46 درصد نيروي كار بخش كشاورزي زنان هستند

اروميه- ايرنا- معاون توسعه تعاوني ها، تشكل ها و نظام هاي بهره برداري ايران گفت: سازمان تعاون روستايي از تشكل هاي زنان در حوزه تعاوني ها استقبال مي كند و بانوان بيش از 46 درصد نيروي كار بخش كشاورزي كشور را تشكيل مي دهند.

عبدالرضا مسلمي روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا در اروميه افزود: شركت هاي تعاوني زنان در مقطعي از زمان در كشور با استقبال مواجه شد و بيش از 300 تعاوني با 70 هزار نفر عضويت در اين زمينه ثبت شد ولي به دلايلي توسعه نيافت.
وي با اشاره به حمايت هاي وزارت جهاد كشاورزي در حوزه تعاون روستايي از تشكل هاي صنفي بانوان روستايي گفت: از انجمن ها و تشكل هايي كه به دفاع از حقوق زنان در روستاها بپردازد و از مجموعه تعاوني هايي كه زنان بخواهند در زمينه اقتصادي داشته باشند اعم از توليدي و بسته بندي حمايت هاي خوبي انجام مي شود.
وي درباره تعداد تعاوني ها در كشور نيز افزود: تعداد شركت هاي تعاوني كه در سازمان به ثبت رسيدند هشت هزار مورد بوده و از اين تعداد 6 هزار تعاوني فعال است.
وي بيان كرد: طبق آمار و اطلاعات مركز آمار ايران چهار ميليون و 130 هزار بهره بردار و توليد كننده در بخش كشاورزي فعاليت دارند ولي به اندازه ميزان مالكيت و اندازه واحد هاي بهره برداري با هم متفاوت هستند.
وي با اشاره به راكد بودن تعدادي از تعاوني ها در كشور بيان كرد: اين تعاوني هاي غيرفعال با محدوديت هايي مواجه است كه درصورت برطرف شدن مي تواند به چرخه فعاليت اقتصاد ي بازگردد.
معاون توسعه تعاوني ها، تشكل ها و نظام هاي بهره برداري ايران ادامه داد: برخي از اين شركت ها با بحران منابع مالي مواجه است و سرمايه كافي براي فعاليت در چرخه اقتصاد را ندارد يا تسهيلات ارائه شده از سوي بانك ها براي آنان اقتصادي و به صرفه نيست.
مسلمي با بيان اينكه برخي تعاوني ها به علت محدوديت هاي مشاركتي غيرفعال است، گفت: اعضا در مجامع شركت نمي كنند و هيات مديره ها دستوري براي ادامه كار تعاوني ها ندارند.
وي اظهار داشت: براي اين موارد نيز رويكردهايي در نظر گرفته شده است كه فعال كردن آنها، ادغام كردن در شركت هاي ديگر و منحل كردن آنها مد نظر بوده و از كارشناسان براي تحليل اين موارد بهره گرفته شده است.
وي با بيان اينكه در سند توسعه تعاون مقرر شده بود در سال 1404 سهم تعاون در اقتصاد كشور به بالاي 20 درصد برسد، افزود: به دلايل متعدد اين اتفاق نيافتاد و چيزي كه امروز مركز آمار ايران اعلام كرده رقمي تك رقمي بوده و انتظارات برآورده نشده است.
وي اظهار داشت: همه تعاونگران و آنها كه قادر به حمايت است از بانك ها گرفته تا موسسات دانشگاهي، علمي و اجرايي در اين زمينه حمايت كنند.
معاون توسعه تعاوني ها، تشكل ها و نظام هاي بهره برداري ايران افزود: توليد به شكل تعاوني بهترين وسيله براي باز توليد ثروت است و فقر از طريق اقتصاد تعاوني مي تواند مهار شود و بخش وسيعي از منابع پايه كه هدر مي رود يا بلا استفاده است مي تواند در بخش تعاون مورد بهره برداري قرار گيرد.
مسلمي اظهار داشت: همه دلايل عدم موفقيت تعاوني ها به درون بخش برنمي گردد و بخشي هم به فضاي خود كشور و حمايت هاي انجام شده بازمي گردد.
به گزارش ايرنا آنچه از نظر اقتصادي قابل تحليل است 6 ميليون نفر از جمعيت روستايي كشور به طور مستقيم در امر توليد به عنوان نيروي كار درگيرند كه چهار ميليون نفر فقط بهره بردار بوده و بقيه در حمل و نقل و بخش هاي لوجستيكي و حمل و نقل فعاليت دارند؛ از اين تعداد 46 درصد زنان هستند.
7125/7129