع ژنتيكي در آسياي ميانه و نيز وجود زيرساخت ها و نيروهاي انساني آموزش ديده در حوزه ذخاير ژنتيكي از نقاط قوت كشور محسوب مي شود، اما عدم شناسايي دقيق از گونه ها، عدم جمع آوري و حفاظت از دانش بومي و پراكندگي اطلاعات در حوزه تنوع ژنتيكي از مهمترين نقاط ضعف حال حاضر به شمار مي رود.
وي افزود: بر اين اساس، وجود برنامه راهبردي و مديريت منسجم براي حفاظت از منابع ژنتيكي، تدوين قوانين و آيين نامه هاي اجرايي براي اين منظور بسيار ضروري خواهد بود.
اقتصام**9186**9189