تحقق تعالي مديريت مدرسه با ارزيابي دقيق و شفاف ميسر است

اروميه- ايرنا- معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش آذربايجان غربي با بيان اينكه تحقق تعالي مديريت مدرسه با وجود ارزيابان دقيق و ارزيابي هاي شفاف ميسر است، گفت: در راستاي اجراي سياست هاي مدرسه محوري، آموزش ارزيابان طرح تعالي مديريت مدرسه در استان در دستور كار قرار دارد.

به گزارش ايرنا، «مهين منافي» روز سه شنبه در آغاز كارگاه آموزشي ارزيابان برنامه تعالي اداره كل آموزش و پرورش آذربايجان غربي اظهار داشت: براي واگذاري اختيارات و قدرت تصميم گيري به مدارس، چرخش از تمركزگرايي به مشاركت جويي و نهادينه كردن سند تحول بنيادين آموزش و پرورش نيروي عظيم هم افزايي لازم است تا بتوانند با برنامه هاي خود فرصت تعالي در مديريت مدارس را خلق كنند.
وي گفت: تعالي در مديريت مدارس با بهبود مستمر عملكرد ممكن و لازمه آن ارزيابي در جهت ايجاد رفتار سازماني مطلوب است.
منافي اضافه كرد: ايجاد انگيزش و آموزش در مديران، كنترل و نظارت بر تحقق آن از شرايط يك نظارت مديريتي متعالي و يكي از مولفه هاي تحقق اين برنامه وجود راهبران و ارزيابان متخصص در كنار مديران مدارس است.
كارگاه 12 ساعته آموزشي ارزيابان برنامه تعالي اداره كل آموزش و پرورش آذربايجان غربي براي 43 نفر از كاركنان اداره كل آموزش و پرورش استان در هفته جاري در حال برگزاري مي باشد.
ارزيابان با ايجاد رويه گفتمان مشترك، وجدان كاري، راهبردهاي چرخش آفرين و همراهي و همسويي و هم نوايي با تغييرات بنيادي با استناد به اسناد بالا دستي در طول سه روز آشنا مي شوند.
آذربايجان غربي داراي 37 هزار فرهنگي و حدود 600 هزار دانش آموز است كه در پنج هزار مدرسه تحصيل مي كنند.
7125/518