استفاده از فناوري روز نياز ضروري نظام آموزشي

اصفهان - ايرنا - سرعت بخشي به توسعه دانش، تربيت افراد متناسب عصر مدرن، پرداختن به محتواي ديجيتال، ارتقاي سطح كيفي معلمان و جايگاه آموزش و پرورش از جمله ضرورت هاي نظام آموزشي كشور است كه به تاكيد كارشناسان ميزگرد ايرنا اصفهان با استفاده از فناوري هاي روز تحقق مي يابد.

به گزارش ايرنا، پيدايش رايانه با سابقه بيش از سه دهه باعث شده است كه رايانه در بسياري از عرصه ‏‎‎هاي كاربردي ‏اجتماعي و فردي وارد شود به گونه‏‎‎اي كه در دهه نود، در بسياري از كشورها، حتي مدارس ابتدايي هم مجهز به امكانات رايانه اي ‏متناسب شدند.
اختراع و توسعه رايانه، ايجاد شبكه ‌هاي رايانه‏اي و پس از آن ظهور پديده اينترنت را در پي داشت و تفكر استفاده از رايانه ها و شبكه هاي رايانه اي براي كارهاي مدرسه اي و عملي، به قرن بيستم و اوايل دهه1960 بر مي‎ ‎گردد.
توسعه سريع فناوري اطلاع رساني به همراه عوامل ديگري چون تبديل جامعه صنعتي به اطلاعاتي ، تغييرات جمعيتي، ‏جهاني‎ ‎تر شدن فعاليت هاي حرفه‏اي، گسترش نيروهاي بازار در محدوده آموزش و به عبارت ديگر تجاري شدن مقوله آموزش، همه و همه، ‏تاثيرات شگرف و چشمگيري در امر آموزش داشته‏ اند.
بر اين اساس امروز مهمترين دغدغه‌ نظام آموزش و پرورش يك كشور، ايجاد بستري مناسب جهت رشد و تعالي سرمايه ‌هاي فكري در جامعهي ‏اطلاعاتي و دانايي ‌محور است.
تحقق اين امر مستلزم تعريف مجدد و نويني از ‏نقش و كاركرد مدارس و ورود فناوري هاي روز به عرصه نهادهاي آموزشي است.
امروز نظام آموزشي كشور به مدرسه‌ا‌ي نياز دارد كه با بهره‌گيري از فناوري‌ اطلاعات و ارتباطات، امكان يادگيري پيوسته را فراهم كرده و فرصت‌ هاي نويني را در اختيار افراد براي تجربه‌ زندگي در جامعه‌ اطلاعاتي قرار ‌دهد، به گونه‌اي كه اين فناوريي نه به عنوان ابزار، ‏بلكه در قالب زيرساخت توانمند‌ساز براي تعليم و آموزش حرفه‌اي محسوب ‌‌شود.‏
بكارگيري گسترده‌ فناوري‌ اطلاعات و ارتباطات در فرايند آموزش و پرورش، همزمان با تحول در رويكردهاي آموزشي در جهان، زمينه‌‌ي شكل ‌گيري مدارس هوشمند ‏را فراهم آورده است، اين مدارس از جمله نيازمندي‌ هاي كليدي جوامع دانش‌ بنيان مي ‎‎باشند و رويكردهاي توسعه‌ي مهارت‌ هاي دانشي و ‏كارآفريني دانش‌آموزان را دنبال مي كند.
در اين مدارس‌، فرآيندهاي ياددهي، يادگيري تقويت شده و محيط تعاملي يكپارچه براي و محيط تعاملي يكپارچه براي ارتقاي ‏مهارت‌ هاي كليدي دانش‌ آموزان با تكيه بر فعاليت ‌هاي گروهي، در عصر دانايي محور فراهم مي ‌شود.
واژه‌ مدارس هوشمند چندي است در ادبيات آموزش و پرورش كشور وارد شده و فعاليت‌ هايي به صورت پراكنده در اين ‏حوزه انجام شده است.
از اين رو براي نيل به اين هدف، نياز به همتي مضاعف مي رود كه از جمله عوامل اصلي آن مي توان به تغيير نگرش در شيوه‌ آموزش ‏و مديريت مراكز آموزشي و پرورشي و نيز تأمين زيرساخت ها كرد.
از سوي ديگر اكنون پنج مدل آموزش و پرورش و يا پنج دسته مدرسه در دنيا فعاليت دارد، مدارس سنتي به طور معمول روي نرخ گذر و درصد قبولي كار مي كنند مدارسي كه از مكتب خانه ها شروع شدند و همچنان هم خيلي از مدارس متاسفانه بر اساس اين مدل حركت مي كنند.
بعد از اين مرحله، مدارس حجم گراست، چون رقابت كاذبي با عنوان كنكور شروع شد، دنيا به آنها مدارس خام مي گويد و ما به آنها مدارس خاص مي گوييم و اين همان مدارسي است كه به برگزاري كلاس ها و كتاب هاي آموزشي اضافه براي پيش رفتن به سمت غول كنكور اقدام مي كنند به گفته كارشناسان اين دو دسته مدرسه بيش از 90 درصد مدارس ايران را تشكيل مي دهد.
بعد از جنگ جهاني دوم در دهه 70 اين گونه مدارس در دنيا تعطيل شد و مدارس كيفي وارد شدند كه روي 12 مولفه شامل، پيشرفت تحصيلي، آموزش هاي استاندارد، مشاركت پذير كردن، صحت آموزي، انطباق پذيري با شرايط جامعه و... كار مي كردند.
بعد از آن نيز وارد مدارسي شدند كه قدرت تشخيص را در دانش آموزان ايجاد مي كرد و نقطه مقابل حافظه است و به آنها مدارس استاندارد گفتند كه دانش آموز به عنوان يك جستجوگر و فراگير و معلم به عنوان مدير يادگيري ديده مي شود.
تعدادي از كشورها فراتر رفتند و وارد مدارس نوع پنجم با عنوان مدارس جهاني شدند كه اين مدارس ويژه اي هستند كه شايد 20 تا 30 مورد در دنيا نداريم و اينها وصل به دانشگاه هاي بزرگي هستند و به منطبق سازي فرآيند آموزش پايه با آماده سازي تخصصي براي ورود به بازار شغل مي پردازند.
خبرگزاري جمهوري اسلامي در همين ارتباط ميزگردي با عنوان 'ضرورت استفاده از فناوري روز در نظام آموزشي' با حضور غلامحسن سخايي معاون پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني و حميدرضا خردمند رييس اداره فناوري اطلاعات اداره كل آموزش و پرورش اصفهان و سيد امير حسين منجمي معاون آموزشي دانشكده كامپيوتر دانشگاه اصفهان برگزار كرد.
اين كارشناسان بر اهميت و نقش فناوري هاي روز در توسعه دانش و آگاهي دانش آموزان و در مجموع جامعه اشاره و بر بهره گيري از تكنولوژي هاي روز در مدارس تاكيد كردند و فناورهاي نوين آموزشي را بخش جدايي ناپذير از آموزش و پرورش دانستند كه بايد نسل جديد دانش آموزان را در نوع بهره گيري درست از اين فناوري ها پرورش داد.

