۱ خرداد ۱۳۹۸،‏ ۱۰:۲۶
کد خبر: 83323485
۰ نفر
شهر ري در انتظار فاجعه

تهران- ايرنا- روزنامه آرمان امروز روز چهارشنبه اول خرداد ماه مطلبي با عنوان « شهر ري در انتظار فاجعه» گزارشي در باره آلودگي بي رويه محيط زيست را منتشر كرد.

اين بحران حل نخواهد شد تهــران تمــام آلودگي هــاي خود را در جنوب اين كانشــهر دفن مي كنــد، آلاينده هايي مانند زباله، مشــتقات نفت و نشــت گازوئيل و بنزين در خاك و آب.
شهر ري، باقرشــهر، كهريزك و روســتاهاي اطراف آن به شدت آلوده شده اند. يك عضو شوراي شهر تهران مي گويد كه اين وضعيت اصاح شدني نيست مگر اينكه شهرداري و مديريت شهري ري از شهرداري تهران جدا شود و آنها تصميم بگيرند براي هميشــه از شر اين آلاينده ها خاص شــوند. به گزارش برنا، اخبار مربوط به نشت نفت در زمين هاي كشاورزي جنوب تهران، بوي نامطبوع دفن زباله ها در آرادكوه و آلودگي هواي شهر ري، هميشه در رسانه ها تكرار مي شــود ولي اينكه از چاه هاي آب شرب جنوب تهران، نفت دربيايد، تاكنون سابقه نداشته است.
حسن خليل آبادي مي گويد تا زماني كه شهرداري ري از شهرداري تهران جدا نشده است، مشكلات مربوط به محيط زيست آن منطقه همچنان وجود خواهد داشــت.
او به صورت آشكاري از طرفداران انتزاع ري از تهران است، انتزاعي كه در سال هاي گذشته هميشه دستمايه اختافات سياسي بود و همچنان جداسازي شهرداري ري از شهرداري تهران باتكليف مانده است. در ادامه گفت وگو با اين عضو شوراي شهر تهران را مي خوانيد.
چاه هاي آب شــرب جنوب تهران به خاطر نشت مواد نفتي از پالايشگاه، آلوده شــده اســت. اثرات اجتماعي اين آلاينده ها چيست؟
آن منطقه پر از تاسيســات نفتي اســت؛ در باقرآباد، بخش مركزي شهرري و كهريز هم لوله هاي حجيم انتقال مواد نفتي عبور مي كند و هم تانكرهاي نگهداري نفت و گازوئيل و بنزين در آنجا نگهداري مي شود. اينها رسوباتي دارد كه حتي باعث شد يكي از روستاهاي مجاور پالايشگاه تهران آلوده و تخليه شود. يك روستاي قديمي به نام اسماعيل آباد بود كه اماكشان را از كشاورزان خريدند و تخليه شد.
روستاهاي ديگري كه در حاشيه پالايشگاه هستند هم در معرض خطر تخليه قرار دارند
. فرماندار ري اعام كرده پالايشگاه، 7حلقه چاه آب شــرب را آلوده كرده است و حتي ساكنان اين منطقه با كاهش آب مواجهند.آيا براي اين وضعيت، فكري شده است؟
بله، آب شــرب را دقيقا نمي دانم. البته آب هاي كشاورزي آلوده است. رسوبات پالايشگاه، آب هاي سطحي و زيرسطحي منطقه را آلوده مي كند. ما مكررا گفته ايم؛ اين لوله ها و تاسيسات متعلق به 40 تا 50 ســال پيش اســت. تجهيزاتي كه مستهلك شده اند و اينها باعث مشكلاتي براي مردم شده است.
چه مشكلاتي براي سامت مردم به وجود آمده؟
افزايش بيماري هاي گوارشــي و پوستي در آن مناطق زياد است و آمارگيري درستي نشده ولي به نظر مي رسد بيماري هاي پوست و گوارش را افزايش و تحت تاثير قرار داده است. بازديد ميداني از آنجا داشتم. در جداره هاي انهار كشاورزي و جوي ها، رسوب چربي نفت و مشتقات آن قابل مشاهده است.
در اين شرايط شوراي شهر چه اقدامي مي كند؟
متاسفانه هيچ! يكي از دلايلي كه مي گوييم شهر ري را از تهران جدا كنيم، اين است كه بتوانيم آلودگي ها را از شهر ري جدا كنيم
اگر شهر ري جدا شود چه اتفاقي مي افتد؟
خودشان براي خودشــان تصميم مي گيرند. ديگران ديگر تصميم نمي گيرند.
يعنـي مي تواننـد تصميـم بگيرند پالايشگاه نفت منتقل شـود؟
بله، مي توانند تصميم بگيرد. چرا نتوانند؟ پايشگاه مي تواند منتقل شود. دفن پسماند و بهشت زهرا مي تواند منتقل شود. ما نيم قرن است اين مصيبت ها را تحمل مي كنيم، حالا 10سال اين آلودگي ها به جاي ديگري برود. هيچ عوارضي پيدا نمي شود. هيچ مسئوليت اجتماعي از سوي كساني كه اين آلودگي ها را به شهر ري تحميل مي كنند، وجود ندارد كه مردم دلخوش باشــند اگر پسماند و زباله مي آيد و آايندگي نفت دارد، فان خدمت هم از سوي پالايشگاه انجام مي شود. در شرايط فعلي غير از آلودگي آب و خاك و هوا، هيچ خدمتي از ســوي آلوده كنندگان ري به مردم داده نمي شود.
تهرام/8138/