گازرساني به استان بوشهر دردولت تدبير و اميد جهش كرد

گناوه- ايرنا- مدير عامل شركت گاز استان بوشهر گفت: گازرساني به اين استان در دولت تدبير واميد جهش بسيار زيادي داشته است.

مسلم رحماني روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا در بندرگناوه افزود: در استان بوشهر پيش از دولت يازدهم 154روستا گازرساني شده بود كه در زمان حاضر با رشد 2.5 برابري به 411 روستا رسيده است.
وي اظهارداشت: اعتباراتي كه تاكنون در استان بوشهر براي گازرساني هزينه شده بيش از هفت هزارو 600 ميليادر ريال است كه از اين ميزان چهار هزارو 850 ميليارد ريال در دولت هاي يازدهم و دوازدهم انجام شده است.
مديرعامل شركت گاز استان بوشهر ادامه داد: اين شركت با بكارگيري پيمانكاران بومي بخش شهري 99 درصد و روستايي 96 درصد را تحت پوشش گازرساني قرار داده است.
وي گفت: در زمان حاضر بيش از 187 هزار مشترك در استان بوشهر از گاز لوله كشي بهره مند شده اند و تمامي شهرها بجز جزيره خارگ همه گاز دارند.
رحماني بيان كرد: براي جزيره خارگ با طراحي هاي انجام شده، خوشبين هستيم تا ازطريق خط پتروشيمي كه اتفاق خواهد افتاد، گازدار شود.
وي افزود: در زمان حاضر بيش از 38 هزار مشترك روستايي در استان بوشهر از گاز بهره مند هستند.
مديرعامل شركت گاز استان بوشهر گفت: 331 واحد صنعتي در اين استان گازرساني شده است.
رحماني گفت: در شهرستان گناوه باتوجه به وسعت و حجم كار انجام شده در رديف سومين شهرستان استان بوشهر در زمينه اختصاص اعتبار بوده و بيش از يكهزار ميليارد ريال براي گازرساني آن هزينه شده است.
وي بيان كرد: 99 درصد شهرستان گناوه بهره مند از گازطبيعي هستند كه شهرهاي گناوه و ريگ 100 درصد و روستاها 99 درصد گازرساني است.
رحماني اظهارداشت: در زمان حاضر 54 درصد از ظرفيت گازرساني به شهرستان گناوه اشتراك پذيري اتفاق افتاده كه اميدواريم با همت مردم در سال جاري اين ميزان ارتقا پيدا كند.
وي به آن دسته از مردم گناوه كه تاكنون نسبت به اتصال گاز به منازل خود اقدام نكردند خواست هرچه سريع تر نسبت به لوله كشي اقدام كنند.
مديرعامل شركت گاز استان بوشهر در باره خانوارهايي كه قادر به پرداخت هزينه لوله كشي نيستند، گفت: تا سال گذشته با پيگيري هاي انجام شده ازطرف بانك ملت تسهيلاتي براي لوله كشي گاز به مردم اعطا شد و امسال نيز پيگير هستيم بتوانيم اين تسهيلات در اختيار مردم قرار دهيم تا مشكل برطرف شود.
شهرستان گناوه با 103 هزارنفر جمعيت در 110 كيلومتري شمال استان بوشهر قراردارد.
6043/6164