**فناوري هاي روز به رشد دانش سرعت مي بخشد
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان گفت: بهره گيري از فناوري هاي روز در تمام عرصه هاي جامعه به ويژه در نظام آموزشي موجب سرعت بخشي به رشد دانش مي شود.
سيد امير حسين منجمي با بيان اين كه تبديل بخشي از كتاب هاي چاپي به الكترونيكي يكي از مصاديق فناوري روز و سرعت گسترش دانش است، افزود: در شرايط حاضر باز شكل كتابخواني دگر گون شده و روز به روز استفاده از كتاب هاي چاپي كمتر و استفاده از كتاب هاي الكترونيكي بيشتر مي شود.
وي اظهارداشت: يك زماني معلم و استاد در مدرسه و دانشگاه تنها مرجع دانش آموز و دانشجو بود زيرا هيج مرجع ديگري در اختيار نبود كه گفته هاي معلم و استاد را به چالش بكشانند ولي الان به راحتي مي تواند از طريق گوشي همراه مي تواند اطلاعات جديد كسب و نظر استاد را به چالش بكشند.
معاون آموزشي دانشكده كامپيوتر دانشگاه اصفهان ادامه داد : تغيير يافتن نقش معلم و استاد در نظام آموزشي و آموزش عالي بيانگر آن است كه بايد هر چه سريعتر فناوري هاي روز در نظام آموزشي گسترش و نيازهاي مدارس بر اين اساس تغيير و ارتقا يابد.
وي با اشاره به اين كه در زمان گذشته ابزار اطلاع رساني دانش آموز، گفته هاي دبير، جزوه و كتاب درسي بود، گفت: الان دانش آموز از سن دبستان درگير مسائلي است كه مي توان نام آن را تكنولوژي گذاشت و به طور قطع در محيط مدرسه هم نياز دارد كه استفاده از تكنولوژي بيشتر شود.
منجمي يادآور شد: رشد فناوري در ساليان اخير خيلي سريع بوده و در جنبه ها و ابعاد مختلف زندگي انسان افزايش يافته كه از آن جمله مي توان به امر آموزش اشاره كرد.
وي با اشاره به تغيير نيازهاي افراد جامعه با رشد تكنولوژي از جنبه هاي مختلف گفت: زماني در چند دهه گذشته تمام ابزار مدرن زندگي در يك تلويزيون معمولي، راديو و در نهايت ماشين حساب خلاصه مي شد ولي الان از خودرو تا تمام وسايل ارتباطي تكنولوژي را احساس مي كنيم به شكلي كه ديگر بدون موبايل و لپ تاپ و ... اصلا شكل زندگي ما متفاوت مي شود.
اين استاد دانشگاه اضافه كرد : همين بحث در امر آموزش هم هست يعني به عنوان نمونه در 30 سال گذشته دبير بايد حوصله آن را داشته باشد كه به جز گچ و تخته، لوله آزمايش و غيره را با خود بياورد و چيزي به دانش آموزان بصورت عملي بياموزد.
وي يادآور شد: در دوران گذشته از نظر ابزار، اطلاع رساني دانش آموز، گفته هاي دبير، جزوه و كتاب درسي بود كه الان دانش آموز از سن دبستان درگير مسائلي است كه مي توان نام آن را تكنولوژي گذاشت و به طور قطع در محيط مدرسه هم نياز دارد كه استفاده از تكنولوژي بيشتر شود.

