اجراي 13 طرح بازآفريني شهري چهره حاشيه هاي اراك را متحول كرد

اراك - ايرنا - رئيس سازمان عمران و بازآفريني شهرداري اراك گفت: اجراي 13 طرح نوسازي و بهسازي عرصه هاي فرسوده و راهبردهاي مشاركت جويانه در محله هاي حاشيه اي و بافت هاي فرسوده اراك، چهره اين مناطق را متحول كرده است.

«محمد جعفرپور» روز سه شنبه افزود: اين طرح ها با مجموع اعتبار 169 ميليارد و 330 ميليون ريال با محوريت شهرداري اراك از سال گذشته در مناطق حاشيه اي قنات ناصري، كوي سجاديه، كوي امام علي (ع)، شهداي صفري، باغ خلج و محله بازار كليد خورده و بخش مهمي از آن ها به بهره برداري رسيده است.
وي توضيح داد: ايجاد و راه اندازي چهار ساختمان مركز چند عملكردي با هدف جلب مشاركت هاي اجتماعي ساكنان مناطق حاشيه اي، ايجاد و بهبود فضاي سبز، نوسازي پياده راه حصار در محله بازار، پله گذاري معابر و هدايتگري آب هاي سطحي، تاسيس مركز فرهنگي، بهسازي، جدول گذاري و آسفالت معابر، ايجاد هسته گفتمان محله، ساماندهي گورستان و ساخت پارك محله اي از جمله طرح هايي است كه شهرداري اراك در مناطق حاشيه اي با محوريت بازآفريني شهري در دست انجام دارد.
رئيس سازمان عمران و بازافريني شهرداري اراك خاطرنشان كرد: مجموع اعتبارات بازافريني شهري استان مركزي در سال گذشته 361 ميليارد و 318 ميليون ريال بود كه سهم اراك از آن 261 ميليارد و 718 ميليون ريال تعريف شده بود و به غير از شهرداري، بسيج سازندگي، مركز بهداشت، آبفا ، بهزيستي، ميراث فرهنگي، توزيع برق و فني و حرفه اي نيز از اعتبارات تخصيصي ستاد اراك سهم اجرايي داشته و طرح هايي را در دست انجام دارند.
جعفرپور ادامه داد: از مجموع اعتبارات تخصيصي ستاد بازآفريني شهري استان مركزي 72 درصد اعتبار سهم ستاد اراك و 28 درصد سهم ستاد بارآفريني شهرستان ساوه است و طرح هاي بازآفريني شهرداري اراك نيز سال 97 از كل اعتبار تخصيصي اين شهرستان 64 و هفت صدم درصد را شامل شده است.
وي، بهبود كيفيت زندگي و زيست پذيري در محله هاي ناكارآمد شهري را هدف اجراي طرح بازآفريني شهري عنوان كرد.
رئيس سازمان عمران و بازآفريني شهرداري اراك خاطرنشان كرد: بازآفريني شهري سياست جامع، يكپارچه و هماهنگي است كه براي مواجه با ناكارآمدي عوامل اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي و كالبدي در محله هاي فرسوده و حاشيه اي تعريف شده است.
جعفرپور ادامه داد: دبيرخانه ستاد شهرستان اراك در افق سال 1400 با برگزاري 9 نشست 56 مصوبه را در راستاي كمي و كيفي برنامه ها و طرح هاي بازافريني شهري تدوين كرده و با در نظر گرفتن چشم انداز برنامه ششم توسعه بهبود وضعيت اجتماعي ساكنان و ايجاد فرصت هاي شغلي و درامدي را با توجه به ظرفيت محله هاي حاشيه اي دنبال مي كند.
وي توضيح داد: سازمان عمران و بازافريني فضاهاي شهري بر اساس تبصره يك ماده 2 آيين نامه داخلي ستاد بازآفريني شهرستان اراك در راستاي تحقق ماده 69 برنامه ششم توسعه در محله هاي ناكارآمد مداخله و ترميم و بهبود مناسبات اين كانون هاي جمعيتي را پي مي گيرد.
454 هكتار از وسعت كلانشهر اراك سكونتگاه غيررسمي است كه بيشتر اين مناطق با كاربري هاي غيرمسكوني، بدون مجوز شهرداري و رعايت اصول شهرسازي ايجاد شده و در اين مناطق مدرسه، فضاهاي فرهنگي و ورزشي نيز يا وجود ندارد و يا در حد ناچيز است.
23 درصد از جمعيت 600 هزار نفري كلانشهر اراك در محله هاي حاشيه اي سكونت دارند.
6013/