هزینه های درمان بزه دیده اسیدپاشی پرداخت می شود

تهران-ایرنا-نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر كردند: اسیدپاش ملزم به پرداخت هزینه های درمانی بزه دیده اسیدپاشی است، در صورت عدم تمكن اسیدپاش، هزینه های درمان بزه دیده با تشخیص قاضی رسیدگی كننده از صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی نوبت عصر امروز-سه شنبه-مجلس شورای اسلامی مواد 5، 6 و 7 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان آن را تصویب كردند.
نمایندگان در ماده 5 این طرح مقرر كردند: در كلیه موارد مذكور در این قانون، مرتكب علاوه بر جبران خسارت های مقرر در ماده 14 قانون آیین دادرسی كیفری مصوب 4 اسفند 92 ملزم به پرداخت هزینه های درمانی بزه دیده می باشند در صورتی كه مرتكب با تشخیص قاضی رسیدگی كننده متمكن از پرداخت هزینه های درمان نباشد، هزینه های مربوطه از محل صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می شود.
نمایندگان در تبصره یك این ماده، سازمان بهزینستی كشور را مكلف كردند در صورت تشخیص از سوی قاضی رسیدگی كننده به بزه دیدگان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددكاری و توانبخشی ارائه كند.
بر اساس تبصره 2 این ماده، در مواردی كه هزینه های موضوع این ماده و تبصره 1 از صندوق تامین خسارت های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می شود صندوق یا سازمان بهزیستی می توانند برای دریافت هزینه های پرداخت شده به مرتكب رجوع كنند.
نمایندگان در ماده 6 این طرح تصویب كردند: به دعاوی مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می شود.
نمایندگان در ماده 7 این طرح مقرر كردند: از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب 16 اسفند 1337 نسخ می شود.
سیام**1058**9121