**افراد بايد متناسب با عصر تكنولوژي پرورش يابند
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان گفت: وظيفه مدارس در شرايط كنوني افرادي را متناسب با عصر تكنولوژي و براساس شايستگي ها و مهارت هاي لازم پرورش دهد.
وي تاكيد كرد: شاكله اي كه در استفاده به جا و مفيد از تكنولوژي است، اگر در دوران تحصيلي در دانش آموزان شكل بگيرد فرد در زندگي به عنوان فرد مناسب براي دوران مدرن و پر از تحول و فناوري آماده مي شود.

**محتواي ديجيتال از نقاط ضعف ما در تكنولوژي است
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان گفت: يكي از اشكالات و نقاط ضعف ما در بحث تكنولوژي، محتواي ديجيتال است كه مي توانستيم وضعيت خيلي بهتري داشته باشيم.
وي بيان داشت: ما تاكنون بنا بر جهاتي نتوانستيم به نحو مطلوب محتواي ديجيتال به زبان فارسي توليد كنيم .
منجمي بر ضرورت بررسي و ارتقاي وضعيت كنوني نظام آموزشي در مسير تكنولوژي و تاكيد كرد و گفت: اين مهم نيازمند جدي نگري به آن از سوي مسوولان و دست اندركاران امر است.

