مدفن پسماند دشت آزادگان يك ماه غرق سيلاب است

اهواز - ايرنا - رئيس اداره حفاظت محيط زيست دشت آزادگان با بيان اينكه مدفن پسماند اين شهرستان از يك ماه گذشته در سيلاب غرق شده، خواستار تعيين محل مناسب براي دفن بهداشتي زباله از سوي شهرداري سوسنگرد شد.

عليرضا ريشهري چهارشنبه در گفت وگو با ايرنا اظهار داشت: در پي سيلاب اخير كرخه، محل دفن پسماندهاي شهرستان دشت آزادگان بيش از يك ماه است كه به زير آب رفته و در حال حاضر زباله ها به مدفن زباله هاي هويزه منتقل مي شود.
وي با اشاره به اينكه مدفن پسماند در مجاورت روستاي شاكريه قرار دارد، افزود: با توجه به حجم آبگرفتگي نيز پيش بيني مي شود، حتي در صورت تخليه آب، اين جايگاه حالت باتلاقي داشته و باز هم قابل استفاده نباشد به همين دليل ضروري است كه شهرداري هر چه سريع تر محل مناسبي را براي دفن پسماندها تعيين و آماده سازي كند.
ريشهري اضافه كرد: محل دفن پسماند دشت آزادگان غيرمجاز بوده و تصويب نشده و زباله ها نيز در آن به صورت غيربهداشتي دفع مي شد، بنابراين اكنون فرصت مناسبي است كه محلي براي دفن بهداشتي تعيين شود.
به گفته وي مدفن پسماند دشت آزادگان فاصله بسيار كمي (كمتر از استاندارد) با روستاي' بنده ' دارد و هيچ گونه زيرساختي نيز ندارد، شهرداري در اين محل زباله ها را بدون اينكه دفن كند، روي هم تلنبار مي كرد كه بارها نسبت به اين موضوع تذكر داده شده است.
وي تصريح كرد: سيلاب اخير، زباله هاي محل دفن را شسته و به سوي تالاب هورالعظيم رانده است.
رئيس اداره حفاظت محيط زيست دشت آزادگان در ادامه با اشاره به نخستين نشست كميته مديريت پسماندهاي پزشكي در اين شهرستان، گفت: در اين نشست تيم مشترك بازرسي و پايش پسماندهاي پزشكي تشكيل شده است.
ريشهري افزود: معرفي پيمانكار براي مديريت پسماندهاي عفوني مطب ها از سوي رئيس شبكه بهداشت، رفع نقص يا خريد دستگاه هاي امحا، افزايش ظرفيت بي خطرسازي پسماندهاي عفوني با توجه به افزايش ظرفيت هاي درماني مراكز و خانه هاي بهداشت، تشكيل جلسه بررسي نحوه مديريت صحيح پسماندهاي شيميايي و دارويي، برخورد با مطب ها و آيين نامه هاي مديريت پسماندهاي پزشكي و ارائه گزارش خرابي و عدم فعاليت دستگاه هاي امحاي غيرسوز از موضوعات و مصوبات اين نشست بوده است.
بر اساس اين گزارش، روستاي شاكريه محل پخش سيلاب بوده و سيل بند اين روستا براي جلوگيري از آبگرفتگي شهر سوسنگرد، 14 فروردين ماه شكافته شد. پيش بيني شده است كه روستاي شاكريه تا آخر خرداد ماه زير آب باشد.
طغيان رودخانه كرخه از بهمن ماه دشت آزادگان را درگير كرده است.
دشت آزادگان در جنوب غربي خوزستان داراي چهار شهر سوسنگرد، بستان، ابوحميظه و كوت و 67 روستا است. 40 روستاي اين شهرستان در معرض سيلاب بودند.

/6002/9754