اعتباردريافت خدمات آزمايشگاهي برگزيدگان بنياد ملي نخبگان افزايش يافت

تهران- ايرنا- اعتبار دانشجويان برگزيده بنياد ملي نخبگان براي استفاده از خدمات آزمايشگاه‌هاي عضوشبكه آزمايشگاهي فناوري‌هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري، به بيش از 30 ميليارد ريال افزايش يافت.

به گزارش روزچهارشنبه معاونت علمي وفناوري رياست جمهوري، شبكه آزمايشگاهي فناوري هاي راهبردي معاونت علمي و فناوري در راستاي حمايت از برگزيدگان بنياد ملي نخبگان، مبلغ اعتبار تخصيص يافته براي دريافت خدمات آزمايشگاهي هر دانشجوي برگزيده سال تحصيلي 98-97، را از 15 ميليون به 20 ميليون ريال افزايش داد.
يك هزار و 564 نفر دانشجوي برگزيده بنياد ملي نخبگان در سال تحصيلي 98-97 مي‌توانند تا سقف 20 ميليون ريال هزينه خدمات آزمايشگاهي مورد نياز خود را از محل اين اعتبار، دريافت كنند.
براي آن دسته از مشمولان اين يارانه كه بيش از 15 ميليون ريال اعتبار دريافت كرده اند نيز اين سقف افزايش يافته است و اين افراد مي توانند تا 5 ميليون ريال ديگر نيز يارانه دريافت كنند.
647 نفر از برگزيدگان سال‌هاي تحصيلي 94 تا 96 از اين خدمات استفاده كرده اند. همچنين 159 نفر از برگزيدگان نخبه سال تحصيلي 97-96 و160 نفر از برگزيدگان سال 98-97 نيز تا كنون يارانه خدمات آزمايشگاهي را از مراكز عضو شبكه آزمايشگاهي، دريافت كرده اند. مجموع يارانه ارائه شده به دانشجويان در اين سالهاي تحصيلي بيش از 15 ميليارد ريال است.
دانشجويان برگزيده بنياد ملي نخبگان در سال 98-97، مي‌توانند با مراجعه به باشگاه مشتريان شبكه آزمايشگاهي و انتخاب طرح ويژه نخبگان 97-98، از مزاياي اين طرح برخوردار شوند.
علمي ** 9340**1485