**نگرش به آموزش بايد جدي و كليدي باشد
معاون آموزشي دانشكده كامپيوتر دانشگاه اصفهان با تاكيد بر اينكه نگرش به آموزش بايد جدي و كليدي باشد، گفت: واقعيت اين است كه برخي كشورهاي دنيا امر آموزش را جدي و كليدي براي خود فرض كرده اند و اين كشورها لزوما كشورهاي بسيار قدرتمند در دنيا نيستند.
وي تصريح كرد: 2 سياست و فاكتور در امكان بهره گيري از فناوري روز در نظام آموزشي موثر است و آن شامل مشخص شدن درآمد سرانه كشور و يا آن سهم از درآمد كه به امر آموزش اختصاص مي يابد و دوم اينكه چقدر از اين سرانه مربوط به آموزش دولتي و چه ميزان براي بخش خصوصي است.
منجمي افزود: مشخص آن است كه در كشورهاي درحال پيشرفت و پيشرفته نسبتي از درآمد كل كشور يا درآمد سرانه به آموزش اختصاص مي يابد و به اين لحاظ در آن كشورها ميزان رضايت افراد از زندگي بالاست.

**استفاده از تكنولوژي در مدارس جايگاه آموزش را بهتر و مفيدتر مي كند
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان تاكيد كرد: بايد اهتمام بيشتري براي استفاده از تكنولوژي در مدارس دولتي و غيردولتي انجام بگيرد تا جايگاه آموزش در كشور بهتر و مفيدتر شود.
وي خاطرنشان كرد: هر پولي كه در آموزش و پرورش سرمايه گذاري شود موجب پرورش نسل جوان سالم تر به لحاظ فكري و كاراتر و مفيدتر است كه فايده آن به كل كشور برمي گردد.

**نبود تجهيزات فناوري، دلايل ضعف اطلاعات در مدارس است
منجمي يادآور شد: يكي از دلايل ضعف اطلاعات در مدارس نبود تجهيزات مناسب فناوري اطلاعات است.
وي يادآور شد: در بحث هوشمند سازي مدارس شايد بستر آن اينترنت و مجازي سازي باشد ولي نكات ديگري مانند وسايل سمعي و بصري و تجهيزات آزمايشگاهي مدرن و با تكنولوژي بالا هم بسيار مهم است زيرا به دانش و اطلاعات دانش آموز بسيار كمك مي كند.
اين استاد دانشگاه يادآور شد: اين مهم بايد در مدارس غيردولتي نيز مورد توجه قرار گيرد زيرا برخي از اين مدارس به دليل مسائل مالي سرمايه گذران خيلي به سمت فناوري نمي روند.
عضو هيات علمي دانشگاه اصفهان گفت: مي توانيم تعاريف جديد از جمله آموزش مهارت ها را با استفاده از تكنولوژي جديد داشته باشيم.
وي با اشاره به اينكه نيازهاي فناوري آموزش و پرورش براي كشور جواني مانند ايران با 80 ميليون جمعيت بسيار زياد است تصريح كرد: اين در حالي است كه مدارس براي استفاده از تيغ دولبه فناوري خود را خلع سلاح كرده اند.

**مقوله سواد از خواندن و نوشتن به آموزش الكترونيك تغيير كرد
معاون پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني اداره كل آموزش و پرورش اصفهان گفت: با نگاهي به بحث آموزش و در تعريف كامل تر با عنوان سواد از گذشته تاكنون در مي يابيم كه تعريف اين مهم در جامعه كنوني به آموزش الكترونيك تغيير كرده است.
غلامحسن سخايي در ميزگرد ايرنا افزود: سوادي كه در دهه 60 آموزش داده مي شد از روي كتاب، دفتر، قلم با مرجعيت معلم و محدوده اطلاعات همان كتاب بود و اگر كسي آن آموزش را نمي ديد و سن او بالا مي رفت از طريق نهضت سواد آموزي و كلاس هاي پس از آن باسواد مي شد.
وي با بيان اين كه هم اكنون تعريف سواد غير از خواندن و نوشتن است ، گفت: سواد كنوني تكنولوزي و آموزش الكترونيك است و بر اين اساس بايد به خيلي موارد مسلط باشيم تا بتوانيم آن را به درستي فرا بگيرم.
اين مسوول تاكيد كرد: مقدمه دستيابي به تكنولوژي، اپيدمي كردن سواد رسانه و الكترونيك است.

