يك كميته كنگره به لغو اختيارات جنگي رئيس جمهوري آمريكا راي داد

تهران – ايرنا – كميته تخصيص اعتبارات در مجلس نمايندگان آمريكا به افزودن متممي به لايحه بودجه دفاعي كه خواستار لغو مجوز استفاده از نيروي نظامي (AUMF) است، راي داد.

به گزارش تارنماي هيل، اين متمم به پيشنهاد «بارابارا لي» عضو دموكرات مجلس نمايندگان ارائه شد و با 30 راي موافق در مقابل 22 راي مخالفت به تصويب رسيد.
مجوز موسوم به AUMF پس از حملات يازده سپتامبر 2001 به شهرهاي نيويورك و واشنگتن به تصويب رسيد و دولت هاي مختلف آمريكا تاكنون 41 بار از آن براي توجيه اقدامات نظامي در 18 كشور استفاده كرده اند.
لي نماينده ايالت كاليفرنيا كه در زمان تصويب قانون مجوز استفاده از نيروي نظامي تنها مخالف آن بود، اظهار داشت: طي 18 سال گذشته كاملا روشن شده كه اين قانون به اين رئيس جمهوري يا هر رئيس جمهوري ديگر اين اختيار را داده تا در هر جايي از دنيا و در هر زمان جنگ را آغاز كند.
وي افزود: احتمال استفاده از اين قانون به عنوان پايه اي حقوقي براي جنگ با ايران مطرح شده است؛ بار ديگر جنگي كه كنگره آن را به بحث نگذاشته و يا مجوزي براي آن صادر نكرده است.
لي سال گذشته نيز متمم مشابهي را پيشنهاد داده بود كه به تصويب نرسيد. سال 2017 هم متمم مشابهي به تصويب رسيد اما تيم رهبري مجلس نمايندگان آمريكا پيش از راي گيري نهايي در مورد لايحه بودجه، آن را حذف كرد.
نمايندگان جمهوريخواه كه از مخالفان اصلي لغو اين قانون هستند، مي گويند كه حذف اين قانون بدون تصويب جايگزيني براي آن، باعث مي شود كه اختيارات رئيس جمهوري براي دفاع از كشور تضعيف شود.
شبك**9423**1392