تصویب بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ٩٨

تهران-ایرنا-بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال 98 و نحوه رفع تعهد ارز صادراتی سال 1397 صادركنندگان تصویب شد.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی بانك مركزی، به موجب این مصوبه، نحوه برگشت ارز پتروشیمی ها به چرخه اقتصادی در سال 1398، حداقل 60 درصد سامانه نیما، حداكثر 10 درصد اسكناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود تعیین شد. سایر صادركنندگان باید حداقل 50 درصد ارز خود را در سامانه نیما عرضه كنند و حداكثر تا 20 درصد به صورت اسكناس و مابقی واردات در مقابل صادرات خود یا سایر اشخاص نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی اقدام كنند.
همچنین مقرر شد بانك مركزی درخصوص نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات سال 1397 نسبت به معرفی صادركنندگانی كه ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برابر دستوالعمل های صادره در سال گذشته اقدام كرده اند به سازمان امور مالیاتی اقدام كند.
در همین زمینه به اطلاع می رساند صادركنندگانی كه تاكنون موفق به برگشت كامل ارز صادراتی خود نشده اند تا پایان تیرماه مهلت دارند مطابق دستوالعمل های ابلاغی سال 1397 نسبت به برگشت ارز اقدام كنند.
براساس سیاست جدید اعلامی 80 درصد ارزش آمار صادراتی صادركنندگان به دلیل نحوه محاسبه ارزش پایه صادراتی در عملكرد 98 و سال گذشته صادر كنندگان محاسبه و لحاظ می شود. همچنین صادرات ریالی به كشورهای عراق و افغانستان قبل از تاریخ شانزدهم مردادماه 1397 پس از ارائه اطلاعات پروانه های صادراتی به بانك مركزی در صورت پذیرش آن بانك در عملكرد صادراتی سال گذشته لحاظ می شود.
همچنین كلیه صادركنندگان باید میزان ارز برگشتی به چرخه اقتصاد را در روش های مختلف براساس ضوابط اعلامی بانك مركزی در سامانه های ذیربط ثبت كنند تا نسبت به رفع تعهد آنها دربرگشت ارز اقدام شود.
اقتصام**9060**9189