** تغيير نگاه آموزش و پرورش ضروري است
سخايي يادآور شد : بر اين اساس همچنين بايد نگاه به آموزش و پرورش از گذشته و امروز به آينده تغيير يابد.
وي با بيان اين كه بايد علت استفاده نشدن از تكنولوژي به صورت كامل در آموزش و پرورش ريشه يابي شود، گفت: همواره در كشور يكسري تعارضات وجود دارد و به اين دليل اين انتقاد به آموزش و پرورش مي شود كه از مسائل تكنولوژي عقب است.

**پذيرفتن تغيير در نظام آموزشي نيازمند فرهنگ سازي است
معاون پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني اداره كل آموزش و پرورش گفت: برخي تكنولوژي ها را به دليل فرهنگ و هويت چند هزار ساله ملي و اسلامي نمي توان مستقيم وارد آموزش و پرورش كرد زيرا تعارضات آن را نمي دانيم و آنها براي ورود به مفاهيم آموزش و پرورش نيازمند بازنگري است.
وي با رد اين نكته كه دانش آموزان در عرصه آشنايي با فناوري هاي روز از معلمان جلوتر هستند، گفت: اين طور نيست، امروزه بچه ها با يك كليك كردن مي توانند به آخرين اطلاعات روز دسترسي پيدا كنند ولي آيا آن مطلبي كه ياد مي گيرد فرهنگ آموزشي كشور ما هست يا معلم مي تواند روي آن صحه بگذارد؟
سخايي اظهارداشت: بايد قبول كرد كه معلمان، ميزان و شاخص براي دانش آموز در رد يا تاييد بسياري از مفاهيم آموزشي هستند.
وي ادامه داد: شايد دايره اطلاعات معلم در برخي مسائل از دانش آموز كمتر باشد ولي عمق آن زياد است و در مقابل دانش آموز شايد خيلي مطالب بلد باشد ولي عمق آن بسيار كم است و زود از بين مي رود.
اين مسوول، دسترسي به خيلي اطلاعات به ويژه براي دانش آموزان را غيرضروري دانست و گفت: وظيفه معلمان آشنايي و آموزش با اطلاعات و مفاهيمي است كه عميق و كاربردي باشد.
وي تصريح كرد : تهيه محتواي ديجيتال در كشور نه تنها براي آموزش و پرورش بلكه در آموزش عالي بسيار هزينه بر، سخت، زمان بر و چالش زاست زيرا پس از 6 ماه كه تهيه يك محتوا زمان مي برد وقتي مي خواهد عرضه شود تكنولوژي جديدي مي آيد و آن را رد مي كند.

** آموزش و پرورش محور توسعه نيست
معاون پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: متاسفانه سالهاست كه هيچ وقت آموزش و پرورش محور توسعه قرار داده نشد و زماني مي توانيم به پيشرفت در اين سيستم دسترسي پيدا كنيم كه آن محور توسعه تعريف شده باشد.
وي تاكيد كرد: ايران بايد كشورهايي همچون سنگاپور، مالزي و ژاپن، آموزش و پرورش را محور توسعه كشور قرار دهد و سپس به دنبال بخش هاي ديگر همچون صنعت، كشاورزي و ديگر حوزه ها برود.

