ميزگرد «بررسي مسائل حوزه سالمندان» در ايرنا سمنان برگزار شد

سمنان- ايرنا- ميزگرد «بررسي مسائل حوزه سالمندان » روز دوشنبه با حضور جمعي از مديران و كارشناسان حوزه سلامت،بهزيستي، جامعه شناسي و بهداشت و درمان در خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا) مركز سمنان برگزار شد.

به گزارش ايرنا، امير بينايي مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري سمنان، نويد دانايي رئيس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان، عليرضا ايزدپور مديركل بهزيستي استان، مجتبي سلطاني رئيس اداره مشاوره دانشگاه علوم پزشكي استان و مدرس دانشگاه سمنان،حميد مستخدمين حسيني جامعه شناس، فاطمه سعيدي كارشناس امور آسيب هاي اجتماعي نوپديد و سلامت اجتماعي و مريم سعيدي كارشناس برنامه سالمندان دانشگاه علوم پزشكي استان سمنان، در اين ميزگرد حضور داشتند.
به گفته كارشناسان حاضر در ميزگرد ايرنا، سالمندي يكي از دوران طبيعي زندگي هر فرد و پديده اي اجتناب ناپذير است كه هر چه شناخت فرد و اطرافيان نسبت به مسائل آن بيشتر باشد، سالمند با مسائل كمتري مواجه خواهد شد.
صاحبنظران در ميزگرد ايرنا اظهار داشتند: جامعه ايراني به سوي سالمندي رشد شتابنده اي پيدا كرده است، وقوع پديده سالمندي فقط مربوط به كشور نيست و بسياري از كشورهاي اروپايي و آسياي جنوب شرقي مواجه با اين موضوع هستند اما آنچه اين پديده را به يك مساله اجتماعي تبديل مي كند بي توجهي به چالش هاي اين حوزه است.
به باور كارشناسان، سالمندان در جامعه بيشتر با مشكلات شهري، اجتماعي و معيشتي دست و پنجه نرم مي كنند و نا آشنايي خانواده ها با مسايل سالمندان، بي‌توجهي به سالمندان درون خانواده‌ها به خاطر صنعتي‌شدن زندگي امروزي، خالي‌بودن سبد آموزشي جامعه از مهارت‌هاي زندگي براي سالمندان و آموزش‌هاي ويژه خانواده ها و مسايل اختلاف نسلي، مهمترين چالش هاي سالمندان در جامعه كنوني است.
صاحبنظران در ميزگرد ايرنا گفتند: سالمندان قشر مهم و موثر جامعه محسوب مي شوند و براي رسيدگي به خواسته ها و رفع نيازهاي اين قشر از جامعه بايد برنامه جامع تدوين شود و دستگاه هاي اجرايي مرتبط براساس برنامه همگام و هماهنگ با يكديگر به دور از بخشي نگري عمل كنند.
به باوركارشناسان، قشر سالمند، قشر آسيب پذير جامعه است و انجام كارهاي پژوهشي به صورت تركيبي با در نظر گرفتن كميت و كيفيت، نقش مهم در بررسي عملياتي مشكلات حوزه سالمندان دارد.
بر اساس تعريف سازمان بهداشت جهاني سن 60 سالگي آغاز دوره سالمندي قلمداد مي شود اما به تازگي آغاز دوره سالمندي از 70 سال محسوب مي شود و براي اينكه اين تقسيم بندي بار منفي در ذهن ايجاد نكند، افراد با سن 70 تا 74 را سالمند جوان، 75 تا 90 سال را سالمند ميانسال و 90 سال به بالا را سالمندِ سالمند مي نامند.
بر اساس سرشماري 1395 از جمعيت 79 ميليوني كشور، 7 ميليون و 400 هزار نفر يعني 9.28 درصد سالمند هستند و پيش بيني مي شود كه درصد سالمندان ايران تا سال 2025 ميلادي يعني 8 سال ديگر به 10 و تا 2050 يعني 33 سال ديگر به بيش از 30 درصد برسد.
به گزارش ايرنا، از جمعيت 700 هزار نفري استان سمنان حدود 10 درصد يعني حدود 70 هزارنفر سالمند هستند، در استان پنج مركز روزانه و چهار مركز شبانه نگهداري از سالمندان وجود دارد.
مشروح اين ميزگرد روز يكشنبه پنجم خرداد 98 در خبرگزاري جمهوري اسلامي(ايرنا) استان سمنان منتشر مي شود.
7342/7408