سفرهاي خارجي از مجموعه شهرداري در شرايط كنوني ضرورت ندارد

رشت - ايرنا - سخنگو و رئيس كميسيون بهداشت و محيط زيست شوراي اسلامي كلانشهر رشت گفت: در شرايط كنوني ضرورتي براي انجام سفرهاي خارجي از مجموعه شهرداري براي شركت در كنفرانس سالانه شهرهاي خلاق يونسكو نيست.

به گزارش خبرنگار ايرنا، فاطمه شيرزاد غروب دوشنبه در نود و سومين جلسه شوراي اسلامي كلانشهر رشت در بررسي لايحه ارسالي از سوي شهرداري براي شركت در سيزدهمين كنفرانس سالانه شهرهاي خلاق يونسكو افزود: به جاي اختصاص 50 ميليون تومان براي سفر به شهر خلاق خوراك، براي زيرساخت هاي شهر خلاق در رشت هزينه شود.
وي اظهار داشت: مخالف سفرهاي خارجي كه بتواند دستاورد خوبي براي شهرمان داشته باشد، نيستم اما طي دو سال گذشته، برنامه مدوني در زمينه شهر خلاق خوراك نديده ايم.
فرهام زاهد از اعضاي شوراي اسلامي كلانشهر رشت نيز در اين باره بيان داشت: بايستي به اين سئوال ها پاسخ داده شود كه در زمينه شهر خلاق و خوراك چه اقداماتي انجام گرفته و اين كه چه اقداماتي بايستي براي نگه داشتن اين برند در سال هاي ديگر، انجام دهيم.
بهراد زاكري يكي ديگر از اعضاي شوراي اسلامي كلانشهر رشت نيز در اين جلسه در سخناني بيان داشت: هيچ دستاوردي از شهر خلاق خوراك طي چند سال گذشته مشاهده نكرديم، با اعزام افراد از مجموعه شهرداري رشت براي شركت در سيزدهمين كنفرانس سالانه شهرهاي خلاق يونسكو مخالفم.
محمدحسن عاقل منش رئيس كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي كلانشهر رشت نيز در اين باره بيان داشت: شهر خلاق خوراك و شهر رشت در يونسكو به تصويب رسيده، انتقادات زيادي مي شود، اين انتقادات قابل تامل است و بايستي پاسخ داده شود اما پاسخ دادن تنها با گفتن نيست بايستي همراه با برنامه براي رفع نگراني ها باشد.
در پايان لايحه شركت در سيزدهمين كنفرانس سالانه شهرهاي خلاق يونسكو از تاريخ 20 تا 26 خرداد راي نياورد و به صورت عادي به كميسيون هاي مربوطه منتقل شد.
سيداميرحسين علوي رئيس شوراي اسلامي كلانشهر رشت نيز در نود و سومين جلسه شوراي اسلامي كلانشهر رشت با اشاره به انتخاب شهردار از سوي اعضاي شورا در دو هفته گذشته بيان داشت: شهرداري رشت در انتظار حضور شهردار با صدور ابلاغ از سوي وزارت كشور است.
ناصر حاج محمدي با 10 راي اعضاي شورا به عنوان شهردار كلانشهر رشت انتخاب شده كه بايستي به تاييد وزارت كشور برسد.
شوراي اسلامي كلانشهر رشت، 11 عضو دارد.
رشت حدود 700 هزار نفر جمعيت ثابت دارد كه در طول روز به يك ميليون و 200 هزار نفر مي رسد.
7286/2007