**ارتقاي سطح كيفي معلمان نيازمند اعتبار لازم است
سخايي با بيان اهميت برگزاري دوره هاي ضمن خدمت در آموزش و پرورش براي ارتقاي سطح كيفي معلمان گفت: اين مهم نيازمند بودجه و اعتبار لازم و كافي است.
وي تصريح كرد: اعتبارات آموزشي نيروي انساني استان نسبت به سال 84 يا 85 به طور تقريبي به يك پنجاهم كاهش يافت به طوري كه الان اولويت اول آموزش و پرورش بر مبناي پرداخت حقوق معلم، حق التدريسي ها و خيلي امكانات اوليه است.
اين مسوول افزود: در شرايط حاضر 98،6 درصد بودجه آموزش و پرورش حقوق است و تنها 1،4 درصد براي ساير باقي مي ماند و به اين لحاظ براي بحث آموزش نيروي انساني، فضا و تجهيزات كفاف نمي دهد.
وي تاكيد كرد: اگر بخواهيم تغييري در نظام آموزشي ايجاد كنيم بايد در كنار 98،6 درصدي كه براي حقوق تخصيص مي يابد بودجه اي براي آموزش ديده شود.
سخايي با بيان اين كه تجهيزات و ابزار هوشمند سازي مانند ديتا شو، تابلوي هوشمند و لپ تاپ در مدارس مهياست،گفت: هوشمند شدن كلاس صرف ابراز و وسيله نيست بلكه بايد معلم مسلح به دانش فناوري روز باشد.

**تابوي كنكور و فرهنگ غلط آن در خانواده ها بايد شكسته شود
معاون پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني اداره كل آموزش وپرورش اصفهان گفت: متاسفانه تا زماني كه تابوي كنكور شكسته نشود و هدف خانواده ها از تحصيل صرف كنكور و كسب مدرك در رشته هاي ناكارآمد در جامعه نباشد نمي توان راه به جايي برد.
وي خاطرنشان كرد: در حالي كه دانش آموز دركنار خوب نوشتن و خواندن نيازمند فراگيري مهارت هاي لازم است و با اين شيوه و تفكر والدين، فرصت رشد، بالندگي و آموختن مهارتهاي فردي و اجتماعي از دانش آموزان گرفته مي شود.
سخايي با اشاره به الزامات سند تحول بنيادين آموزش و پرورش كه در اسفند ماه ابلاغ شد، گفت: اگر خانواده ها اجازه بدهند موارد اين سند خوب اجرا مي شود از جمله اينكه وظيفه آموزش و پرورش صرف علم آموزي نيست بلكه بايد به تقويت سواد و مهارت هاي فردي و اجتماعي مورد نياز جامعه پرداخته شود.
وي يادآور شد: همچنين در اين سند تاكيد شد كه ادب، اخلاق و آداب معاشرت به دانش آموزان آموزش داده شود تا او خود بتواند نقشش را در آينده به عنوان يك نيروي مهارتي يا اينكه تحصيل در دانشگاه مشخص كند.
وي يكي از مشكلات مدارس غيردولتي را همچنان دغدغه خانواده ها و خواست آنها از مدارس براي پرداختن به كنكور و تكيه بر كتاب هاي كمك آموزشي ذكر كرد و گفت: بخشي از اين موارد به موسسات آموزشي بر مي گردد كه با پشتوانه هاي مالي در قالب مشاور و پشتيبان در خانواده ها نفوذ كردند.
سخايي، تفكر كنكور در خانواده ها و فعاليت موسسات آموزشي را موجب 11 هزار ميليارد گردش مالي از طريق كتابهاي كمك آموزشي و باقي اقدامات اين موسسات ذكر و اضافه كرد : اين عدد بزرگي سهم كساني است كه نمي گذارند هنرستان ها و مدارس مهارتي ما رشد كنند.

**بسياري از مدارس اصفهان هوشمند هستند
معاون پژوهش، برنامه ريزي و نيروي انساني اداره كل آموزش و پرورش اصفهان گفت: در بحث ابزار و تجهيزات آموزشي و هوشمند، مديران مدارس استان همت بسياري كردند و با مشاركت خانواده ها توانستند بيش از 50 درصد مدارس را به سيستم هاي آموزشي مجهز كننند.
وي افزود: يكي از مصداق هاي بارز مسلح بودن تعداد بسياري از معلمان مدارس به فناوري روز افزايش تعداد شركت كنندگان در جشنوازه تحليل محتواي الكترونيكي است كه تعداد آنها از 900 نفر در 2 سال پيش به 14 هزار نفر در سال گذشته رسيده است.
سخايي يادآور شد: اكنون با بهره گيري از تكنولوژي در آموزش و پرورش، دوره هاي پودماني و مجازي براي آموزش نيروي انساني (يادگيري مجازي) در قالب نرم افزار در اداره كل برگزار مي شود.

