1400 گونه گياهي در كشور در معرض جدي انقراض قرار دارد

قزوين - ايرنا - دبير شبكه محيط زيست و منابع طبيعي كشور گفت: از هشت هزار گونه گياهي موجود در كشور، 1400 گونه معرض جدي انقراض دارند.

به گزارش ايرنا، محمد الموتي روز چهارشنبه در گردهمايي تخصصي روز جهاني تنوع زيستي در قزوين افزود: تعداد گونه هاي گياهي ايران حدود 8 هزار گونه برآورد شده كه تقريبا 22 درصد آنها بومي هستند و همچنين 502 گونه پرنده ، 174 گونه ماهي، 196گونه خزنده و 20 گونه دوزيست هم در فهرست آماري ايران به ثبت رسيده اند.
دبير شبكه محيط زيست و منابع طبيعي كشور به وضعيت قزوين در تنوع زيستي اشاره كرد و گفت: در حال حاضر 853 هزار هكتار مرتع، 680 هكتار جنگل،500 هزار هكتار كشاورزي، 29 هكتار بيابان، 1300 هكتار تالاب و آبگير و 250 هزار هكتار ناحيه كوهستاني در اين استان وجود دارد.
الموتي افزود: تاب آوري اكوسيستم ها در قزوين لازم و ضروري است و در بحث تاب آوري 2 مساله شراكت اجتماعي و ارزش اقتصادي اكولوژيك بايد مد نظر قرار گيرد.
وي با اشاره به معضل فرونشست خاك در بخش هايي از كشور از جمله قزوين، خاطر نشان كرد: فرونشست در بخش هايي از دشت قزوين به نزديك 25 سانتي متر رسيده كه بيش از 60 برابر استاندارد اتحاديه اروپاست.
الموتي تصريح كرد: با وجود بارندگي هاي خوب اخير، روان آب رودخانه هاي كشور نسبت به ميانگين بلند مدت 46 درصد كاهش داشته كه اين ميزان در استان حدود 34 درصد است.
وي، ضعف سرمايه اجتماعي، بحران كارآمدي، بحران دستاورد، ضعف اعتماد عمومي، فرهنگ نامناسب مصرفي و تغيير سريع هنجارها را از مهمترين مسايل و مشكلات در توع زيستي ذكر كرد.
الموتي همچنين توانمند سازي و آموزش در زمينه تنوع زيستي، رفع تبعيض در اعمال قانون، اجراي سياستهاي كلي ، ابتكار در ايجاد و توليد اشتغال و تهيه و اجراي پيوست اجتماعي و محيط زيست را از مهمترين راهكارها و پيشنهادات در اين خصوص برشمرد.
رئيس مركز تحقيقات، آموزش كشاورزي و منابع طبيعي قزوين نيز در اين گردهمايي گفت: در تنوع زيستي 2 شاخص مهم تعداد و غناي گونه و يكنواختي گونه مهم است.
بابك قرالي افزود: هر چقدر تعداد و غناي گونه بيشتر باشد آن اكوسيستم قويتر خواهد بود و اگر تنوع زيستي به سمت يك گونه متمايل شود شاخص پايين مي آيد.
وي خاطر نشان كرد: ايران از لحاظ تنوع زيستي در جايگاه خوبي و بالايي قرار دارد اما از لحاظ يكنواختي پايين، شكننده و حساس است.
3013