رنج استان از مديراني كه آش دهن سوزي نيستند!

روزنامه زعفران روز چهارشنبه اول خرداد سرمقاله اي را به قلم ابوالفضل زاهدي پور مديرمسئول و سردبير اين روزنامه درباره تغييرات مديريتي در خراسان جنوبي منتشر كرد.

تغييرات در ستاد استانداري و ساير دستگاه هاي اجرايي خراسان جنوبي پس از حضور چند ماهه استاندار جديد در حال اجرا و عملياتي شدن است.
اصولا تغييرات در دولت حق مسوولين اجرايي در هر دولتي است چرا كه هر دولتي براساس شعار و سياست ها و برنامه هاي خود نياز به گماردن افرادي دارد كه با راهبردها و راهكارهاي اجراي سياست هايش همخواني داشته باشد.
در دولت يازدهم و دوازدهم پس از روي كارآمدن روحاني با شعار اعتدال، مردم كه خسته از تندروي ها و كندروي ها بودند اعتدال را راهي براي شكوفايي آرامش براي روح هاي خسته از تلاطم هاي متعدد در كشور ديدند و به آن راي دادند.
با سركار آمدن دولت، تغييرات از سوي دولت در بدنه دولت از وزرا گرفته تا استانداران و مديران كل و مديران مياني و ... صورت گرفت. آنچه در اين ميان مورد سوال مردم است آن است كه آيا به همه شعار اعتدال عمل شده و آيا هنوز افرادي در بدنه دولت نيستند كه افراطي اند، سياست زده اند، تندرو و يا كندرو و يا ناكارآمد و به اصطلاح بي خاصيت اند؟ جواب سوال در استاني همچون خراسان جنوبي به روشني مشخص است چراكه هنوز هستند افرادي كه شامل يكي از موارد فوق همچون تندروي، كندروي و ناكارآمد هستند و به اصطلاح آش دهن سوزي نيستند و بدين مناسبت توسعه استان در برخي موارد راكد است و عقب ماندگي تاريخي استان به دست چنين مديراني، جبران نمي شود.
حضرت علي مي فرمايد: «كسي نمي تواند مدعي ايمان باشد در حالي كه معتدل نيست و در جايي ديگر مي فرمايد: شيوه مومن اعتدال و ميانه روي است و نيز در جايي ديگر مي فرمايد: كساني كه در ميان شما از بدي ها دوري مي كنند و كارهاي نيك انجام مي دهند از بهترين هاي امت محمد (ص) هستند، همان ها كه ميانه رو هستند و هرآينه تندروها بايد به آنها بپيوندند.»
موضوع به كارگيري افراد شايسته و دلسوز و همراه دولت را، هم، استاندار مي داند و يا به شناخت آن پس از انتصاب به عنوان استاندار خراسان جنوبي رسيده است و هم، مردم و دلسوزان توسعه و پيشرفت استان. همچنين مردم مي دانند كه اولين مسوول توسعه استان، دولت و بدنه دولت در اين استان و البته مديران بالادستي در دولت تا شخص رييس جمهور است كه يكي از راه هاي اصلاح و شتاب توسعه، به كارگيري نيروهاي متخصص، شايسته و كارآمد بجاي ناكارآمدان است. در خراسان جنوبي نيز اين تغييرات از سوي استاندار از سطح معاونان تا مديران برخي سازمان ها و دستگاه هاي دولتي كليد خورده و اميدواري در به كارگيري نيروهاي زبده و كارآمد كه توان، تخصص، شجاعت، مسووليت پذيري و لياقت لازم براي پست جديد دارند در فضاي استان زنده شده است.
البته نياز به تداوم اين كار در سطح استانداري و ادارات كل و شهرستان ها، امري بسيار مهم و ضروري است چراكه با زير ذره بين قرار دادن مديران و اجراي برنامه هاي دولت و برنامه هاي پيش روي دستگاه هاي اجرايي در جهت رشد و توسعه دستگاه ها كه منجر به توسعه روستاها، شهرها و سراسر استان خراسان جنوبي مي شود مي توان به لياقت و كارآمدي مديران تمام حوزه ها به راحتي دست يافت. بي شك هستند افرادي كه در سطح استان و شهرستان ها بدون حب و بغض از سوي فعالان مختلف سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي دلشان براي توسعه استان مي سوزد و در جريان كامل شرح كار مديران اين دولت هستند و براي توسعه شهر و روستايشان دغدغه دارند. آنچه مسلم است آن است كه به گواه كارشناسان، خراسان جنوبي در مسير توسعه، تاكنون به آهنگ و ريتم قابل قبولي نرسيده و در بين استان هاي كشور رتبه پاييني در شاخص هاي مختلف توسعه اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي دارد. اينجاست كه ميزان و توانايي كاريشان در رقابت با ساير استان ها در كسب رديف بودجه، ميزان توانايي و تعامل مديران در سطوح بالايي دستگاه هايشان در وزارت خانه هاي مربوطه و ميزان اجراي برنامه هايشان در استان و شهرستان هاي تابعه، نشان از آن دارد كه آيا بايد در آن واحد فكري به حال تغيير مدير مربوطه كرد يا خير. به هر حال اقدام استاندار خراسان جنوبي در انتصابات اخير موجي از اميد در راه شتاب توسعه استان ايجاد كرده كه اميدواريم با شجاعت و اقدامات عاجل و نگاه كارشناسي ايشان و معاونانشان، تغييرات سازنده و مثبت در استان براي فاصله گرفتن از ته جدول و حركت صعودي براي رسيدن به جايگاه بهتر در جدول و نمودار پيشرفت استان هاي كشور صورت گيرد.
3028