**چالش سيستم آموزشي، ورود تكنولوژي قبل از آموزش است
رييس اداره فناوري اطلاعات آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: يكي از آفت ها و آسيب ها در سيستم آموزشي ما اين است كه تكنولوژي زودتر از آموزش وارد كشور مي شود و اين يكي از آفت هاي بزرگ آموزش و پرورش محسوب مي شود.
حميدرضا خردمند در اين ميزگرد ايرنا با اشاره به اينكه معني سواد در تعاريف جديد عوض شده و سواد آموزش و پرورشي يكي از چندين مدل سواد است ، گفت: متاسفانه در ايران به اين باور نرسيديم كه كسي كه با سواد از آموزش و پرورش بيرون مي آيد لزوما سواد رسانه، مالي، كشاورزي و دولت الكترونيك ندارد.
وي با بيان اين كه نبايد همه انتظارات از آموزش و پرورش باشد زيرا دانش آموز تنها يك سوم روز را درگير مدرسه است ، گفت: در اين راستا يكي از الزامات آموزش دادن به والدين است تا بتوانيم به سمت ارتقاي سيستم آموزشي پيش برويم.
خردمند بيان كرد : نمي توان گفت كه ما در بحث آموزش در دنيا عقب هستيم ولي بايد وضعيت نفوذ تكنولوژي در ساير بخش هاي كشور بررسي شود.

**زيرساخت شبكه اي كشور براي نظام آموزشي مناسب نيست
رييس اداره فناوري اطلاعات آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: جدا از كمبودهاي هزينه اي و نيروي انساني در سيستم آموزشي، زير ساخت شبكه اي براي بهره گيري در سيستم آموزشي نامناسب و سرعت اينترنت محدود است.
وي يادآور شد: به عنوان نمونه وقتي مي خواهيم به دانش آموز موزه مجازي، واقعيت مجازي را آموزش دهيم به دليل كندي سرعت اينترنت، دانش آموز از فعاليت و فراگيري منصرف مي شود.
خردمند، همچنين موانع و مشكلات در مسير تهيه محتواي الكترونيكي آموزشي كتاب هاي درسي توسط معلمان گفت: بسياري از معلمان براي رفتن در اين مسير راغب و باانگيزه هستند ولي ورود به تهيه محتواي درسي الكترونيكي نيازمند يك سري تاييد و مجوز و ... است كه موانعي بر سر راه آنها ايجاد مي كند.
وي تصريح كرد: تا زماني كه نگاه به آموزش و پرورش نگاه مصرفي است تغيير چنداني نخواهيم كرد زيرا هميشه نگاه ما به سيستم آموزشي اين شكل است كه درآمدهاي دولت را مي گيرد و هيچ بازده و بازتابي ندارد.
اين مسوول تنها چاره را اصلاح قانون اساسي و برداشتن عنوان آموزش و پرورش رايگان ذكر كرد و گفت: اگر اين موضوع اصلاح شود خانواده ها با ديد بازتري به آموزش مي نگرند و كمك مي كنند و شايد خيلي از مشكلات ما حل شود.
وي ورود خيرين به عرصه مجهز كردن مدارس به ابزار و وسايل علمي و الكترونيكي را بسيار مهم و موثر برشمرد.
خردمند يادآور شد: ناگفته نماند كه اكنون آموزش هاي ضمن خدمت با عنوان توليد محتوا براي معلمان در قالب جشنواره هاي رشد، تدريس برتر و تحليل محتوا برگزار مي شود.
/6026/6994