بلغارستان ميزان مسابقات گزينشي المپيك در سطح جهاني

تهران - ايرنا - مسابقات گزينشي بازي هاي المپيك در سطح جهاني، ارديبهشت سال 1399 در كشور بلغارستان برگزار مي شود.

آخرين مرحله مسابقات گزينشي المپيك 2020 توكيو به صورت جهاني با حضور كشتي گيراني كه تا آن زمان سهميه حضور در اين رويداد مهم را كسب نكرده اند روزهاي 11 تا 14 ارديبهشت ماه سال 99 در شهر صوفيه پايتخت بلغارستان برگزار خواهد شد.
اتحاديه جهاني كشتي هنوز تعداد سهميه هاي كسب شده در 6 وزن المپيكي در اين مسابقات را اعلام نكرده است اما به نظر مي رسد با توجه به برگزاري رقابت هاي جهاني قزاقستان بعنوان مرحله اول گزينشي المپيك (هر وزن 6 نفر) و چهار مسابقه گزينشي قاره اي در رقابت هاي بلغارستان در هر وزن 2 نفر سهميه كسب مي كنند مگر اينكه تعداد سهميه هاي مسابقات قاره اي كمتر در نظر گرفته شود.
رقابت هاي گزينشي قاره اي پيش از اين مسابقات در 4 قاره آسيا، اروپا، آمريكا و آفريقا- اقيانوسيه برگزار مي شود.
رقابت هاي كشتي المپيك 2020 توكيو روزهاي 12 تا 18 مردادماه سال 99 برگزار خواهد شد.
ورزشي**1067**2024