خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در هيات دولت بررسي شد

تهران- ايرنا- روند بررسي آيين‌نامه اجرايي «نحوه ايجاد بستر يكپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز» در هيات دولت آغاز شد.

به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني دفتر هيات دولت، بهبود شاخص‌هاي ده‌گانه سهولت انجام‌ كسب ‌وكار بانك جهاني و ارتقاي جايگاه بين‌المللي‌ كشور دراين حوزه و همچنين حذف يا ساده‌سازي قوانين و مقررات پيچيده و بازدارنده، نيازمند همكاري دستگاه‌هاي متولي دراين حوزه است.
بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي در راستاي نيل به هدف فوق ضمن بررسي تجارب كشورهاي موفق درخصوص بهبود شاخص ها و مقررات زدايي و انجام شبيه سازي هاي لازم، پيش نويس مصوبه اي را تحت عنوان «ارتقاي جايگاه ايران در شاخص‌هاي سهولت انجام كسب‌ وكار و مقررات‌زدايي» به هيات دولت ارائه كرد كه يكم خرداد 1396 به تصويب رسيد.
برهمين اساس، ارائه چارچوب مدون با تمركز بر شاخص هاي مهم و تأثيرگذار بر بهبود محيط كسب و كار و هدف گذاري بر روي آن ها به لحاظ زيرساخت ها و منابع كشور در راستاي معيارهاي مشخص بانك جهاني، توجه ويژه به ويژگي هاي تعداد، زمان و مبلغ انجام پرداخت ها و حتي المقدور كاهش آن ها، پالايش قوانين و مقررات در حوزه كسب و كار و كاهش بار مقررات اين بخش با تكيه بر حذف قوانين و مقررات موازي و فرآيندهاي غيرضرور و بازدارنده از مهمترين اهداف اين تصويب نامه به شمار مي روند.
بر اين اساس، همچنين اتخاذ تدابير لازم به منظور به كارگيري مكانيزم هاي پايش و نظارت آن و ملزم كردن دستگاه ها به رعايت فرآيندها و بهبود انگيزه فعالان اقتصادي در اين دستگاه ها براي رسيدن به جايگاه بالاتر در حوزه كسب و كار، ارتقا رتبه ايران در شاخص هاي انجام كسب و كار و مقررات زدايي در بانك جهاني، نيز از مهمترين اهداف اين تصويب نامه هستند.
به همين منظور، وزارت كشور به استناد بند (پ) ماده (3) اين تصويب نامه و در راستاي ارتقاي جايگاه بين المللي ايران در شاخص هاي سهولت انجام كسب و كار بانك جهاني، آيين نامه اجرايي «نحوه ايجاد بستر يكپارچه ارائه خدمات مرتبط با اخذ مجوز ساخت و ساز در كل كشور و تسهيل فرآيندهاي مربوطه» را كه با همكاري وزارت‌خانه هاي امور اقتصادي و دارايي و ارتباطات و فناوري اطلاعات تهيه شده جهت سير مراحل بررسي و تصويب هيات وزيران ارائه كرده است.
گفتني است آيين‌نامه فوق در كميسيون امور زيربنايي، ‌صنعت و محيط زيست هيئت دولت در حال بررسي است.
سيام*3061**9121