مشتركات فرهنگي ايران و تركيه بستري براي عدالت جنسيتي است

تهران- ايرنا- معاون رئيس جمهور در امور زنان و خانواده در ديدار با سفير تركيه در ايران با اشاره به جايگزيني مفهوم عدالت جنسيتي به جاي واژه غربي برابري جنسيتي، گفت: به جهت اشتراكات فرهنگي ايران و تركيه مي توان فرمول مشتركي در اين رابطه ايجاد كرد.

به گزارش معاونت امور زنان و خانواده، معصومه ابتكار روز سه شنبه در ديدار با «دريا اورس» ضمن اظهار اميدواري نسبت به گسترش روابط دو كشور ايران و تركيه در زمينه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي بر لزوم ورود موضوع زنان و خانواده به بحث ديپلماسي تاكيد كرد و اظهار داشت: مشتركات دو كشور در شرايط حاضر همكاري هاي نويني را مي طلبد.
ابتكار با بيان اينكه تحريم هاي ظالمانه به ناحق بر كشورمان تحميل شده، موضوع توان افزايي زنان و كارآفريني توسط آنان را مطرح و به پروژه مشترك معاونت زنان با بنياد ساساكاواي ژاپن در زمينه كارآفريني زنان و تبادل تجربه در اين حوزه اشاره كرد.
در اين ديدار دريا اوروس با بيان اينكه ايران و تركيه در زمينه مسايل زنان مشتركات زيادي دارند، افزود: مسئله تبعيض مثبت و آموزش دختران براي ما حائز اهميت است. در برخي كشورهاي اسلامي زنان از حقوق خود محروم هستند در حالي كه اسلام بيش از اديان ديگر به حقوق زنان احترام مي گذارد.
وي با تصريح اينكه تعريف كشورهاي غربي از برابري زن و مرد اشتباه است، گفت: متاسفانه آنها تفاوت هاي فطري زنان و مردان را ناديده مي­ گيرند.
در اين ديدار ليلا فلاحتي مدير كل امور بين الملل معاونت رياست جمهوري در امور زنان و خانواده از سفير و وزير خانواده و امور اجتماعي تركيه جهت شركت در نشست دانشگاه اسلامي تبريز دعوت كرد. وي همچنين درخواست كرد تا در راستاي همكاري بيشتر دو كشور، به جاي اعلاميه، تفاهم نامه اي ميان ايران و تركيه امضا شود.
اجتمام*9294*1193