۱ خرداد ۱۳۹۸،‏ ۱۲:۱۹
کد خبر: 83323697
۰ نفر
افزایش غلظت مواد مغذی پس از سیلاب در مصب اروندرود و مُند

تهران- ایرنا- رئیس مركز اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس بوشهر از نتایج تحقیقات میدانی وقوع سیلاب در محدوده مصبی رودخانه مُند و اروندرود ‏در فروردین 98 خبر داد و گفت: نتایج نشان داد میزان غلظت مواد مغذی در این دو نقطه نسبت به قبل از سیلاب افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، مریم قائمی توضیح داد: در یك ایستگاه نزدیك دهانه مصب اروند، تغییرات ساعت‌به‌ساعت شوری سطحی و شوری نزدیك ‏بستر (توسط دستگاه ‏CTD‏) و همچنین تغییرات كشندی عمق ایستگاه اندازه‌گیری به مدت 14 ساعت در زمان حضور سیلاب اندازه‌گیری شد.
وی افزود: نتایج نشان‌دهنده چیره شدن اثر سیلاب بر تغییرات كشندی شوری است، سیلاب موجب شد كه آب سطحی همواره ‏در مدت 14 ساعت، حتی در زمان مَد، شیرین باشد. همچنین، شوری آب نزدیك بستر فقط در زمان‌های نزدیك به نقطه مد (‏High ‎Water‏) كمی تحت اثر شوری خلیج‌فارس قرار گرفت و تا حدود 23 بالا آمد. در بقیه زمان‌ها، به دلیل حضور سیلاب، از سطح تا بستر ‏آب كاملاً شیرین بود.‏
وی ادامه داد: نتایج بررسی‌های انجام‌شده در ایستگاه بالادست مصب رودخانه مُند (استان بوشهر) نیز نشان داد شوری در ‏زمان سیلاب منطقه‌ای نسبت به شرایط بدون سیلاب بیش از 8 واحد كاهش و هم‌زمان تراز آب 40 سانتیمتر افزایش داشته است.‏
وی با بیان این‌كه مواد ﻣﻐﺬی و میزان آن از حیاتی‌ترین ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی زیست‌بوم سامانه‌های آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ كه در این پایش مورد ‏مطالعه قرار گرفت، اظهار داشت: مواد ﻣﻐﺬی به‌ویژه ﻧﻴﺘﺮوژن و ﻓﺴﻔﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻛﻴﻔﻲ آب در ﻣﺼﺐ‌ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، زﻳﺮا آن‌ها ‏اﺛﺮات ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن، ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل، ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ آب و ﻧﺮخ رسوب‌گذاری دارﻨﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻮاد ‏ﻣﻐﺬی در اكوسیستم‌های ساحلی باعث تغییرات قابل‌توجه اكولوژیكی می‌شود و تنوع زیستی در مصب‌ها و خلیج‌ها كاهش ‏می‌یابد. اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی می‌تواند ﺑﻪ ﻳﻮﺗﺮﻳﻔﻴﻜﺎﺳﻴﻮن و ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ مضر ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد. ‏
رئیس مركز اقیانوس‌شناسی خلیج‌فارس بوشهر نتایج اندازه‌گیری مواد مغذی محلول (نیترات، نیتریت، آمونیوم و فسفات) را نشان ‏از افزایش قابل‌توجه تمام مواد مغذی پس از سیلاب نسبت به اندازه‌گیری‌های قبلی دانست و گفت: افزایش غلظت نیترات به ‏میزان 6.5 برابر پس از وقوع سیلاب منطقه‌ای نسبت به شرایط قبل از سیلاب (بهمن‌ماه 97)، غلظت نیتریت به میزان 2.8 برابر، ‏آمونیوم به میزان 17 برابر و فسفات 15 برابر، گویای اثرات سیلاب فروردین‌ماه 98 روی حوضه مصب رود مُند است.
وی گفت: این در حالی ‏است در مطالعه‌ای كه در بهمن‌ماه 92، توسط قائمی (1396) در همین ایستگاه انجام شد نسبت به اندازه‌گیری كه در بهمن‌ماه 97 (قبل از سیلاب و در یعنی فاصله زمانی 5 سال) صورت گرفت، غلظت نیترات 1.5 برابر افزایش و غلظت نیتریت و فسفات ‏كاهش نشان داده بود. ‏
علمی 9014** 1055