150ميليون مترمكعب در مصرف آب كشاورزي آذربايجان غربي صرفه جويي شده است

اروميه- ايرنا- رييس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: طي پنج سال اخير با اجراي طرح هاي مختلف اعم از آبياري تحت فشار، انتقال آب با لوله، شبكه هاي فرعي آبياري و زهكشي طرح كاداستر و مشاركت جوامع محلي در استان، 150 ميليون مترمكعب در مصرف آب كشاورزي صرفه جويي شده است.

«رسول جليلي» روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ايرنا افزود: براي اجراي طرح جامع زراعت در استان از سال 1395 تا 1397 و در بخش توليدات گياهي در زير عنوان هاي گندم، جو، ذرت، حبوبات، چغندرقند، سبزي و سيفي و كشاورزي حفاظتي كه در سطح حدود 11 هزار هكتار اجرا شده، بيش از 23 ميليون مترمكعب آب صرفه جويي شده است.
وي بيان كرد: براي سال زراعي جاري نيز پيش بيني شده تا 28 ميليون و 900 ميليون مترمكعب در اين بخش صرفه جويي شود.
وي با اشاره به اينكه در بخش مديريت آب و خاك و امور مهندسي نيز 112 ميليون مترمكعب آب صرفه جويي شده، گفت: حجم كار انجام شده در بيش از 284 هزار هكتار است كه شامل 264 هزار كاداستر اراضي، 6 هزار هكتار شبكه هاي زهكشي و آبياري و بيش از 14 هزار هكتار عمليات آبياري تحت فشار و اجراي 474 كيلومتر انتقال آب با لوله در سطح 12 هزار هكتار مي باشد.
رييس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان غربي بيان كرد: اين اقدامات در راستاي عمليات مصوب كاهش 40 درصدي مصرف آب در بخش آب و خاك كشاورزي در حوضه درياچه اروميه از سال 1393 تاكنون انجام شده است.
«جليلي» اضافه كرد: در بخش ترويج نيز پروژه همكاري در احياي درياچه اروميه از طريق مشاركت جوامع محلي در استقرار كشاورزي پايدار در سطح يكهزار و 600 هكتار سطح زير كشت از سال زراعي 1393 تا 1397 اجرا شده و از سال 1393 تاكنون از 10 تا 35 روستا به صورت سالانه تحت پوشش قرار گرفته است.
وي افزود: فاز پنجم طرح نيز در سال زراعي جاري با حضور بيش از 800 بهره بردار در روستاهاي تحت پوشش پروژه در حال اجراست.
به گزارش ايرنا و بر اساس نظر كارشناسان، بخش كشاورزي آذربايجان غربي 90 درصد منابع آبي (سطحي و زيرزميني) استان را مصرف مي كند و نقش بسيار مهمي در كم آبي درياچه اروميه دارد؛ اين استان داراي 700 تا 800 هزار هكتار اراضي كشاورزي است و 235 هزار بهره بردار در اين بخش فعاليت مي كنند.
7125/3072