توليد ريزجلبك در دستور كار متوليان حوزه كشاورزي گيلان

رشت-ايرنا-مديرصنايع غذايي و تبديلي سازمان جهاد كشاورزي گيلان گفت: توليد ريز جلبك در دستور كار متوليان اين حوزه گيلان قرار دارد.

دكتر جوادزاده روز دوشنبه در مصاحبه با خبرنگار ايرنا گفت: توسعه صنايع سبز كه توليد ريزجلبك يكي از شاخه هاي آن است، يكي از برنامه هاي راهبردي وزارت جهاد كشاورزي است و به تبع آن توسعه اين دست صنايع تبديلي در دستور كار متوليان اين حوزه در گيلان هم قرار دارد.
وي افزود: مديريت صنايع غذايي و تبديلي سازمان جهاد كشاورزي گيلان بعنوان متولي صدور پروانه بهره برداري اين صنايع ، در سايت سازمان جهاد كشاورزي گيلان 'توليد ريزجلبك ' را به عنوان يكي از اولويت هاي سرمايه گذاري بخش كشاورزي استان معرفي كرده است.
وي با بيان اينكه تنها كارخانه توليد ريزجلبك گيلان يك واحد نيمه صنعتي دانش بنيان است، خاطرنشان كرد: جهاد كشاورزي به متقاضيان ساخت واحدهاي صنعتي­ با ظرفيت توليد بالاتر بين 70تا80 درصد هزينه هاي سرمايه گذاري را در قالب تسهيلات پرداخت مي كند.
وي افزود: بنا داريم بزودي براي برندسازي و معرفي اين محصول كه به توليد محصولات غذايي سالم و ارگانيك كمك مي كند، گام هايي برداريم كه البته اين كار مستلزم سنجش درجه ارگانيك ماهي هاي پرورش يافته با ريزجلبك است .
دكتر جوادزاده با بيان اين كه اين شيوه دانش بنيان در ابتداي راه است، افزود:با كمك مديريت ترويج جهاد كشاورزي و از طريق دفاتر خدمات كشاورزي استان، اين شيوه دانش بنيان را به بهره برداران در روستاها معرفي مي كنيم تا آبزي پروران بيشتري از اين شيوه استفاده كنند.
7296 /6030